Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Gäller från och med 2016-11-14.

Versionsnummer Janusfönster: 5.9.32

Vid frågor kontakta e-tjanster@sll.se

Janusfönster är testat och godkänt för webbläsarna Internet Explorer (lägst version 11), Crome och Firefox.

Janusfönster tillhandahålls av Stockholms läns landsting, SLL, och är ett beslutsstöd i journalsystemet. Janusfönster visar varningar genom olika färg-, siffer- och bokstavskombinationer när användaren öppnar patientens läkemedelslista. Vid en ny ordination uppdateras informationen. Tjänsterna visar information utifrån läkemedelsprodukternas ingående substanser och knapparna indikerar den allvarligaste varningen för respektive källa. Genom att klicka på respektive knapp visas ytterligare information.

Informationen från Janusfönster avseende interaktion, graviditet, amning och nedsatt njurfunktion bygger på systematisk utvärdering av vetenskaplig evidens och klinisk erfarenhet.

Innehållet uppdateras kontinuerligt. Nya vetenskapliga rön tillkommer dock ständigt och vi kan inte garantera att informationen vid varje tidpunkt är helt aktuell och inte heller att den är fri från korrekturfel.

Informationen i Janusfönstret är generell och ersätter inte den kliniska bedömningen, utan behandlingen måste anpassas för varje patient. Behandlande läkare har hela ansvaret för handläggningen av patienten.

Innehåll

 • Interaktion
 • Graviditet - Läkemedel och fosterpåverkan
 • Amning - Läkemedel och amning
 • Biverkan
 • NjuRen - Läkemedel och nedsatt njurfunktion
 • Information om randiga knappar
 • Information om licens- och extemporeläkemedel

Interaktioner

Information om läkemedelsinteraktioner hämtas från interaktionstjänsten Sfinx som tillhandahålls av  SLL. Sfinx produceras i samarbete mellan Karolinska Institutet, Medbase, Finland och Stockholms läns landsting. Interaktionsinformationen uppdateras fyra gånger per år och stäms av mot aktuellt produktsortimentet månadsvis.

Vid interaktion mellan läkemedel i patientens läkemedelsista tänds en varningssymbol på knappen. Interaktionsvarningen visas både i färgskala och med bokstavs- och sifferkombination som anger klinisk relevans och dokumentationsgrad.

Interaktionerna är klassificerade efter klinisk signifikans (A-D) och vilken dokumentation som finns (0-4). Vid bedömningen tas hänsyn till olika administreringsvägar för läkemedlet.

Observera att det inte är en "allvarlighetsskala". Både B- och C-interaktionerna kan vara minst lika allvarliga som en D-interaktion i termer av kliniskt utfall eller kliniska händelser. Sfinx-klassificeringen A, B, C, D av interaktionerna är uppbyggd som stöd för den kliniska handläggningen. Vid klick på knappen visas en lista över samtliga läkemedel som interagerar. Listan visar interaktionsparen sorterade efter klinisk betydelse: klass D > klass C > klass B > klass A.

Medicinsk konsekvens av interaktionen och rekommendation för fortsatt behandling anges. Ytterligare information om interaktionens mekanism och bakgrundsdokumentation med referenser finns länkad under Läs mer.

När knappen blir randig innebär det att vissa läkemedel inte hittats vid sökningen. Klicka alltid på en randig knapp, även om den är grå. Mer information om randiga knappar finns under avsnittet "Randiga knappar".

Förklaring till kodning för interaktioner

Tabell över interaktionsvarningar och förklaring

Tabell över interaktionsvarningar och förklaring

Dokumentationsgrad

Dokumentationens art för interaktionerna klassas enligt nedan:

Tabell över dokumentationsgrad och -art för Sfinx

Graviditet - Läkemedel och fosterpåverkan

Tjänsten visas för kvinnor i åldrarna 13-55 år.

Informationen under knappen Graviditet hämtas från kunskapstjänsten Läkemedel och fosterpåverkan. Huvudförfattare är docent Karin Källén, Tornbladinstitutet, Lunds Universitet och professor Birger Winbladh, Karolinska Institutet. Bedömningarna bygger på uppgifter från det svenska Medicinska födelseregistret och på kritisk värdering av vetenskaplig litteratur. Fokus ligger på första delen av graviditeten och risken för fosterskador.

Bedömning och texter uppdateras en gång per år men oftare när nya rön gör bedömningarna inaktuella. Bedömningar av nya substanser på marknaden, tillförs databasen två gånger per år. Kopplingar till produktsortimentet uppdateras en gång per månad. I princip alla läkemedel på den svenska marknaden finns med i databasen.

Klassificering

Bedömningarna är indelade i tre klassificeringsgrader: 1, 2 eller 3. Tjänsten har därmed en annan klassificering än motsvarande uppgifter i Fass.

Tabell över klassificeringsgrad och klinisk betydelse

Tabell över klassificeringsgrad och klinisk betydelse

Majoriteten av bedömda substanser hamnar i den mellersta klassen, 2. Här ingår ett relativt stort spann av substanser, där det finns något att beakta i samband med graviditet. I många fall finns inga misstankar om negativa effekter på fostret men erfarenheter i samband med graviditet saknas. I några fall kan det vara fastställt att risken för negativa effekter på fostret ökar, men vi har bedömt att risken troligen är mindre än för läkemedel i den strängaste klassen, 3. Studier som direkt jämför olika substanser med varandra under graviditet är dock sällsynta.

Amning - Läkemedel och amning

Tjänsten visas för kvinnor i åldrarna 13-55 år.

Informationen under knappen Amning hämtas från kunskapsdatabasen Läkemedel och amning. Medicinskt ansvarig för textinnehållet är Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Tjänsten Läkemedel och amning ger generella rekommendationer om huruvida amning av ett friskt fullgånget barn kan ske under samtidig läkemedelsbehandling av modern. Observera att prematura och/eller sjuka spädbarn alltid kräver särskilda överväganden och att rekommendationerna i källan inte gäller i dessa fall.

Tjänsten täcker inte alla substanser och läkemedelsprodukter på marknaden men nya texter respektive omarbetade och uppdaterade texter tillkommer kontinuerligt. Avsikten är att uppdatera innehållet fyra gånger per år.

Läkemedel och amning

Generella rekommendationer för om ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas medan modern genomgår läkemedelsbehandling.

Klassificering

Bedömningen är indelad i tre klassificeringsgrader; 1, 2 och 3. Tjänsten har en annan klassificering än motsvarande uppgifter i Fass.

Tabell över klassificeringsgrad och klinisk betydelse

 Tabell över klassificeringsgrad och klinisk betydelse randiga knappar

Dokumentationsgrad

Dokumentationen som ligger till grund för bedömning är klassificerad i tre kategorier och anges med siffrorna 0, 1 eller 2.

Tabell över dokumentationsgrad och -art för amning

Biverkning

Information om biverkan hämtas från Fass.

Vid klick på knappen når användaren biverkningsinformation i fasstexten för respektive preparat inklusive sökmöjlighet av biverkningssymtom. I sökfältet kan användaren söka i fritext i fassavsnitten Biverkningar, Kontraindikationer samt Varningar och försiktighet. Vid träff gulmarkeras sökordet i texten. Sökningen sker på hela eller delar av ord, se exempel nedan.

Stockholms läns landsting tar inte ansvar för eventuella undantag eller brister i html-taggningen i fasstexten.

Tabell biverkan

NjuRen – Läkemedel och nedsatt njurfunktion

Knappen ingår inte i basutbudet i Janusfönster utan måste beställas via e-tjanster@sll.se

NjuRen innehåller evidensbaserade bedömningar och rekommendationer om läkemedelssubstanser och nedsatt njurfunktion. Substanserna är klassificerade efter graden av njursvikt och behov av dosändring. Textinnehållet med rekommendationer produceras av Medbase, Finland. Informationen i NjuRen anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

På knappen i Janusfönster visas patientens beräknade eGFR (estimerat GFR) kombinerat med färger enligt nedan. eGFR beräknas enligt den reviderade Lund-Malmöformeln (LM-rev). Formeln beräknar ett kroppsytejusterat relativt eGFR (ml/min/1,73 m²) baserat på P/S-kreatinin, ålder och kön.

I tjänsten finns information om beräkningsformeln och dess begränsningar.

På knappen i Janusfönster visas patientens beräknade eGFR kombinerat med färger enligt nedan.

Tabell över knappfärg och klinisk betydelse

Tabell över klassificeringsgrad och klinisk betydelse

Vid klick på knappen med värdet för eGFR visas en kategorisering/nivåindelning av patientens njurfunktionsnedsättning samt patientens aktuella läkemedelslista med rekommendationer för respektive läkemedelsprodukts substans. Dessa klassificeras i fyra kategorier utifrån rekommendationens innehåll.

De evidensbaserade rekommendationerna anger förslag på dosjustering och/eller ändrat doseringsintervall alternativt att dosjustering inte behövs eller att användningen bör undvikas. Rekommendationerna är grundade på patientens beräknade njurfunktion. Läs hela rekommendationen ger ytterligare information som i vissa fall är vital för hanteringen av patientens läkemedelsanvändning.

Uppgift om njurtoxicitet för substansen indikeras med varningsikon (utropstecken i läkemedelstabellen).

Kategoriseringen/nivåindelningen av njurfunktionsnedsättning är baserad på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s (European Medicines Agency) gradering.

GFR ≥90 ml/min Normal njurfunktion
 GFR 60-89 ml/min  Lätt nedsatt njurfunktion
 GFR 30-59 ml/min  Måttlig njursvikt
 GFR 15-29 ml/min  Uttalad njursvikt
 GFR <15 ml/min  Terminal njursvikt                                                                                                  

För de patienter som antas avvika från normal kroppskonstitution bör man överväga att räkna om det beräknade relativa eGFR-värdet till absolut eGFR. Användaren klickar då på absolut eGFR och kan i kalkylatorn mata in uppgifter om längd och vikt och därmed beräkna absolut eGFR. Alternativt kan användaren med hjälp av den förifyllda matrisen uppskatta om patientens längd och vikt ger ett absolut eGFR som medför att ett annat njurfunktionsintervall blir aktuellt.

Även för patienter med beräknad normal njurfunktion (eGFR ≥90 ml/min/1,73m2) kan Janusfönsterknappen användas för att nå kalkylatorn och beräkna ett absolut eGFR och läsa tillhörande rekommendationstext.

I vyn som visas efter klick på Läs hela rekommendationen återfinns samtliga rekommendationer för alla njurfunktionsintervall. Informationen kan användas om patientens eGFR ligger nära en nivågräns eller om absolut eGFR har beräknats och ett annat njurfunktionsintervall blir aktuellt.

Information om randiga knappar

En knapp blir randig när vissa läkemedel inte hittats vid sökning.

Det kan hända att Janusfönster inte kan hitta läkemedel vid sökning i sina databaser/SIL. Det beror på att läkemedlet är nyregistrerat, utgånget eller parallellimporterat och att de databaser som Janusfönster använder har olika uppdateringsrutiner. I dessa fall riskerar rekommendationer i Janusfönster att bli ofullständiga. Skulle något läkemedel inte komma med vid sökning blir aktuella knappar i Janusfönster randiga (se avsnitt licenspreparat och extemporeberedningar).

Var observant på att läkemedel som ordinerats tidigare kan vara sådana där ingen information finns i databasen som Janusfönster söker mot. Detta gäller särskilt i samband med återbesök och receptförnyelser.

Klicka alltid på en randig knapp, även om den är grå. Du får då information som visar vilka läkemedel Janusfönster sökt mot. Om sökningen blivit ofullständig, använd alternativa källor som till exempel Janusinfo.se eller Fass.

Janusinfo

Icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

Äldreknappen

Vill du få tillgång till Äldreknappen så mejlar du till e-tjanster@sll.se.

Knappen är aktiverad om patienten är 75 år eller äldre.

Äldreknappen varnar för läkemedel som bör undvikas för äldre om inte särskilda skäl föreligger, enligt Socialstyrelsens indikator "God läkemedelsterapi för äldre", lista 1.1. De preparat som finns upptagna i lista 1.1 är läkemedel med hög risk för biverkningar hos äldre, såsom

 • långverkande bensodiazepiner,
 • läkemedel med betydande antikolinerga effekter
 • tramadol
 • propiomazin.

Informationen hämtar Janusfönster från SIL, Svenska informationstjänster för läkemedel.

Tabell över klassificeringsgrad och klinisk betydelse 

När man klickar på äldreknappen får man upp ett fönster med fördjupad information. Där visas

 • patientens läkemedelslista
 • olämpliga läkemedel markerad med röd knapp
 • konsekvens och rekommendation
 • länk till Socialstyrelsens rapport.

Info om licens- och extemporeläkemedel

Janusfönster använder sig av preparatets identifikation från Nationella produktregistret för läkemedel, NPL-id, för sin sökning i kunskapsdatabaserna. Till och med mars 2017 hanterar Janusfönster även Reg.nr. som id för läkemedelsprodukt.

För de journalsystem som skickar ett ordinerade läkemedels NPL-id till Janusfönster (VAS och weBDoc) kan Janusfönster identifiera läkemedelsprodukten. Finns information i kunskapsstöden för läkemedlet så visas det i Janusfönster (även för vissa licenspreparat). Saknas information i kunskapsstöden för läkemedelsprodukten så blir knappen randig (se avsnittet Randiga knappar).

För de journalsystem som fortfarande skickar Reg.nr. till Janusfönster (exempelvis TakeCare och Profdoc J III, Galactic, Kliniken) finns inget id för icke godkända läkemedel att skicka till Janusfönster då de saknar Reg.nr. Icke godkända läkemedel som ordinerats kommer inte att generera randiga knappar i Janusfönster eftersom informationen i journalsystemet inte kunnat skickas vidare till Janusfönster.