Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Värdegrunden består av en vision för en god hälso- och sjukvård, grundläggande värderingar samt hälso- och sjukvårdsetiska principer. Värderingarna följer Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen, Världshälsoorganisationen och FN:s syn på hälsa och mänskliga rättigheter.

Värdegrunden i korthet

  • Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för människovärdet och erbjuda vård på lika villkor oavsett kön, ålder, funktionshinder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.
  • God hälsa är när en person är fri från sjukdom och följder av skada. God hälsa är också när patienten, utifrån sina speciella förutsättningar och omständigheter, uppnår en så god hälsorelaterad livskvalitet som möjligt.
  • Omsorg är att erbjuda rätt och kompetent hälso- och sjukvård i kombination med ett bra bemötande. Allt vårdarbete ska utgå från att varje individ är unik med många olika behov, fysiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella.
  • Hälso- och sjukvård ska fördelas rättvist. Resurserna ska användas där de har störst effekt ur ett patient- och befolkningsperspektiv.

Använda värdegrunden i praktiken

Värdegrunden ska prägla det dagliga arbetet i en lärande process med mål och uppföljning. Ledningen på alla vårdenheter ansvarar för att lyfta fram och förklara de grundläggande värderingarna och de krav de för med sig.

En gemensam värdegrund kräver också en levande diskussion om innehållet. Det betyder en ständig dialog och engagemang från hälso- och sjukvårdens sida samt dialog med patient- och brukarorganisationer. För att stödja processen anordnas utbildningsinsatser, seminarier och paneldebatter.

Värdedialogen – en metod

Ett exempel på en metod på att arbeta aktivt med värderingar är Värdedialogen. Metoden utgår från konkreta händelser på en mottagning eller vårdenhet. Genom att utforska problematiska vårdhändelser tillsammans med andra vårdgivare eller samarbetspartner bygger medarbetarna ett kontinuerligt lärande i sin praktiska vardag.

Kontakt