Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I varje specifikt vårdavtal anges de miljökrav som beställaren har på verksamheten. En del av villkoren kan leda till böter om de inte uppfylls.

Avtalshandläggarna följer upp vårdgivarens miljöinsatser och rapporterar vidare. Som vårdgivare är man skyldig att på beställarens uppmaning redovisa hur man arbetar med miljömålen.

Gemensamt för alla vårdgivare är att verksamheten ska vara miljöcertifierad eller miljödiplomerad. Dessutom ska alla arbeta för att nå de miljömål som landstingsfullmäktige satt upp fram till 2021.

Miljöcertifiering

Enligt landstingets miljöpolitiska program ska alla verksamheter med en årlig ersättning över 15 miljoner konor vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande.

Olika standarder för miljöcertifiering

Miljöcertifikat enligt en viss standard garanterar att en produkt eller tjänst uppfyller givna kvalitetskrav. En verksamhet som vill bli certifierad enligt en viss standard måste leva upp till de krav som standarden ställer. Certifikaten utfärdas av särskilt utsedda oberoende revisorer.

Idag finns många olika internationella standarder som berör olika områden. ISO-standard 14001, som anger krav på miljöledningssystem, är en av dem. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att EU:s standard för miljöcertifiering, Eco Management and Audit Scheme, EMAS, är likvärdig med ISO-standard 14001.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, utser vilka organisationer som har rätt att utfärda miljöcertifikat enligt ISO-standarderna.

Rapportering till certifieringsorgan

Samtliga miljöcertifierade vårdgivare behöver skicka in verksamhetens HSA-id digitalt till sitt certifieringsorgan. Du fyller i mallen nedan. När detta är gjort en gång behöver uppgifter till certifieringsorganet endast skickas in vid förändringar gällande vilka verksamheter som ingår i certifikatet, eller exempelvis förändringar av HSAID. För verksamheter som tillhör SLSO sköts denna rapportering centralt. Uppgifterna publiceras på 1177 Vårdguiden som lyfter fram vilka vårdgivare som är miljöcertifierade. Rapporteringen är också en del av avtalsuppföljningen.

Miljödiplomering

För vårdgivare med en årlig ersättning som understiger 15 miljoner kronor  - oavsett hur stort företaget är - behöver inte vara miljöcertifierade. Det räcker det med att vara miljödiplomerade av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Med vårdgivare avses leverantör och organisation (exempelvis en koncern).

Miljödiplomering på nätet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har infört en interaktiv, digital form av miljödiplomering.

Verksamhetschefen, eller den person som chefen har utsett, kan logga in på digital miljödiplomering. Logga in med verksamhetens HSA-id på länken nedan:

Diplomeringsunderlag

Diplomeringsunderlaget består av två typer av frågor. Dels sådana som besvaras med ett "ja" (obligatoriska frågor), dels poänggivande frågor som summeras.

Ett par mallar kan sparas på den egna datorn. Tack vare detta kan vårdgivaren använda mallarna i sitt fortsatta miljöarbete. Mallarna heter Min kemikalieförteckning samt Mitt miljöledningsarbete.

Dokumentet är låst nio månader från dagen diplomet utfärdades. Det innebär att det under den tiden inte går att ändra. Diplomeringen är giltig i ett år.

  • Första tillfället - För att verksamheten ska bli godkänd måste samtliga obligatoriska krav uppfyllas samt 60 procent av alla poängkrav.
  • Andra och tredje tillfället - För att verksamheten ska fortsätta att vara diplomerad, krävs att alla frågorna ses över och kontrolleras så att svaren fortfarande är giltiga, samt att mål och handlingsprogram uppdateras vid behov. Sedan ska diplomeringen skickas in igen.
  • Fjärde tillfället - För en verksamhet som har varit diplomerad i tre år måste ytterligare minst ett poäng uppnås vid det fjärde diplomeringstillfället. Om verksamheten redan har maximalt antal poäng måste den nivån upprätthållas.

Läs nyhetsbrevet

I miljödiplomeringsverktyget finns ett brev med aktuella råd till mindre vårdgivare.

Support

Vid tekniska problem i samband med miljödiplomering, kontakta supporten på Learnways:
hsnf-support@learnways.com

Kontakt vid frågor

Frågor om miljödiplomering sänds till:
miljodiplomering.hsn@sll.se

Du kan också kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens miljöstrateg om du har frågor kring miljökrav i avtalet:

Miljöredovisning

Varje år tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram en sammanställning av vårdgivarnas miljöinsatser. Även SLL-koncernen ger årligen ut en miljöredovisning.

Miljöutbildningar

Relaterad information

Utfasningslista - varor

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor från och med 2017.