Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Habiliteringsverksamheten i Stockholms län bedrivs till största del i öppenvård av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, på lokala habiliteringscenter, samt på länsövergripande specialinriktade mottagningar.

Det finns även ett antal habiliteringsverksamheter i öppenvård knutna till de olika sjukhusen i Stockholm, samt några upphandlade verksamheter och vårdval.

Läs mer om de olika uppdragen under respektive rubriker nedan.

Vad är habilitering?

Habilitering innebär insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga, samt skapar goda villkor för ett självständigt liv, och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Habilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art, och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen.

Det handlar om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår.

Habilitering i öppenvård - Habilitering & Hälsa

Habiliterande öppenvårdsinsatser till personer i alla åldrar med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, exempelvis diagnos inom autismspektrum, utvecklingsstörning och/eller rörelsenedsättning.

Insatser i form av utredning, råd, stöd och behandling på mottagning, vid hembesök eller i patientens närmiljö. Insatserna ges av till exempel arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, kurator, psykolog eller specialpedagog.

Habiliteringsläkaren

Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar

Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vårdgivaren ska även bistå med läkarkonsultation och läkarmedverkan.

Handledning för intensivträning av förskolebarn med ASD

Målgrupp är barn i ålder 0-6 år med diagnos inom autismspektrum (ASD) samt deras föräldrar och förskolepersonal. Uppdraget innefattar att ge insatser i form av kunskapsstöd och handledning under en period, vanligtvis två år, enligt metoden tillämpad beteendeanalys.

Även psykosocialt stöd till föräldrar ingår i uppdraget. Insatserna ges på mottagning, i hemmet samt på förskolan, och syftar till att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Habiliteringsteam för vuxna

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller utvecklingsstörning lokaliserat vid Huddinge sjukhus.

Insatser i form av läkarledd teambaserad habilitering för vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning och/eller utvecklingsstörning.

Uppdraget innefattar medicinska habiliteringsinsatser till patienten och dennes nätverk i form av bedömning, behandling, råd, stöd, kunskapsöverföring, konsultation och hjälpmedel, och avser insatser som målgruppen inte får tillgodosedda från ordinarie vårdgivare.

Hörselhabilitering för barn

Målgrupp är barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer.

Uppdraget innefattar audiologisk, medicinsk, pedagogisk, teknisk och psykosocial habiliterande verksamhet för målgruppen. Insatser ges på mottagning, vid hembesök, eller besök barnets närmiljö, och syftar till att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling.

Intensivträning för barn med rörelsenedsättning

Intensivträning i öppenvård under period av fyra veckor för barn 1-19 år med varaktig funktionsnedsättning på grund av cerebral pares, cp-liknande tillstånd eller ryggmärgsbråck. Träningen inriktas på att utveckla motorisk förmåga och klara vardagsfärdigheter (ADL).

Intensivträning för vuxna med rörelsenedsättning

Intensivträning i öppenvård under 4-8 veckor för vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning samt vuxna med rörelsenedsättning på grund av senare förvärvad hjärnskada efter yttre trauma.

Insatserna syftar till att förbättra hälsotillstånd och livskvalitet genom ökad funktion och förmåga och bättre fungerande vardag.

Läkarledd habilitering/neuropediatrik

Uppdragets målgrupp är barn och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom, utvecklingsavvikelser och/eller funktionsnedsättning.

I uppdraget ingår också information till föräldrar/närstående samt information och konsultation till personal i barnets närmiljö.

Psykosociala habiliteringsinsatser

Psykosocial habilitering i form av råd, stöd, behandling och kunskapsförmedling till vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad rörelsenedsättning, eller stor funktionsnedsättning på grund av neurologisk sjukdom, reumatologisk sjukdom eller förvärvad hjärnskada efter yttre våld.

Insatserna ges till patienten och dennes nätverk på mottagning eller i hemmet under begränsad tid som ett komplement till annan habilitering.

Stöd till familjer med barn med grav funktionsnedsättning

Vårduppdraget omfattar individuellt och gruppbaserat stöd för att underlätta vardagslivets svårigheter för barn, unga vuxna och föräldrar i familjer med barn med grav funktionsnedsättning. Vårduppdraget omfattar att utbilda och informera om vad ett liv med kronisk sjukdom innebär.

VUB-team

Insatser i form av utredning, stöd och behandling för vuxna personer med utvecklingsstörning och grava beteendeavvikelser (VUB), som inte får sina behov tillgodosedda inom primärvården, allmänpsykiatrin eller habiliteringen. Insatserna ges av ett psykiatriskt habiliteringsteam.

Insatserna riktas till patienten och/eller till personer i patientens nätverk.

Kontakt för vårdgivare