Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

I Sverige är flertalet hivinfekterade gravida kvinnors hivinfektion känd innan de blir gravida. Detta i kombination med den generella hivscreeningen av gravida kvinnor medför att flertalet graviditeter som kan leda till att ett barn föds med hiv i Sverige upptäcks.

I Stockholms läns landsting får de gravida hivpositiva kvinnorna mödravård vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Ansvarig barnmorska hjälper den gravida kvinnan att kontakta personal på aktuell BVC, för att lämna information om barnets risk.

Under de senaste åren har i stort sett alla nya fall av hiv hos barn förekommit hos barn som flyttat till Sverige från områden med hög förekomst av hiv, framförallt Afrika. Det rör sig om flyktingar, anhöriginvandring och i förväg känd hivinfektion vid adoption. Det är viktigt att BVC uppmärksammar nyanlända barn och ser till att de undersöks för förekomst av eventuell hivinfektion, så att barnet kan erbjudas behandling.

Läkare, kuratorer och sjuksköterskor på Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge, kan nås på telefon 08–585 853 63.

Gravida hivinfekterade förlöses i Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, och deras barn följs upp på Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Huddinge. Kontaktnumret är 08–585 853 63.

Orsak

Hiv (humant immunbristvirus) är ett retrovirus som angriper de vita blodkropparna och som på sikt leder till ett nedsatt immunförsvar.

Smittsamhet

Hiv kan smitta sexuellt och via stick med förorenad nål, blodtransfusion, blodprodukter och vävnadstransplantat. Från mor till barn kan smitta ske intrauterint eller vid förlossning och via bröstmjölk. Hivinfekterade mödrar ska därför inte amma. Förbud mot amning är i Sverige inskrivet i Smittskyddslagen.

Urin och avföring från hivinfekterade personer är inte smittsam. I sociala kontakter, till exempel från barn till övriga familjemedlemmar, och i barngrupper är smittrisken att betrakta som obefintlig.

Med förebyggande åtgärder i form av behandling med hivläkemedel under graviditeten och förlossningen och till barnet under de första levnadsveckorna samt uppfödning utan bröstmjölk, kan smittan förhindras till mer än 99 procent.

Smittskydd

Betrakta blod och blodprodukter som latent smittkälla. Vid injektioner och provtagning ska man ha handskar.

Viruset är mycket känsligt och dödas av 25 procentig alkohol, av temperaturer över + 56°C och av rengöringskemikalier av typ klorin.

Hiv är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen. I smittskyddslagen finns särskilda förhållningsregler som gäller hivinfekterade. Det är barnets behandlande läkare som bestämmer vilka förhållningsregler som ska ges.

Fastställande av barnets infektionsstatus.

Hos barn till hivinfekterade mödrar kan infektionsstatus i regel fastställas efter 4 månaders ålder och frånvaro av smitta bekräftas av att moderns (under graviditeten passivt överförda) antikroppar försvunnit från barnets blodcirkulation vid cirka 18 - 20 månaders ålder. Om barnet har smittats och har en fastställd hivinfektion kontaktar Mottagningen för barn och ungdomar med hiv den aktuella BVC-sjuksköterskan.

Dokumentation i BVC-journalen

Patientuppgifter om hivinfekterade personer omfattas av sekretess enligt sekretesslagstiftningen, i 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att man på BVC inte kan skriva något om föräldrarnas eventuella hivinfektion i barnets journal. När det gäller nyfött barn till hivinfekterad mor, där barnets immunstatus ännu ej är fastställt, kan förslagsvis följande formulering användas: "Barnet utreds för misstänkt blodsmitta". Och när barnets immunstatus är klarlagt och barnet inte har smittats: "Blodsmitta avskrives".

Inkubationstid

Hos äldre barn och vuxna som smittas via sexuell kontakt eller blodsmitta kan symtom uppträda några veckor efter exposition (primärinfektion). Därefter följer ett symtomfritt skede på upp till flera år.

Symtom

De enstaka barn i Sverige som ändå smittas av en hivinfekterad mor (som till exempel inte har hivtestats under graviditeten, eller som smittats efter hivtestning under senare delen av graviditeten eller under amningen) kan uppvisa symtom från några veckors ålder, men kan också vara symtomfria i många år.

Symtom på hiv hos barn kan vara upprepade bakterieinfektioner, försämrad tillväxt, ibland förlångsammad psykomotorisk utveckling, viktstagnation, kronisk diarré, feber, hudproblem och uttalad trötthet.

Behandling

Barn med känd hivinfektion följs med regelbundna kontroller av kliniskt status och immunstatus. Antiretroviral behandling mot hiv inleds vid symtom eller påverkat immunstatus.

Prognos

Med hivbehandling som hämmar virusförökningen och därmed hindrar förstörelsen av immunförsvaret är prognosen idag god. Med framgångsrik hivbehandling är infektionen att betrakta som en kronisk sjukdom som kräver noggrann kontroll och behandling. Majoriteten av hivinfekterade barn kan förväntas uppnå normal livslängd och leva ett bra liv under barndomen och i vuxen ålder.

Vaccinationer

Barn till hivinfekterade kvinnor kan följa det svenska vaccinationsprogrammet i sin helhet inklusive rotavirusvaccination. Beträffande BCG-vaccination till barn i riskgrupper för tuberkulosexposition rekommenderas att denna ges enligt vanliga principer om regelbunden provtagning avseende hiv skett och utfallit negativt till och med 4 månaders ålder. Mottagningen för barn och ungdomar med hiv kontaktar BVC i de fall BCG-vaccinering efter 4 månaders ålder inte ska utföras.

Hivinfekterade barn i Sverige ska inte BCG-vaccineras.

Hivinfekterade barn influensavaccineras via behandlande klinik efter individuellt ställningstagande.

Vid eventuell vattkoppsexposition av ovaccinerade hivinfekterade barn bör föräldrarna informeras och kontakta Mottagningen för barn och ungdomar med hiv, ALB-Huddinge för eventuell förebyggande behandling med läkemedel mot vattkoppsvirus.

Förskola/Barnomsorg

Beträffande hivinfekterade barns förskolevistelse handläggs detta i varje enskilt fall av behandlande läkare och kurator på den klinik som sköter barnet. Grundregeln är att barn med hiv kan vistas i barnomsorg som andra barn. I skolan informeras skolhälsovården.

Läs mer

Riktlinjer för förskola och skola i Stockholms län: