Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det vaccin som är upphandlat i Stockholms läns landsting och som ges inom barnhälsovården från 2014-03-01 är ett tredosvaccin.

Det krävs en läkarordination innan barnet kan vaccineras då rotavirusvaccinationen inte är ett nationellt vaccin. Detta görs lämpligen vid barnets första läkarbesök på BVC vid 6-8 veckors ålder.

Om vaccinet

Vaccinet är ett levande försvagat virusvaccin som ges oralt i tre doser.

Vaccinvirus kan orsaka en infektion hos personer med starkt nedsatt immunförsvar varför barn med fastställd eller misstänkt allvarlig immunbrist ej ska vaccineras.

Vaccinvirus kan utsöndras i faeces i ca två till max fyra veckor efter given dos. God handhygien ska iakttas då det kan finnas en liten risk för smitta hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar om de handhar blöjor från vaccinerade barn närmaste månaden efter vaccination. Fördelarna med vaccination av barnet överväger dock då det skyddar barnet och familjen från den mycket mer smittsamma rotavirusinfektionen.

Barn till mödrar med hiv infektion kan vaccineras utan risk. Vid konstaterad hiv infektion hos barnet konsultera behandlande läkare före vaccination.

Kvicksilverföreningar ingår inte i vaccinet. För övrig information se vaccinets bipacksedel.

Vaccinhantering

Rota Teq ska hanteras och förvaras i obruten kylkedja (+2-+8°C) fram till administreringstillfället. Vaccinet får inte frysas. Viss marginal vid avvikelser i kylkedjan finns och skulle det inträffa bör SPMSD (08-564 88 860) kontaktas för rekommendation om produktens eventuella användbarhet i varje enskilt fall. Hållbarheten är 2 år från produktion. Sista förbrukningsdag finns angivet på förpackningen.

Om vaccin spills eller spottas ut ska ytor torkas med desinfektion och händer tvättas med tvål och vatten samt handsprit.

Ålder vid vaccination

Första dosen ska ges mellan 6- och 12-veckors ålder, EJ SENARE.

Tredje dosen ska ges senast vid 32-veckors ålder men helst före 22-veckors ålder (vaccinets effektivitet är bättre om alla tre doserna ges före 22-veckors ålder).

Prematurfödda barn, födda före vecka 32

Barn födda efter graviditetsvecka 25 kan vaccineras enligt samma schema som fullgångna barn, vid kronologisk ålder.

Olika typer av rotavirusvaccin

Om ett barn fått annat rotavirusvaccin som till exempel ett tvådos-vaccin ska man fortsätta med det vaccin som påbörjats enligt rekommenderat schema och ej byta sort.

Rekommenderade intervall

 • rotavirusvaccin, dos I, måste påbörjas mellan 6- och 12-veckors ålder, ej senare.
 • mellan dos I och dos II är minst fyra veckor
 • mellan dos II och dos III är fyra veckor . Dos III ska helst ges före 22-veckors  ålder men senast före 32-veckors ålder.

Administrationssätt

Vaccinet ges oralt. Appliceras enklast längs kindens insida.

Skyddseffekt

I stort sett alla vaccinerade barn blir skyddade mot allvarlig rotavirusinfektion. En eller två givna doser ger ändå ett visst skydd mot insjuknande i allvarlig rotavirusinfektion i de fall då vaccinationen är ofullständig vid 32-veckors ålder. Även bland vaccinerade barn kan en lindrigare form av rotavirusinfektion förekomma.

Biverkningar

 • Mycket vanliga (≥ 1/10) - feber, lättare diarré och kräkningar.
 • Mindre vanliga (≥ 1/1000 - <1/100) - magsmärtor, gaser och hudutslag.
 • Sällsynta (≥ 1/10 000 - <1/1000) - nässelutslag och allergiska reaktioner.
 • Mycket sällsynta (<1/10 000) - tarminvagination (sista biten av tunntarmen trycks in i tjocktarmen och det blir stopp i tarmen).
 • Icke förväntade biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket.

Invagination

Tecken på tarminvagination kan vara intensivt skrik som kommer och går i intervaller, till en början med ganska långa intervall men efterhand allt kortare. Barnet kan må illa och kräkas. Det kommer ingen avföring men ibland blod och slem. Barnet blir trött, blekt och medtaget och verkar frånvarande.

Uppsök akutmottagning omgående!

Stoppet löses vanligtvis genom lavemang.

Kontraindikationer

 • överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne (sackaros)
 • allergisk reaktion efter tidigare dos med RotaTeq®
 • anamnes på tarminvagination
 • patienter med medfödd missbildning av mag-tarmkanalen som kan vara predisponerande för tarminvagination, tidigare bukoperation eller pågående utredning för mag-tarmsjukdom (läkarbedömning, kontakta vid behov behandlande/utredande läkare för ordination)
 • spädbarn med känd eller misstänkt nedsatt immunförsvar (läkarbedömning, kontakta vid behov behandlande/utredande läkare)

Barn till hiv infekterade kvinnor kan vaccineras med rotavirusvaccin utan risk. Inga särskilda provsvar behöver inväntas. För barn med fastställd hiv infektion ska behandlande läkare kontaktas inför vaccination.

Vaccinationen bör skjutas upp vid

 • akut infektionssjukdom med feber 
 • diarré och kräkningar

Kombinationer av vacciner

Rotavirusvaccin, dos II och III, kan ges samtidigt som kombinationsvaccin mot DTP-polio-Hib/
DTP-polio-Hib-hep B samt pneumokockvaccin vid 3- resp 5-månaders ålder.