Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Föräldrars förmåga till samspel och omsorg har stor betydelse för barns hälsa och utveckling. Spädbarnet utvecklas i nära relation med sina föräldrar och anknytningsbeteendet kommer att formas av den känslomässiga relationen mellan barnet och den vuxne.

Att vara nybliven förälder och lida av psykisk ohälsa kan vara förenat med både skuldkänslor, skam och sorgsenhet. Det är vanligt att föräldern försöker dölja sina svårigheter inför omgivningen och ägnar all kraft åt att ta hand om sitt lilla barn efter bästa förmåga. Det kan vara så ansträngande att föräldern får svårt att hantera sin egen vardag, som att hinna äta, sköta personlig hygien, passa tider etcetera. Om något oförutsett inträffar kan hela situationen bli övermäktig för föräldern.

Psykisk sjukdom under graviditet

Drygt 10 procent av alla gravida och nyblivna mammor har ett psykiatriskt sjukdomstillstånd. Förekomsten är densamma som hos icke gravida. Efter förlossningen ökar risken för insjuknande eller försämring vid obehandlad sjukdom. Förekomsten av postpartumpsykos är ca 1 - 2/1000 förlossningar.

Vid bipolär sjukdom finns en särskild risk att utveckla en postpartumpsykos. Det innebär att i Stockholms läns landsting insjuknar mellan 30 och 60 kvinnor årligen. Psykisk sjukdom samvarierar ofta med andra faktorer som ökar familjens sårbarhet. Det kan vara arbetslöshet, våld i nära relationer, bristande socialt nätverk eller missbruk.

Regionalt vårdprogram

Vårdprogrammet syftar till att belysa hela vårdkedjan från graviditeten fram till och med spädbarnsåret. Riktlinjerna är utformade både med hänsyn till mammans och till det ofödda och späda barnets hälsa och ska vara till stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet.

Tvärprofessionella samverkansteam

I varje stadsdel/kommun finns ett tvärprofessionellt samverkansteam kring psykisk skörhet/sjukdom under graviditet och tidigt föräldraskap, totalt 32 team inom Stockholms län.

I teamet ingår representanter från mödra- och barnhälsovården, barn- och vuxenpsykiatri och socialtjänst. Representant från kvinnokliniken och lokala beroendemottagningen ingår i några av teamen.

Teamen arbetar utifrån lokala förutsättningar med en strukturerad modell för samarbetet. Skyldighet att samverka finns inskrivet i alla verksamheters uppdrag.

Mer information om samverkan

Offentlighets- och sekretesslagen stöd för samverkan

Offentlighets- och sekretesslagen 25 kapitlet 12§ och 26 kapitlet 9§ ger möjlighet att utbyta uppgifter mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten i de fall det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. De grupper som omfattas av denna bestämmelse är barn, missbrukare och närstående till dessa, samt gravida kvinnor och deras närstående om det behövs för nödvändig insats för det väntade barnet.

Målgrupp

Målgruppen är föräldrar med tidigare psykiatrisk anamnes och/eller de som uppvisar psykisk ohälsa under graviditeten eller nyföddhetsperioden. Merparten av de som blir aktuella i samverkansgruppen identifieras under graviditeten och följs en bit in i barnets första år eller till dess att adekvata insatser är etablerade.

Målsättningen är att finna denna grupp så tidigt som möjligt för att på bästa sätt planera stödinsatser och eventuell behandling. Här finns möjlighet till samplanering mellan de olika verksamh eterna så att föräldrarna har ett frekvent och regelbundet stöd.

Syftet är att samverka utifrån den enskilda familjens behov för att erbjuda adekvat vård och omsorg samt skapa en vårdplan och ett professionellt nätverk runt familjen.

Målet är att skapa trygghet för blivande och nyblivna föräldrar och deras barn genom att uppmärksamma levnadsvillkor, behov och risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv.

Samverkan sker på två nivåer, dels i de tvärprofessionella samverkansteamen och dels i vårdplaneringsmöten med den enskilda familjen och deras privata och professionella nätverk.

Regelbundna träffar

 • Samverkansteamen träffas oftast en gång per månad, för falldragning och konsultation.
 • Ärenden diskuteras anonymt i gruppen. Med patientens medgivande kan identiteten röjas för inblandade.
 • Minnesanteckningar förs vid mötet enligt en strukturerad mall för uppföljning av samtliga ärenden.
 • Uppföljning kan ske på olika sätt. Det kan ske enbart i samverkansteamet och ärendet diskuteras vid nästföljande möte. De inblandade vårdgivarna kan också ha telefonkontakt eller träffas med eller utan patientens närvaro.
 • Varje verksamhet för journalanteckningar på sedvanligt sätt.

Vårdplaneringsmöte

En framgångsrik metod har visat sig vara vårdplaneringsmöte med patienten och berörda vårdgivare.

Syftet är att skapa en gemensam vårdinsats och planering för framtiden utifrån kvinnan och hennes familjs aktuella behov. Dessa möten kan ske vid ett eller flera tillfällen under graviditeten, i samband med förlossningen och den första tiden hemma.

En vårdplan skrivs i kvinnans journal. Här skall också framgå vilka personer som skall kontaktas innan hemgång från BB. Sekretessen undanröjs genom patientens medgivande och närvaro. Vårdplaneringsmöten kan vara organiserade på olika sätt beroende på lokala förutsättningar.

Under BB-vistelsen är det viktigt att kvinnan ges möjlighet till tillräcklig nattsömn, vilket betyder att barnet kan behöva matas med flaska. Mamman/familjen kan ha extra behov av trygghet och avskildhet, varför en vårdtid på minst tre dygn bör erbjudas.

Vid behov görs en psykiatrisk bedömning innan hemgång och BVC kontaktas så att ett tidigt hembesök kan planeras. Kvinnor som lider av psykisk sjukdom bör ha kontakt med sin BVC-sjuksköterska mot slutet av graviditeten så att en inledande relation har etablerats och den tidiga kontakten har planerats. När så inte har skett bör sjuksköterskan fråga föräldern om tillåtelse att kontakta ansvarig barnmorska.

Fortsatt stöd

Det är viktigt att de nyblivna föräldrarna får ett fortsatt stöd från redan etablerade kontakter.

Det kan finnas behov av att båda föräldrarna är hemma en längre tid efter barnets födelse. Mamman kan då sjukskrivas för att ge möjlighet för pappan att ta ut föräldraledighet.

Familjen bör vara aktuell i samverkansteamen tills familjens situation är stabil eller planerade stödinsatser är etablerade och fungerande.

Vid misstanke om omsorgsvikt eller att barnet riskerar att fara illa är all hälso- och sjukvårdspersonal skyldiga att anmäla detta i enlighet med socialtjänstlagen 14 kapitlet 1§.

Efter hemkomsten från BB

 • BVC erbjuder ett tidigt hembesök så snart som möjligt efter hemkomst från BB.
 • Tid bör bokas så att båda föräldrarna eller annan stödperson är hemma. Vid besöket läggs särskild tonvikt på familjens aktuella situation. För att kunna göra en adekvat bedömning är det viktigt att båda föräldrarna tillfrågas om de regelbundet äter några mediciner. Prioritera information om prevention av SIDS och Abusive Head Trauma (skakvåld).
 • Information om BVC:s verksamhet kan sparas till senare tillfällen.
 • Vid besöket bör familjens planering för den närmaste framtiden diskuteras; Hur fungerar amningen? Behövs särskilt stöd? Om modern vill amma helt, fundera ihop med föräldrarna hur hennes behov av en god nattsömn kan tillfredsställas.
 • Undersök barnet på sedvanligt sätt, var extra uppmärksam och lyhörd för om barnet visar tecken på omsorgssvikt, trötthet, irritabilitet eller skrikighet.
 • Finns syskon? Är deras situation tillgodosedd?
 • Vilket personligt nätverk runt familjen finns? Är detta tillräckligt?
 • Kan modern vara själv hemma med barnet för kortare eller längre period under dagen? Är sjukskrivning av modern ett alternativ?
 • Vilka andra stöd- eller behandlingskontakter finns?
 • Äter modern sömnmedicin, vem har då ansvaret för barnet nattetid?
 • Hur upplevde föräldrarna, tillsammans och var och en för sig förlossningen? Finns behov av återkoppling till kvinnokliniken?
 • BVC bör erbjuda en tid för ett nytt möte på BVC inom senast en vecka. Erbjud hela familjen en regelbunden kontakt med möjlighet till stöd och hjälp att förstå det lilla barnets behov och signaler.
 • Utifrån tidigare vårdplanering och vid behov kontaktas, med förälderns medgivande, andra stödpersoner. Det kan vara en eller flera inom BUP, socialtjänsten eller psykiatrin.

Om familjen inte tidigare är känd inom samverkansgruppen och det finns behov av samordnade insatser bör sjuksköterskan, med förälderns medgivande, diskutera familjen i sin lokala samverkansgrupp.

 • Boka tid vid 2 månaders ålder, eller tidigare vid behov, till barnläkare.
 • När barnet är 6-8 veckor gammalt erbjuds modern att fylla i ett EPDS-formulär, Edinburgh postnatal depression scale. Vid poäng som kräver uppföljning hänvisas till behandlingsansvarig inom psykiatrin eller till BUP.
 • Om möjligt erbjud familjen att delta i reguljära föräldragrupper på BVC. Även om föräldern deltar i annan gruppverksamhet kan detta vara ett komplement om familjen orkar och vill.
 • BVC-sjuksköterskan har ofta ett behov av eget stöd/ konsultation från psykologen på BUP.
 • Familjen bör vara aktuell i samverkansgruppen tills familjens situation är stabil eller planerade stödinsatser är etablerade och fungerande.
 • Vid misstanke om omsorgsvikt eller att barnet riskerar att fara illa är sjuksköterskan och läkaren skyldiga att anmäla detta i enlighet med socialtjänstlagen 14 kap 1§.
 • Särskilda överväganden bör göras om vad som skall dokumenteras i BHV-journalen.

Under rubriken Förekomst i släkten kan förälders sjukdom anges.

I löpande text kan barnets situation beskrivas men inte mammans psykiska sjukdom.

Informera gärna föräldrarna om vad som dokumenteras i journalen.

Riktlinjer för konsultation