Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Samverkan mellan mödrahälsovård och barnhälsovård är viktigt och nödvändigt för att bland annat ge bättre förutsättningar för stöd till barn/familjer efter individuella behov. I samverkan kan späda och små barns behov av stöd uppmärksammas så tidigt som möjligt och allvarliga problem förebyggas.

Den första januari 2010 trädde tillägget, "att särskilt beakta barn som närstående" i Hälso- och sjukvårdslagen, i kraft (HSL § 2 g). Syftet med lagen är att med ett tydligt barnperspektiv värna och skydda barn i situationer som upplevs hota barnets trygghet.

Handläggning

I de fall barnmorskan på barnmorskemottagningen uppmärksammar eller känner oro för den gravida eller dennes partner skall hen initiera informationsöverföring till den barnavårdcentral (BVC) som familjen valt.

Grund till informationsöverföring kan till exempel vara:

  • psykisk ohälsa/sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos någon av föräldrarna
  • fysisk sjukdom, skada eller funktionsnedsättning hos någon av föräldrarna som kan påverka omvårdnaden av barnet
  • sjukdom/diagnos hos någon av föräldrarna som föranleder kontroller/behandling av barnet som till exempel Hepatit B, TBC eller annat
  • misstanke eller vetskap om substansbruk i hemmet
  • misstanke om våld i nära relation
  • risk för kvinnlig könsstympning
  • socialt utsatta levnadsförhållanden.

Informationsöverföring kan även vara aktuell för att upplysa barnavårdscentralen om insatser eller behandling under graviditeten som har betydelse för familjen och kan behöva följas upp, till exempel tobaksavvänjning, behandling av övervikt/fetma med kost och motion med mera.

Informationsöverföringen kan ske på olika sätt:

  1. Via personligt möte mellan den gravida, patientansvarig barnmorska och den BVC-sjuksköterska som kommer att ta hand om det nyfödda barnet och dess föräldrar. Även partner eller annan närstående kan vara med om den gravida så önskar.
  2. Om personligt möte ej kan ordnas ska överföringen ske via telefon med den gravida närvarande i rummet.
  3. Om det ej är möjligt att kontakta berörd BVC-sjuksköterska under tiden den gravida är på besök kan informationsöverföringen ske via telefon vid annat tillfälle när den gravida inte är närvarande.

Informationsöverföringen ska dokumenteras i MHV3. I sammanfattningen av graviditeten ska kontaktuppgifter till BVC-sjuksköterska anges. Den gravida ska alltid informeras och hennes godkännande ska eftersträvas. Om hon inte samtycker till informationsöverföring, tillåter ändå offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; 25 kap 12 §) att detta sker om det sker i syfte att skydda det väntade barnet. Anmälan till socialtjänsten ska i dessa fall övervägas.

Utfärdat: 2010-10-16
Reviderat: 2016-10-13
Gäller tills vidare