Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Incidensen under graviditet är inte helt klarlagd. Maternell jodbrist eller obehandlad hypothyreos kan leda till kretinism hos fostret. Även subklinisk hypotyreos försämrar sannolikt den neurologiska utvecklingen hos barnet. Levaxinbehovet ökar med 25-50 procent under graviditeten hos de flesta kvinnor med hypotyreos.

Rekommendera alltid att använda joderat salt. Det är särskilt viktigt under en graviditet.

Levaxin ska inte tas samtidigt med järntillskott. Gravida med hypotyreos ska handläggas primärt på barnmorskemottagningen.

Vid inskrivning på mödrahälsovården erbjud provtagning av tyroideastimulerande hormon (TSH) om någon av följande anamnesfaktorer finns:

 • Förekomst av sköldkörtelsjukdom hos förstagradssläkting
 • Tidigare eller aktuell struma
 • Kvinnan är opererad eller strålbehandlad på halsen
 • Sköldkörtelproblem i samband med tidigare graviditeter
 • Struma eller tecken på thyroideasjukdom
 • Kända TPO-antikroppar (TPO-ak)
 • Patienter som behandlas med Lithium
 • BMI > 35
 • Typ 1 diabetes eller annan autoimmun sjukdom
 • Tidigare upprepade missfall eller prematurbörd
 • Långvarig infertilitet (>1 år)
 • Ålder över 35 år
 • Svår hyperemesis

Normala värden av TSH under graviditeten är enligt SFOG:s riktlinjer:

 • 1:a trimestern 0,1-2,5 mlE/l
 • 2:a trimestern 0,2-3,0 mlE/l
 • 3:e trimestern 0,3-3,0 mlE/l

Vid normala TSH värden har nivån av fritt thyroxin (fT4) ingen praktisk betydelse och det behövs inga ytterligare kontroller under graviditeten.

Behandling vid nydiagnostiserad hypotyreos

Referensintervall TSH och doser med Levaxin®

 • TSH 2.5–4.2mIE/L
  Påbörja levotyroxinbehandling inom 1 vecka, 50 - 100 μg/dag (1,2 μg/kg)
  (vid ≤50-55 kg: 50 μg/dag, 56-65 kg: 75 μg/dag, ≥80 kg: 100 μg/dag)
 • TSH 4.3-10 mIE/L
  Påbörja levotyroxinbehandling omgående, 75 – 125 μg /dag (1,4 μg/kg)
  (vid ≤50-55 kg: 75 μg/dag, 56-65 kg: 87,5 μg/dag, ≥80 kg: 100-125 μg/dag)
 • TSH >10 mIE/L
  Påbörja levotyroxinbehandling omgående, 125-150 μg/dag och snar kontakt med spec-MVC /endokrinolog för fortsatt terapi och uppföljning (vid ≤50-55 kg: 125μg/dag, >65kg: 150 μg/dag)

Kontrollera TSH var 4-6:e vecka tills värdet ligger inom referensintervallet för gravida. Vid första kontrollprovet under graviditeten ska även TPO-ak tas, värdet avgör om kvinnan ska fortsätta med Levaxin® efter förlossningen.

Vid normaliserat TSH, ta nytt prov efter 4-6 veckor, tills proverna är inom normalvärde, ta sedan prov i graviditetsvecka 25. Efter det behövs ingen ny provtagning under graviditeten.

Informera kvinnan huruvida behandlingen med Levaxin® ska fortsätta efter förlossningen.

Postpartum

Vid negativa TPO-ak sätts Levaxin® ut direkt efter förlossningen, utan provtagning. Vid positiva TPO-ak ska behandlingen med Levaxin® fortsätta, dosen behöver oftast sänkas med 25-50 procent. Nya prover med TSH ska tas inför eftervårdsbesöket 6-12 veckor post partum. Remittering till husläkare vid positiva TPO-ak för fortsatt kontroll, om detta inte redan är gjort via spec-MVC.

Vårdcentralerna vill ha en remiss för fortsatt vårdplanering. Uppföljande prover rekommenderas 6 månader post partum, enligt SFOG’s riktlinjer och ska ombesörjas av husläkaren.

TSH och fT4 bör även kontrolleras post partum på kvinnor som uppvisar tecken på post partum depression eller som har tecken på post partum tyreoidit (trötthet, viktökning frusenhet med mera).

Handläggning vid känd hypotyreos

Patienten bör kontrolleras inför planerad graviditet eller så snart graviditeten är känd. Levotyroxindosen kan behöva ökas med minst 30 procent mellan 4-6:e graviditetsveckan. Detta görs av behandlade läkare innan ny provtagning.

Det är speciellt viktigt att öka dosen hos patienter med bortopererad tyreoidea. Provtagning och dosjustering bör bestämmas av läkare på barnmorskemottagning, alternativt allmänläkare som har handlagt patienten tidigare.


Vid första besöket på Barnmorskemottagning bör följande prover tas:

 • Vid anamnes på tidigare giftstruma (Grave´s sjukdom), prov för TRAk
 • TSH och även TPO-ak.

Provresultat

 • TSH <0.1 mIE/L
  Tag TRAk om det är indicerat, se ovan. Överväg att reducera levotyroxindosen.
 • TSH 0.1-2.49 mIE/L
  Ingen ytterligare utredning, fortsätt med samma dos.
 • TSH 2.5–4.2 mIE/L
  Höj levotyroxindosen med 25 μg/dag.
 • TSH 4.3-10 mIE/L
  Höj levotyroxindosen med 75 μg /dag.
 • TSH >20 mIE/L
  Höj levotyroxin med 100 μg /dag och remiss till spec-MVC/endokrinolog angående fortsatt terapi och uppföljning.

Kontroll av TSH och vid behov fT4 var 4:e vecka tills TSH ligger inom referensintervallet för gravida. När proverna är normaliserade, ta prov av TSH i graviditetsvecka 25. Om TSH ligger inom referensintervallet behövs sedan inga ytterligare prover före förlossningen.

Postpartum

Återgå till ursprunglig levotyroxindos efter förlossningen, fortsatta kontroller via kvinnans ordinarie läkare. Informera kvinnan om detta under graviditeten.

Tyreotoxikos under graviditet

Förekomsten av hypertyreos under graviditet 0,2 procent. Om TSH är < 0.1 mIE/L, föreligger det sannolikt en hypertyreos. fT4 och TRAk ska då tas. Vid positiv TRAk eller förhöjt fT4 ska remiss omgående skickas till spec-MVC. Kvinnor med pågående tyreostatikabehandling bör undvika graviditet. Dåligt kontrollerad giftstruma (Grave’s sjukdom), ökar risken för graviditetskomplikationer som bland annat missfall.

Vid tidigare behandlad Grave´s sjukdom, kontrollera TRAk; om positivt skicka till spec- MVC, om negativt vidtas ingen åtgärd.

Graviditetsinducerad hypertyreos

En lätt till måttlig höjning av f T4 och en måttlig sänkning av TSH är vanlig i slutet av 1:a trimestern, beroende på att HCG liknar TSH och kan bindas till TSH- receptorn. Detta ökar mängden f T4 och kan även orsaka en övergående tyreotoxikos.

Vid graviditetsinducerad hypertyreos är TRAk alltid negativt.

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2005-02-25
Reviderat: 2016-07-01
Gäller tills vidare