Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det är känt att riskerna för intrauterin tillväxthämning och IUD samt plötslig spädbarnsdöd är ökat hos barn vars mammor röker under graviditeten. Även risken för ektopisk graviditet och missfall är ökad samt för prematurbörd och ablatio placantae.

Snus ger högre halt av nikotin i blodet än cigaretter och passerar fritt över till fostret.

Man har även kunnat påvisa högre nikotinhalt i fostervatten, navelvenblod och bröstmjölk än i samtidigt taget maternellt venöst blod. Kvinnor som snusar har högre risk för att föda prematurt samt att få preeklampsi. Även risken för IUFD är ökad enligt en ny svensk studie.

Nya produkter

Idag finns det även nya tobaksprodukter såsom vattenpipa och e-cigaretter på marknaden som vi måste ta hänsyn till och fråga om. Det är inte alltid som våra patienter är medvetna om vilka ämnen dessa produkter innehåller och vilken effekt de har på kroppen och graviditeten.

Vattenpipan innehåller nikotin, tjära, kolmonoxid, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen. Enligt WHO kan en röksession på en timma motsvara röken från 100 cigaretter.

E-cigaretten marknadsförs som en metod att minska eller sluta röka. Man får välja sina rökvätskor själv och kan dosera själv. I dagsläget saknas produktsäkerhetskontroll och kunskap om riskerna samt saknas det vetenskapliga studier angående värdet som avvänjningsmedel, därför rekommenderas e-cigaretter idag inte av experterna som avvänjningsmetod.

I Sverige är produkten läkemedelsklassad om den innehåller nikotin, och ingen sådan produkt är godkänd av Läkemedelsverket, det är således idag olagligt att sälja e-cigaretter innehållande nikotin i Sverige men det hindrar inte en omfattande försäljning över internet och även öppet i butiker. Nikotinfria sorter får säljas, men det är i praktiken många gånger svårt för konsumenten att veta om en viss e-cigarett innehåller nikotin eller inte.

Handlingsprogram

Alla gravida tillfrågas om tobaksbruk vid första besöket hos barnmorskan.

För de kvinnor som brukar tobak:

  • Använd gärna motiverande samtalsmetodik för att motivera till tobaksfrihet.
  • Informera om tobakens negativa effekter på graviditet och amning.
  • Nikotinersättningsmedel rekommenderas ej.
  • Erbjud läkartid om patienten röker > 10 cigaretter eller snusar >10 portioner per dag.
  • Journalför tobaksbruk i MHV 1 och i MHV 3 under sökordet Livsstil.
  • Informera om Sluta Röka Linjen, vårdguidens tjänst Rökfri samt eventuella lokala tobaksavvänjare.
  • Erbjud extrabesök för fortsatta samtal och återkom med fråga om tobaksbruk även senare i graviditeten.
  • Tillväxtultraljud i graviditetsvecka 32 rekommenderas om patienten röker dagligen.

Möjliga samarbetspartners/remissinstanser 

Rökfri

Tjänsten Rökfri riktar sig till personer som vill sluta röka och appen har utvecklats för att öka tillgängligheten till rökavvänjning.

Sluta-Röka-Linjen

Ger individuellt telefonbaserat stöd till tobaksbrukare som vill sluta. Sluta-röka-linjen drivs av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, inom Stockholms läns landsting.

Tobaksavvänjare på lokal vårdcentral.

Utfärdat: 2010-10-16
Reviderad: 2015-01-15
Gäller tills vidare