Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Patientsäkerhet handlar om att förhindra att patienter drabbas av undvikbara skador i samband med vård och behandling. Stockholms läns landsting har en nollvision för vårdskador. För att uppnå målet krävs bland annat att alla vårdgivare bedriver ett systematiskt förbättringsarbete vilket också kräver att patienten involveras i vården och patientsäkerhetsarbetet. Dessutom har landstinget prioriterat ett antal åtgärder för att möta upp nollvisionen. Det handlar om att följa nationella och regionala satsningar och handlingsprogram samt ordna patientsäkerhetsutbildningar och återkommande patientsäkerhetsdagar.

Fokusområden 2016

Arbetet med att minska risken för vårdskador sker på alla nivåer inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting – hos vårdgivarna och på övergripande landstingsnivå. Stockholms läns landsting deltar även i det nationella samarbetet, exempelvis i arbetet för att minska vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens.

SLL:s Patientsäkerhetskommitté, PSK, som samlar vårdgivarna i det strategiska patientsäkerhetsarbetet, tar årligen fram fokusområden för arbetet.

Patientsäkerhetskommitténs fokusområden för 2015 är:

 • vårdrelaterade infektioner, VRI
 • läkemedel
 • fallskador
 • samverkan mellan vårdgivare
 • patientsäkerhet vid psykisk sjukdom.

Ett antal aktiveter per fokusområde kommer ske under året.

En delaktig patient kan göra vården säkrare

Enligt patientsäkerhetslagen och patientlagen ska vårdgivare ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet. Patienterna tillför mycket genom sina erfarenheter.

SKL har tagit fram ett nationellt ramverk för patientmedverkan med syfte att skapa en helhetsbild av patientmedverkan och en struktur för att arbeta med området. Av ramverket framgår tre viktiga perspektiv för patientmedverkan:

 • utveckling av vården sker tillsammans med patient och närstående
 • patienten ses som en part i beslutsprocessen och
 • vården bidrar till egenvård.

Vidare beskrivs konkreta åtgärder på olika nivåer inom hälso- och sjukvården.

Vem gör vad i landstingets patientsäkerhetsarbete?

Det är hos vårdgivarna som det konkreta arbetet med att förebygga att patienter drabbas av vårdskador sker. Vårdgivarna ska se till att en god och säker vård erbjuds alla patienter. I det ingår att känna till det regelverk och de riktlinjer som finns och att löpande följa upp, utvärdera och förbättra kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten. Detta arbete sammanfattas i en patientsäkerhets­berättelse som vårdgivaren ska sammanställa varje år. I Stockholms läns landsting görs också en landstingsövergripande patientsäkerhetsberättelse.

Inom landstinget finns en kommitté för patientsäkerhet, Patientsäkerhetskommittén, PSK, vars funktion är att strategiskt planera och ge stöd i patientsäkerhetsarbetet i länet. PSK består av representanter från olika vårdgivare och leds av landstingets chefläkare.

Landstingets hälso- och sjukvårdsförvaltning, HSF, samordnar, utvecklar och följer upp patientsäkerhetsarbetet. Dels genom de avtal som upprättas mellan vårdgivare och HSF, dels genom expertfunktioner inom olika områden och avdelningar på HSF. På HSF finns exempelvis Medicinsk stab med en samordnande roll för patientsäkerhetsarbetet. Medicinsk stab samordnar både interna nätverk på förvaltningen och externa nätverk för vårdgivare. Externa nätverk finns exempelvis för trycksår, händelseanalys/riskanalys, vårdrelaterade infektioner, markörbaserad journalgranskning och patientsäkerhetskultur.

Nätverk

Som ett sätt att dela och utveckla kunskap inom patientsäkerhet med vårdgivare och andra experter finns ett antal nätverk.

Nätverk som samordnas av Medicinsk stab:

 • Trycksår/fall/nutrition/munvård
 • Risk och händelseanalys/FRAM
 • Vårdrelaterade infektioner, VRI
 • Markörbaserad journalgranskning
 • Patientsäkerhetskultur
 • Patientsäkerhetskommittén

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare skriva en patientsäkerhetsberättelse som ett led i sitt systematiska förbättrings- och patientsäkerhetsarbete. I den ska vårdgivaren beskriva hur man har arbetat med patientsäkerhet under det föregående året och resultaten av arbetet.  

Det huvudsakliga syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att vårdgivare ska ha kontroll över sitt patientsäkerhetsarbete. Många vårdgivare publicerar sina patientsäkerhetsberättelser på sin hemsida där patienter och andra intressenter kan ta del av dem.

Som stöd i framtagandet av en patientsäkerhetsberättelse kan vårdgivare använda sig av:

SKL:s mall för patientsäkerhetsberättelse

Varje år ska alla vårdgivare lämna in patientsäkerhetsberättelser. Här finns mallar för att skriva en patientsäkerhetsberättelse, både för större vårdgivare och för vårdgivare med mindre än tio anställda.

Här kan du läsa redogörelser av patientsäkerhetsarbetet inom Stockholms läns landsting på övergripande huvudmannanivå:

Myndigheterna och patientsäkerhet

De viktigaste statliga myndigheterna när det gäller patientsäkerhetsfrågor är Inspektionen för vård och omsorg,  IVO, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, och Socialstyrelsen.

Vid sidan av myndigheterna har varje landsting också skyldighet att ha en fristående och opartisk patientnämnd dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig med klagomål på vården.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Till IVO ska vårdgivare anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, en så kallad lex Maria-anmälan. Patienten kan klaga på vården eller hälso- och sjukvårdspersonalen hos IVO.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Vid allvarligare fel kan IVO anmäla en legitimerad hälso- eller sjukvårdspersonal till HSAN som tar ställning till behörighetsfrågor och kan besluta om åtgärder som exempelvis prövotid eller återkallelse av legitimation (deslegitimering). Justitieombudsmannen, JO, och justitiekanslern, JK, kan också begära att HSAN tar upp ärenden.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ger ut föreskrifter och allmänna råd i sin författningssamling SOSFS som ligger till grund för hur patientsäkerhetsarbetet ska utformas. Socialstyrelsen har också ett register över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, det så kallade HOSP-registret.

Patientnämnden, PaN

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt kan vända sig med frågor eller problem som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård, kommunal vård och tandvård.

Patientsäkerhetsdagen

Vartannat år anordnar Stockholms läns landsting en patientsäkerhetsdag. Patientsäkerhetsdagen är en mötesplats för alla medarbetare inom hälso- och sjukvården, tjänstemän, politiker och patientföreträdare i Stockholms län. Syftet är att främja patientsäkerhetsarbetet.

Den senaste Patientsäkerhetsdagen i mars 2015 hade temat Tillsammans med patienten gör vi vården säkrare och knöt an till den nya patientlagen, som ska stärka patientens ställning. Den samlade 1670 deltagare. Patientdelaktighet belystes ur olika aspekter av både vårdpersonal, patientorganisationer och myndigheter.

Följ länken för att titta på föreläsningar från Patientsäkerhetsdagen 2015:

Patientsäkerhetsdagen 2015

Filmade föreläsningar som ger dig chansen att ta del av andras goda exempel utanför den egna arbetsplatsen.

Patientsäkerhetskommittén

Kontakt