Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Kommunen är huvudansvarig för anhörigstöd till personer som vårdar närstående med demens. Landstingets ansvar handlar om att förebygga ohälsa hos riskgrupper där anhöriga kan räknas in. Anhörigstöd innefattar olika avlastningstjänster samt ekonomisk ersättning.

Anhörigvårdare tillhör ofta gruppen äldre och kan riskera ohälsa till följd av sitt ansvar. Flera studier har visat att anhöriga till personer med demens löper ökad risk för bland annat depression.

Genom ändringar i socialtjänstlagen är kommunens skyldighet att ge stöd till anhöriga förtydligad. Kommunal hälso- och sjukvård ska erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga till personer med demens.

Landstinget har ingen uttalad skyldighet att stödja anhöriga men har ansvar för förebyggande hälso- och sjukvård enligt 2c § Hälso- och sjukvårdslagen. Sjukvårdspersonal har därmed uppgiften att identifiera personer som riskerar att drabbas av ohälsa.

Enligt de nationella riktlinjerna för demensvård och omsorg bör primärvården erbjuda anhöriga till personer med demenssjukdom:

  • Hembesök och hjälp att administrera läkemedel i hemmet
  • Aktuella telefonnummer till vård- och omsorgsgivare
  • Förmedlande av kontakter till kommunens biståndshandläggare och anhörigkonsulent samt frivilligorganisationer
  • Minneshjälpmedel, bostadsanpassning och annan hjälp från arbetsterapeut
  • Psykosocialt stöd i form av samtal samt stöd i olika beslut

Anhöriga till personer med demens efterlyser mer stöd och avlastning än vad som erbjuds i dagsläget, enligt material från Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Stiftelsen Äldrecentrum, Nationellt kompetenscentrum Anhöriga samt Demensrådet.

Kommunen är huvudansvarig för anhörigstöd till personer som vårdar närstående med demens. I en del kommuner finns särskilda anhörigkonsulenter som ger stöd och vägledning till anhörigvårdare. Det är kommunens biståndshandläggare som utreder behovet av stödåtgärder till anhöriga.

Stödformer

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet är den vanligaste stödformen för anhöriga till personer med demens. Den innebär att hemtjänstpersonal avlöser anhörigvårdaren under ett antal timmar. En tjänst som kan vara regelbundet återkommande eller tillfällig. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Korttidsvistelse/korttidsvård

Korttidsvistelse/korttidsvård är en annan stödform som innebär att personen med demens under en kortare period kan få bo på ett så kallat korttidshem. En tjänst som kan vara regelbundet återkommande eller tillfällig. Ansökan görs hos biståndshandläggare.

Ekonomisk ersättning

Ekonomisk ersättning är något som under särskilda förhållanden kan erbjudas anhöriga, i vissa kommuner. Hemvårdnadsbidrag/anhörigbidrag/omvårdnadsbidrag avser personlig omvårdnad och ej ersättning för hushållsarbete. Ersättningen betalas ut till personen med hjälpbehov. Hemvårdsbidraget kan kombineras med avlösning och andra former av stöd. Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare.

Anhöriganställning

Anhöriganställning är en stödform som enbart vissa kommuner erbjuder där den anhörige blir anställd under en avtalad mängd timmar för att vårda en nära anhörig. Kontakta biståndshandläggare för att få veta mer.

Närståendepenning

Närståendepenning kan erbjudas en förvärvsarbetande anhörig som måste avstå från att arbeta för att ta hand om en svårt sjuk anhörig. Där svårt sjuk innebär att personen lider av livshotande sjukdom. Ansökan görs hos Försäkringskassan.

Anhöriggrupper och föreläsningar

Anhöriggrupper och föreläsningar är värdefulla stödinsatser för anhöriga som vårdar personer med demens. De flesta kommuner och även olika stödorganisationer arrangerar anhörigträffar och studiecirklar på temat demens.

I Stockholms län finns en broschyr om anhörigstöd tillgänglig på länets vårdcentraler och minnesmottagningar.