Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Här finns information om Handlingsprogram övervikt och fetma 2016-2020, HPÖ, för Stockholms läns landsting.

Visionen är att de senaste decenniernas negativa trend ska brytas och att övervikt och fetma ska minska i länet. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas och skillnaderna i övervikt och fetma mellan olika grupper ska minska.

HPÖ delar in åtgärder i strategierna hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. För att arbeta i visionens anda har tre övergripande utfallsmål definierats som ska nås år 2020. I handlingsprogrammet definieras ytterligare process-, intentions- och utfallsmål som på olika sätt bidrar till att visionen uppnås.

Enligt Stockholms folkhälsoenkät från 2014 är 40 procent av männen och 25 procent av kvinnorna överviktiga. De grupper som prioriteras i HPÖ är barn och ungdomar samt grupper med övervikt och fetma med särskilda behov av stöd vid graviditet, psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

En digital version av handlingsprogrammet kommer att tas fram med ett utökat stöd för arbetet, goda exempel och ett bredare kunskapsunderlag. Som en fristående del av HPÖ tas Regionalt vårdprogram för övervikt och fetma fram år 2016.

HPÖ visar de grundläggande utgångspunkterna för hur landstingets egna verksamheter kan arbeta och exempel på hur samverkan med det omgivande samhället kan ske för att uppnå visionen.

Uppföljning av tidigare handlingsprogram

Evidensöversikt

Evidensen i denna tabell bygger i första hand på de senaste 5-10 årens systematiska kunskapsöversikter och där evidens finns även på originalstudier utförda i Sverige. Tabellen kommer att uppdateras när ny evidens tillkommer.

Riktat stöd för prevention av barnfetma - utvecklingsprojekt

För att förebygga fetma hos barn utvecklar SLL ett kultur- och språkanpassat stöd med hälsovägledare. En hälsovägledare stödjer familjer med riskfaktorer för övervikt och fetma.

Hälsovägledarna finns i dag på BMM och BVC i Skärholmen, Rinkeby, Kista och Husby. Stödet erbjuds på svenska, arabiska, somaliska, spanska och engelska.

Resultaten hittills visar på förbättrade mat- och aktivitetsvanor för familjen och en positiv trend för mammorna.

Läs mer i foldern:

Hälsovägledare

Folder om riktat stöd för bättre hälsa till familjer med risk för övervikt och fetma.

Akademiskt primärvårdscentrum stödjer implementeringen av HPÖ

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har fått i uppdrag att stödja implementeringen av HPÖ inom Stockholms läns landsting och erbjuder utbildningar om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet samt FaR för vårdgivare.

APC erbjuder också skräddarsydd utbildning för olika verksamheter. I uppdraget ingår även att nätverksarbeta och övergripande arbeta med HPÖ i Stockholms län.

När vikten väger över och leder till ohälsa - kurs på APC

För de vårdgivare som vill utveckla sitt arbete för patienter med övervikt eller fetma passar denna utbildning på APC som går under hösten 2016 - se länk nedan.

Den ger kunskap om behandling av övervikt/fetma och några blir framtida HPÖ-samordnare. Som sådan samordnare får man sex utbildningstillfällen under ett halvår och man blir behörig att föra rådgivande samtal på området rådgivning om mat och fysisk aktivitet. Man erbjuds också fortlöpande uppdatering genom nyhetsbrev och nätverksmöten med andra HPÖ-samordnare i SLL.

Utbildningen vänder sig till legitimerad vårdpersonal och man kan gärna vara flera yrkesgrupper från samma vårdenhet.

Utbildning

Utbildning för Obesitasuppdraget

Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med detta uppdrag. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs.

Samtidigt ges tillfälle att öka teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Du blir behörig i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Introduktionsfilm

Introduktionsfilm till vårdprogram hälsofrämjande levnadsvanor och HPÖ
på 5 minuter.
Filmen sätter dig snabbt in i vårdprogrammets huvudområden och kopplingen till övervikt och fetma.

 

Beställa HPÖ-logga

Du som arbetar med handlingsprogrammet för övervikt och fetma får gärna använda den särskilda logga för detta som finns. Du kan till exempel lägga in den på en inbjudan eller power point-presentation.

Loggan finns i två varianter, en med hela namnet utskrivet och en med bara förkortningen. Du beställer den från:

Info om bra matvanor

Kontakt