Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Fokus i utvärderingen är hur parterna har fullgjort sina åtaganden i förhållande till avtalet samt hur kostnadskontrollen skötts.

Konsultbolaget WSP fick uppdraget att genomföra utvärderingen tidigare i år. Nu har bolaget lämnat sin slutrapport. Utvärderingen redovisar både punkter där arbetet fungerat enligt avtalet och punkter där parterna kan förbättra och justera sitt arbete.

Kostnaderna i OPS-avtalet som angavs till drygt 52,2 miljarder kronor för perioden år 2010-2040 har hittills inte förändrats mer än att de minskat med drygt fyra miljoner kronor. Även betalningar och redovisning lyfts fram som delar där avtalet följts väl.

Utvärderingen redovisar att tidplanen ändrats vid tre tillfällen till följd av tilläggsavtal och att samtliga kontraktsarbeten för byggnationen nu planeras vara klara 2018. Första patienten kommer att tas emot under hösten 2016, och i enlighet med den plan som togs fram 2010 överlämnas första delen av sjukhuset i juni 2016.

- Tilläggsavtalen är till stor del en följd av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården där vi gjorde en behovsanalys över den framtida vården och såg att våra sjukhus behövde renoveras och byggas ut. En del av den utbyggnaden bedömdes bäst göras vid NKS och finansieras genom den investeringsplan för hälso- och sjukvården som landstingsfullmäktige beslutat om, säger Toivo Heinsoo landstingsdirektör vid Stockholms läns landsting.

Därutöver riktas bland annat viss kritik mot att upphandlingsprojekten för att utrusta sjukhuset borde ha påbörjats tidigare.

- Det är alltid en svår avvägning om rätt tidpunkt att starta upphandlingsprojekten för att få modernaste möjliga utrustning i förhållande till byggets färdigställande.

När utvärderingen sammanställer utbetalningar för byggnation, utrustning, tilläggsavtal, finansiering och drift av sjukhuset fram till år 2040 summerar det till cirka 61 miljarder kronor.

Utvärderingen påpekar att den budget som avsatts för ändringar och tilläggsprojekt till stora delar är förbrukad trots att det finns en rad önskemål om ändringar som ännu inte är beslutade.

- Inför 2017 års budget finns det ett förslag att omfördela resurser inom given budgetram för att se till att det finns utrymme för nödvändiga tilläggsavtal, säger Toivo Heinsoo.

Avtalet som nu utvärderats gäller byggnationen av sjukhuset men inkluderar också bland annat finansiering, och drift (utom själva vården) av hela sjukhuset fram till år 2040. Enligt avtalet finns det möjlighet att förhandla om villkoren för finansieringen.

- Inför färdigställandet av byggprojektet pågår enligt plan ett arbete med att se över möjligheten till refinansiering för att hitta den bästa och mest kostnadseffektiva lösningen. Samt när i tiden en sådan eventuell justering bör äga rum, säger Toivo Heinsoo.

Utvärderingen behandlas som ett anmälningsärende på landstingsstyrelsens möte den 24 maj 2016.

Fakta om utvärderingen

Landstingsstyrelsen beslutade den 1 september 2015 attge landstingsdirektören i uppdrag att genomföra en extern utvärdering av NKS-projektet med fokus på parternas fullgörande av åtaganden enligt OPS-avtalet samt kostnadskontroll.

Konsultföretaget WSP Sverige AB har självständigt genomfört utvärderingen.

Utvärderingen omfattar:

  • Avtalsförvaltning: landstingets ansvar för förvaltning och samarbete med projektbolaget Swedish Hospital Partners.
  • Tilläggsbeställningar: hur tilläggsavtalen utformats och hanterats samt tids- och kostnadsmässiga effekter för projektet.
  • Ekonomisk redovisning och uppföljning inklusive finansiering av tillkommande kostnader för tilläggsbeställningar.
  • Utrustningsinvesteringar: medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning.

Utvärderingen omfattar inte:

  • Hur avtalet kom till och beslut före tilldelningsbeslutet
  • Driftsättningen av sjukhusets olika faser
  • Framtidsplanen
  • Antal vårdplatser
  • Framtida avtalsförvaltning

Utvärderingen gäller tiden från 30 juni 2010 då projektavtalet undertecknades fram till 31 december 2015.