Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

För helåret 2016 prognostiseras ett underskott med 250 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 0,5 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. För att undvika ett underskott som bedöms kunna bli cirka 250 miljoner kronor även för 2017, sätts nu fler åtgärder in.

Åtgärderna omfattar dels kostnadssänkningar och bättre kostnadskontroll inom ett antal vårdvalsområden (beslutades av nämnden i september), dels förslag på åtgärder som arbetas in i slutlig budget 2017 som hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar den 25 oktober. Åtgärderna är av långsiktig karaktär och hinner därför inte påverka resultatet 2016 utan ger främst effekt från och med 2017 och framåt.  De ska tillsammans möjliggöra genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvården.

De åtgärder som arbetats in i slutlig budget 2017 är:

1. Omprövning avtal hälsomottagningar

I länet finns i dag tre hälsomottagningar som är lokaliserade till länsdelarna Handen, Järva och Södertälje. Hälsomottagningarnas målgrupp är patienter i behov av mer kvalificerade hälsofrämjande insatser. I förhållande till kostnaderna har verksamheterna mycket låga besöksvolymer. Mot denna bakgrund föreslås att avtalen med hälsomottagningarna sägs upp och att befintlig struktur stärks genom att incitament för teamsamverkan utvecklas.

2. Effekter av ny upphandling inom psykiatri

Redan genomförd upphandling av fem verksamhetsdelar inom vuxenpsykiatrin har lett till avtal med en förmånligare prisbild för vårdtjänsterna.

3. Påskyndat införande av ett likvärdigt läkemedel

Genom att påskynda införande av ett läkemedel som används vid reumatiska sjukdomar kan en kostnadssänkning åstadkommas. Det likvärdiga läkemedlet Biosimilar Benepali är 40 procent billigare än tidigare listpris för läkemedlet Enbrel.

4. Rekvisition av läkemedel till avtalspris för privata vårdgivare

Ett vanligt läkemedel mot inflammatoriska sjukdomar (Remicade) har nu fått konkurrens och priset på en likvärdig produkt har därmed sjunkit. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen planerar att ge privata vårdgivare en möjlighet att rekvirera den upphandlade varan och sedan vidarefakturera kostnaden till förvaltningen. Detta skulle ge samlat en betydande kostnadsminskning.

5. Utökad kontinuerlig avtalsuppföljning och fördjupade uppföljningar

Förvaltningen kommer under 2017 att både förstärka den kontinuerliga avtalsuppföljningen och de fördjupade uppföljningarna inom specifika vårdområden. Såväl den kontinuerliga uppföljningen som den fördjupade uppföljningen syftar till att säkerställa att vården ges till rätt patientkategorier och med rätt kvalitet. En annan viktig del i uppföljningen är att kontrollera att ekonomisk ersättning utbetalas på rätt grunder.

6. Minska bidraget till centrumbildningarna 

Arbete med kunskapsutveckling, kunskapsspridning samt patient- och befolkningsinriktat folkhälsoarbete kan samlas i ett kunskapscentrum. En översyn av omfattningen på verksamheterna genomförs och kostnadsreduceringen fördelas på de sex centrumbildningarna efter dialog med SLSO, som driver verksamheterna. Åtgärden omfattar följande:

  •  Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
  •  Centrum för Hälsoekonomi, Informatik och Sjukvårdsforskning (CHIS)
  •  Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES)
  •  Akademiskt primärvårdscentrum (APC)
  •  Transkulturellt centrum (TC)
  •  Centrum för psykiatriforskning (CPF)

7. Senareläggning av upphandling av vårdcoacher

Det pågående forskningsinriktade vårdcoachprojektet Aktiv Hälsostyrning avslutas som planerat vid årsskiftet 2016/2017. Metodiken som använts inom forskningsprojektet tydliggörs och utförs inom ramen för akutsjukhusens och primärvårdens ordinarie uppdrag. Eventuellt ställningstagande om framtida upphandling kommer att övervägas i kommande års budgetarbete.

8. Avsluta avtal inom specialiserad rehabilitering

Landstinget har tidigare i år fattat beslut att inte göra ny upphandling eller förlänga avtal för rehabilitering och behandling med integrativmedicinska inslag (Vidarkliniken).

9. Hälso- och sjukvårdsnämndens finansiering av kommissionsplatser upphör

I sjukhusens omställningsavtal ingår ansvaret för överenskommelser och finansiering av så kallade kommissionsplatser (extra vårdplatser som komplement till akutsjukhusens vårdplatser vid ansträngt läge). Det avser både sommar- och vinterplatser.

10. Förändrat kostnadsansvar för medicinsk service för vårdgivare verksamma på nationella taxan

Vårdgivare med rätt till ersättning enligt LOL och FOL får förändrat kostnadsansvar för medicinsk service. Enligt förordningen ska kostnaden för klinisk laboratorieundersökning ingå i läkarvårdsersättningen.

11. Ej förlängning av vissa upphandlade avtal

Avtalen med tre vårdgivare inom kardiologi, kirurgi och ortopedmedicin förlängs inte på grund av att vårdgivaren antingen går i pension eller går tillbaka till den nationella taxan. Ett avtal om konsultativt uppdrag till geriatriken avslutas. Ett foniatrikavtal avslutas då vården kan erbjudas av Danderyds sjukhus inom deras avtal.

12. Ökad kontroll av fakturor avseende utomlänsvård

Kontrollen av fakturor avseende utomlänsvård skärps. Detta gäller den vård som patienter från Stockholms läns landsting har konsumerat utanför länet, med stöd av patientlagen. Åtgärden ska säkerställa att den utomlänsvård som akutsjukhusen fått ersättning för i omställningsavtalen inte faktureras vidare till hälso- och sjukvårdsförvaltningen.