Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 omfattar 56,8 miljarder.

Sedan flera år arbetar Stockholms läns landsting med att bygga ut och rusta upp hälso- och sjukvården i länet, i ett förändringsarbete som går under namnet Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Utbyggnadstakten är kraftig och ger fler vårdplatser, nya lokaler och arbetssätt för hälso- och sjukvård, forskning och utbildning.

För att kunna genomföra de planerade förändringarna behöver hälso- och sjukvårdsförvaltningen fortsätta arbetet med att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna. Att ett län som växer också har kostnader som stiger är naturligt, men kostnaderna får inte stiga mer än vad som är långsiktigt hållbart, sett till befolkningens samlade behov. Nämnden redovisar en budget i balans men det förutsätter att åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen genomförs under 2017. Flera förändringar har också inarbetats i den slutliga budgeten för nämnden. Läs mer om åtgärderna i slutlig budget

- Den kraftiga utbyggnadstakten ger oss möjligheter att erbjuda mer och bättre vård till stockholmarna. Samtidigt innebär satsningarna en ekonomisk ansträngning som vi har planerat för under lång tid, men som ändå är en utmaning. Vi förstärker nu våra insatser för att ytterligare dämpa kostnadsutvecklingstakten inom hälso- och sjukvården, samtidigt som vi satsar framåt på ett vårdutbud i linje med Framtidsplanen, säger Mikael Borin, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Stockholms läns landsting.

Fler verksamheter ska införa den populära tjänsten direktbokning av besökstider inom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Under 2017 intensifieras också arbetet med att ge patienter möjlighet att ta del av sin egen journalinformation via e-tjänsten Journalen. Husläkarmottagningarna får ett tillskott på totalt 140 miljoner kronor under 2017. Även en långsiktig plan för förlossningskapaciteten fram till 2024 ska tas fram under året, för att möta det växande länets behov nu och i framtiden.

Geriatrisk vård på vårdval

Allt fler patienter ska få sin vård hos vårdgivare utanför akutsjukhusen. För 2017 förstärks bland annat den geriatriska vården och vårdval geriatrik förbereds (start i januari 2018). Detta vårdval påverkar även vårdvalet inom avancerad vård i hemmet (ASiH), som revideras under året. Även vårdval reumatologi förbereds under 2017.

Med allt större andel äldre i befolkningen, ökar också behovet av tydlig samordning med bland annat kommunernas omsorgsverksamhet. En översyn ska belysa hur landstinget och kommunernas olika roller ska samspela för att skapa en bättre organisation av stödet till personer som får vård och omsorg i hemmet.

Akut vård förstärks

Fler som insjuknar akut ska få sin vård på någon av länets husläkarmottagningar, närakuter eller genom jourläkarbilen. Under 2017 planerar landstinget att öppna de tre första närakuterna av totalt 12 inplanerade. Närakuterna ska bedöma och slutbehandla vårdsökande som insjuknar eller skadar sig akut, där behandlingen inte kräver akutsjukhusens resurser och där patienten inte kan få behandlingen via sin husläkarmottagning.  

Fortsatt åtgärdsprogram

Landstingets åtgärdsprogram för att dämpa kostnadsökningstakten innehåller även ett antal åtgärder i slutlig budget 2017. De tre hälsomottagningarna avvecklas, och tyngdpunkten i det hälsofrämjande arbetet förskjuts ytterligare till husläkarmottagningarna och primärvårdsrehabiliteringen. Projektet med vårdcoacher upphör som planerat vid årsskiftet, upphandlingen senareläggs.

Läkemedel är ett annat område där kostnaderna bedöms kunna minska bland annat genom en ökad användning av preparat med lägre pris. I september beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om andra förändringar inom några vårdområden, främst inom vårdvalen. Förändringsarbetet bidrar både till att dämpa kostnadsutvecklingstakten och att anpassa vårdutbudet till Framtidsplanens principer.

Flera steg i processen att fastställa landstingsbudgeten

Landstingets budget fastställs i flera steg. Efter att fullmäktige beslutat om budgeten för hela landstinget i juni, tar nämnder och styrelser fram sina slutliga budgetar och beslutar om dessa. Beslut om slutlig budget fattas därefter i landstingsstyrelsen den 22 november och läggs fram (som anmälningsärende) i landstingsfullmäktige den 13 december 2016.

Läs mer om åtgärderna i slutlig budget