Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

­­­

Hälsokommunikatörer, HK, är en ny yrkesgrupp som kan bidra till ett bättre folkhälsoarbete och mer effektiva sjukvårdsinsatser för flyktingar och invandrare. Satsningen på hälsokommunikatörer är ett led i landstingets uppsökande och förebyggande hälso- och sjukvård.

Sverige har en lång tradition när det gäller förebyggande folkhälsoarbete. Bland migranter är detta arbete extra viktigt, eftersom migration är en känd riskfaktor för ohälsa, sjukdom och för tidig död. Syftet med hälsokommunikatörernas arbete är i första hand att sprida kunskap om hur livsstilen påverkar hälsan och motivera till hälsofrämjande livsstilsförändring.

Migranter har generellt sämre hälsa än befolkningen som helhet. Särskilt stor är skillnaden när det gäller flyktingar som kommer från samhällen i krig och socialt sammanbrott. Många har varit utsatta för förföljelser, organiserat våld och hot. I denna grupp är psykisk ohälsa relativt vanlig. Svåra trauman kan leda till posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, och ökar risken för depression och ångesttillstånd.

Syn på sjukdom och behandling

Hälsokommunikatörerna har också en viktig roll när det gäller att orientera nyanlända i hur hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige fungerar. Den organisatoriska förändringen skapar förutsättningar för att kommun- och sjukvårdspersonal och flyktingar och invandrare ska kunna lära av varandra.

För många flyktingar är mötet med den svenska sjukvården omvälvande. En del har mycket liten erfarenhet av modern sjukvård, med allt vad det innebär av avancerad medicinteknik, nya läkemedel och strikta krav på evidens. Kommunikationsproblemen mellan patienter och sjukvårdspersonal handlar därför ofta om andra saker än rent språkliga missförstånd:

  • diagnoser kan vara okända för patienten, eller ha en annan innebörd än den rent medicinska
  • patientens förväntningar om hjälp och behandling kan krocka med det som erbjuds i vården
  • bemötande och attityder hos vårdpersonalen kan vara annorlunda än vad man är van vid.

Kunskap om olika kulturer och språk

Eftersom vår kulturella bakgrund påverkar mötet med andra människor är det viktigt att ta hänsyn till olika synsätt och kunna byta perspektiv. Här kan hälsokommunikatörerna göra stor nytta genom sin förförståelse när det gäller synen på sjukdom och behandling i migranternas hemländer.

Landstingets hälsokommunikatörer har själva utländsk bakgrund och är utbildade inom hälso- och sjukvård. För närvarande är arabiska, somaliska, tigrinja och dari/persiska de språk som finns representerade inom personalgruppen. Det innebär inte att de ersätter de språktolkar som finns inom sjukvården sedan tidigare.

Så använder du hälsokommunikatörerna

Hälsokommunikatörernas arbete utgår alltid från den aktuella gruppens behov och önskemål. Insatserna planeras tillsammans med personal från kommuner, vårdcentraler och andra samarbetspartners. För närvarande har de etablerat samarbete med Botkyrka, Huddinge, Lidingö, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Södertälje, Solna, Stockholms stad (stadsdelarna Skärholmen och Spånga-Tensta) och Upplands Väsby.

Arbetsmetoderna är i huvudsak motiverande samtal, MI, och dialogpedagogik. För närvarande finns ett trettiotal olika hälsoteman för gruppsamtalen, till exempel:

  • hälsosam livsstil
  • levnadsvanor
  • hitta rätt i vården
  • egenvård
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • munhälsa.

Utöver arbetet med invandrargrupper, kan hälsokommunikatörerna anlitas som föreläsare och konsulter för personalgrupper inom vården och andra verksamheter. Tjänsten administreras av handläggare för asylsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Formen för samarbetet sker i dialog med samordnaren för hälsokommunikatörerna vid Transkulturellt Centrum.

Informationsmaterial

Kontakt

Transkulturellt centrum

Postadress: S:t Görans sjukhus, plan 13, 112 81 Stockholm. Besöksadress: S:t Göransgatan 126, plan 13 (tunnelbana Stadshagen)