Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nivån på de avgifter som ska tas ut för utlämnande av journalkopior är samma när någon begär kopia av andra allmänna handlingar i Stockholms läns landsting. Begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska handläggas skyndsamt.

Privata vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting ska följa motsvarande avgiftsregler.

Reglerna kan variera något beroende på vem det är som begär handlingen.

Om journalkopior begärs av tredje part ska detta alltid ske skriftligen och patienten ska ha gett sitt samtycke till att journalen lämnas ut. Det är viktigt att samtycket är tydligt formulerat och att det går att utläsa vilka uppgifter som patienten lämnat sitt samtycke till att dela med tredje part.

Regler för beställare

Enskilda personer

 • En patient har rätt att utan avgift en gång per kalenderår få ett så kallat registerutdrag, vilket även omfattar journalkopia. Ansökan om att erhålla dessa uppgifter ska göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande själv. Denna rätt följer av 26 § personuppgiftslagen (1998:204).
 • För upp till nio sidor utgår ingen avgift. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck.

Offentligt finansierade vårdgivare

 • Alla vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från Stockholms läns landsting, samt vårdgivare som har avtal med eller får ersättning från annat landsting erhåller gratis kopior oavsett antal. Detta gäller enbart då syftet med begäran av kopian har direkt koppling till vården av berörd patient.
 • Om journalkopior begärs av annan anledning, exempelvis i forskningssyfte, gäller kostnad 50 kronor för den tionde sidan och två kronor för varje efterföljande sida. De första nio sidorna är gratis.

Stockholms läns landsting

 • Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad tillhandahålla journalkopior som landstinget behöver för sin handläggning av vårdrelaterade ärenden.

Övriga organisationer och myndigheter

 • Myndigheter utanför Stockholms läns landsting som enligt lag eller förordning har rätt till uppgifter erhåller dessa gratis.
 • Vårdgivaren är skyldig att utan kostnad tillhandahålla de intyg, utredningar och analyser som Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag behöver för sin handläggning av patientskadefall.
 • Övriga organisationer, företag och myndigheter erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck.

Övergripande regler (gäller oavsett vem som begär handlingen)

 • För kopior av fotografier, ritningar, ljudband, CD-skivor med mera gäller särskilda avgifter, kontakta Landstingsarkivet.
 • Om sekretessbelagda handlingar, som patientjournaler, ska sändas per post bör brevet rekommenderas. Avgiften för detta får tas ut av den som beställt handlingarna. Detta gäller oavsett vem som begär uppgifterna.

Beställa handlingar

 • Beställning av journalkopior sker i första hand hos den vårdgivare där dokumentationen förts.
 • Beställning av äldre handlingar och journaler sker hos Landstingsarkivet. Din beställning kan göras via telefon, brev, fax eller personligt besök.
  På Landstingsarkivets hemsida finns även kontaktformulär där du kan göra din beställning.

Patientinformation om registerutdrag