Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Högkostnadsskyddet gäller för besök i öppenvård och innebär att en patient inte ska behöva betala mer än ett visst belopp i vårdavgifter.

I Stockholm uppgår högkostnadsskyddet för besök i öppenvård till 1 100 kr. Beloppsgränsen ska tillämpas exakt, vilket innebär att den sist betalade eller fakturerade avgiften kan vara lägre än den normala avgiften för besöket.

Patient som betalat eller fått fakturor för besök i öppenvård motsvarande 1 100 kr inom en tolvmånadersperiod har rätt till ett frikort. Frikortet ger rätt till avgiftsfria besök inom öppenvården under resten av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket.

Barn och ungdomar under 18 år

För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter sammanlagt uppgår till 1 100 kr.

Avgiftsbefrielse gäller även för de barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor, som föräldern är eller har varit gift med eller har barn med.

Patienter från andra landsting

För att harmonisera mellan de olika landstingen när det elektroniska frikortet infördes har Stockholms läns landsting beslutat att det är vårdlandstingets regelverk inklusive högkostnadsbelopp som gäller för alla patienter som får vård i länet.

Högkostnadsskydd gäller även för patienter från andra landsting. Frikort utfärdas för dessa patienter med tillämpning av Stockholms läns landstings regler.

Landstingen bestämmer själva på vilken nivå gränsen för högkostnadsskyddet ska vara, högst 1 100 kr. I de fall nivån skiljer sig från varandra gäller hemlandstingets regler exklusive Stockholm.

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemlandstinget.

Bestämmelser om vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika landsting. I de fallen gäller vårdlandstingets regler.

Frågor och svar

Asylsökande och personer utan tillstånd

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för asylsökande eller personer utan tillstånd. Däremot finns ett särskilt högkostnadsskydd för asylsökande som administreras av Migrationsverket, som enligt särskilda regler återbetalar avgifter till de asylsökande. För vidare information hänvisas till Migrationsverket.

Övriga högkostnadsskydd

Förutom högkostnadsskyddet för sjukvård finns separata högkostnadsskydd för sjukresor, hjälpmedel och läkemedel. Det högkostnadsskydd som gäller patientens utgifter för läkemedel administreras av apoteken.

Bestämmelser om högkostnadsskyddet för läkemedel finns i Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Patienter som har detaljerade frågor om högkostnadsskyddet för läkemedel eller frågor som gäller tolkningen av bestämmelserna om detta högkostnadsskydd hänvisas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) eller till apoteken.

Läs mer