Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Högkostnadsskyddet gäller för besök i öppenvård och innebär att en patient inte ska behöva betala mer än 1 100 kronor i vårdavgifter för besök i öppen vård under en tolvmånadersperiod.

Beloppsgränsen ska tillämpas exakt, vilket innebär att den sist betalade eller fakturerade avgiften kan vara lägre än den normala avgiften för besöket.

Patient som har betalat, eller fått fakturor för besök i öppen vård motsvarande 1 100 kronor inom en tolvmånadersperiod har rätt till ett frikort.

Frikortet gäller i hela landet

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet och ger rätt till avgiftsfria besök inom öppen vården under resten av tolvmånadersperioden räknat från det första besöket.

Barn och ungdomar under 18 år

För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter sammanlagt uppgår till 1 100 kronor.

Avgiftsbefrielse gäller även för de barn som under denna tid fyller 18 år.

Med förälder avses även fosterförälder. Som förälder räknas även den med vilken en förälder stadigvarande sammanbor, som föräldern är eller har varit gift med eller har barn med.

Patienter från andra landsting

Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemlandstinget.

Frikort utfärdas för utomlänspatienter enligt samma regler som gäller för inomlänspatienter. Bestämmelser om nivån på högkostnadsskyddet och vilka avgifter som ingår i högkostnadsskyddet kan variera mellan olika landsting. I dessa fall gäller vårdlandstingets regler.

Asylsökande och personer utan tillstånd

Högkostnadsskyddet för sjukvård gäller inte för asylsökande eller personer utan tillstånd. Däremot finns ett särskilt högkostnadsskydd för asylsökande som administreras av Migrationsverket, som enligt särskilda regler återbetalar avgifter till de asylsökande. För vidare information hänvisas till Migrationsverket.

Registrering/stämpling av avgifter

Landstingsdrivna vårdgivare samt vårdgivare som har vårdavtal med landstinget är skyldiga att registrera/stämpla de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet i e-frikortstjänsten eller manuellt på ett högkostnadskort (remsa). Reglerna för högkostnadsskydd och frikort är detsamma oavsett om avgifterna hanteras manuellt eller elektroniskt.

Vårdgivare som får ersättning enligt lag är inte skyldiga, men rekommenderas att registrera i högkostnadsskyddet.

Rutiner vid stämpling/registrering i efterhand

Om patienten inte får en stämpel/registrering vid besökstillfället, har patienten rätt att få avgiften registrerad vid senare ett tillfälle.
Patienten ska då visa upp besökskvitto, faktura eller liknande, som innehåller uppgifter om personnummer, besöksdatum, vårdgivare/mottagning och besökstyp. Dokumentation som styrker att avgiften har betalats är inte nödvändigt.

Besök hos andra vårdgivare

Vårdgivare ska på patientens begäran även stämpla/registrera patientavgifter för besök hos andra vårdgivare.

Vilka avgifter omfattas?

Följande avgifter omfattas av högkostnadsskyddet:

 • patientavgifter för besök inom öppen hälso- och sjukvård
 • avgifter för inkontinenshjälpmedel
 • avgifter för röntgen, fysiologi- och neurofyslab
 • avgifter för viss tandvård (då patienten betalat öppenvårdsavgift)
 • vissa avgifter för vård i annat EU/EES-land.

Endast besök som föranleds av sjukdom, skada eller misstanke om detta får tillgodoräknas vid kvalificering för frikort.

Högkostnadsskyddet gäller vid besök hos vårdgivare i Stockholms läns landsting, andra landsting eller hos privat vårdgivare som har ersättning från Stockholms läns landsting eller annat landsting enligt lag eller avtal.

Vilka avgifter omfattas inte?

Följande avgifter omfattas inte av högkostnadsskyddet:

 • påminnelse- och kravavgift
 • avgifter i slutenvård
 • uteblivet besök
 • vårdavgifter för asylsökande
 • avgifter för intyg, vaccinationer och hälsoundersökningar som inte ingår i landstingets kampanjer
 • avgifter för journalkopior
 • avgifter för hjälpmedel (undantag inkontinenshjälpmedel)
 • faktura- eller expeditionsavgifter från andra landsting (vårdgivare i Stockholms läns landsting får inte ta ut expeditionsavgift vid fakturering av patientavgift).

Frikortets giltighetstid

Frikortet gäller från och med datumet för det första besöket som registrerades/stämplades i högkostnadsskyddet till och med dagen före detta datum nästkommande år.

Exempel: Om det första besöket som registrerades ägde rum den 13 oktober 2016 ska frikortet utfärdas till och med den 12 oktober 2017.

Taktikval inte tillåtet

Det är inte tillåtet att stryka det äldsta besöket för att förlänga giltighetstiden på frikortet.

Detta gäller oavsett om högkostnadsskyddet hanteras elektroniskt eller manuellt med högkostnadskort (remsa).

Återbetalning och makulering av fakturor

Om en patient av någon anledning betalat vårdavgifter i öppen vård som överstiger 1 100 kronor, ska det överstigande beloppet återbetalas till patienten.

Återbetalningen administreras av den eller de mottagningar som patienten besökt efter att patienten kommit upp i maxbeloppet.

Om patienten fått ett frikort utfärdat och det finns en obetald faktura mitt i högkostnadsskyddsperioden som inte har stämplats/registrerats i högkostnadsskyddet, är praxis att fakturan makuleras och att besöket registreras om som ett avgiftsbefriat frikortsbesök.

Samma praxis gäller när ett betalt besök inte är uppfört på högkostnadsskyddet och frikort är utfärdat. Denna avgift ska återbetalas till patienten av berörd vårdgivare.

Preskriptionstid

Återbetalning av överstigande belopp får göras gällande gentemot vårdgivaren 10 år tillbaka i tiden. Detta enligt2 § preskriptionslagen (1981:130).

Övriga högkostnadsskydd

Förutom högkostnadsskyddet för sjukvård finns separata högkostnadsskydd för sjukresor, hjälpmedel och läkemedel.

Det högkostnadsskydd som gäller patientens utgifter för läkemedel administreras av apoteken.

Hjälpmedel

För information om högkostnadsskydd för hjälpmedel inom Stockholms läns landsting, se Hjälpmedelsguiden.

Sjukresor

För information om högkostnadsskydd för sjukresor, se Sjukresehandboken.

Läkemedel

Bestämmelser om högkostnadsskyddet för läkemedel finns i Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner med mera. Patienter som har detaljerade frågor om högkostnadsskyddet för läkemedel eller frågor som gäller tolkningen av bestämmelserna om detta högkostnadsskydd hänvisas till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) eller till apoteken.