Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Alla kvinnor mellan 23 och 64 år folkbokförda i Stockholms län kallas regelbundet i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation till provtagning som är avgiftsfri.

Kallelse till cellprov är baserad på datum för senaste provtagning oberoende av om detta prov tagits på klinisk indikation, som uppföljning av behandling eller i hälsokontrollsyfte. Kallelsen sänds till kvinnans folkbokföringsadress och gäller ett år. Om den bokade tiden inte passar behöver ingen avbokning ske, utan kvinnor erbjuds att besöka barnmorskemottagningar med drop-in tider.

Screeningprogrammet för livmoderhalscancer är politiskt beslutat och infördes i Stockholms stad 1968 och i länet året därpå. Screeningverksamheten på Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm–Gotland samordnar screeningprogrammet för livmoderhalscancer i Stockholms län och Region Gotland. Screening för humant papillomvirus (HPV) infördes i regionen redan under 2014–2016 och i januari 2017 infördes HPV-baserad screening för samtliga kvinnor 30 år eller äldre.

Kvalitetsuppföljning av programmet sker i samarbete med den regionala vårdprogramgruppen i cervixcancerprevention. Screeningverksamheten vid RCC administrerar även s k ”kontrollfil HPV” och ”kontrollfil efter behandling”. I januari 2017 kom det första nationella vårdprogrammet i cervixcancerprevention. Vårdprogrammet och regionala tillämpningsanvisningar av vårdprogrammet antogs i Stockholms län i december 2017.

Provtagning inom screeningprogrammet

Tidsintervallet mellan inbjudan till provtagning är tre år för kvinnor från 23 till och med 49 år och sju år för kvinnor mellan 50–64 år. Cellprovtagning med analys för cytologi sker vart tredje år i åldern 23–29 år. För kvinnor som är 30 år eller äldre sker cellprovtagning med analys för HPV. Vätskebaserad cellprovtagning görs och prover tagna inom screeningprogrammet analyseras på Karolinska Universitetslaboratoriet.

Nationellt vårdprogram

Regionala tillämpningsanvisningar av vårdprogrammet i cervixcancerprevention

De regionala tillämpningarna har utarbetats av RCC Stockholm–Gotland i samarbete med den regionala vårdprogramgruppen i cervixcancerprevention och har beretts av kommittén för kunskapsstyrning (KUST) i Stockholms län. Kapitelindelningen i de regionala tillämpningsanvisningarna följer det nationella vårdprogrammet. De kapitel i vårdprogrammet som inte föranleder några regionala tillämpningar saknas därmed och vårdprogrammets texter gäller.

Svarsrutiner

Kvinnor med ett normalt cellprov vid cytologisk analys, kvinnor som är HPV-negativa eller kvinnor som är HPV-positiva första gången och där reflextestet inte visat några cellförändringar får ett svarsbrev från Screeningverksamheten på RCC. Svarsbrevet är utformat i enlighet med de framtagna nationella mallarna.

Svarsrutiner vid avvikande prov

När provet visar en avvikelse går till och med 31 mars 2018 en remiss till utredande gynmottagning. Därför är det av stor vikt att gynmottagningen snabbt skickar en kallelse till kvinnan när remiss kommit från RCC. Denna kallelse från gynmottagningarna utgör kvinnans provsvar och kvinnan blir således informerad om att cellprovet som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och företrädesvis ska en bokad tid ges direkt i kallelsen.


Från och med 1 april 2018 gäller följande rutin vid avvikande prov:

När provet visar en avvikelse skickar RCC ett brev till kvinnan och meddelar henne att det cellprov som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och att hon remitterats till en namngiven gynmottagning för detta. Samtidigt skickar RCC även en remiss till gynmottagningen. Gynmottagningen ansvarar för att skicka ut en kallelse till kvinnan där det framgår att det cellprov som hon tagit behöver följas upp av gynekolog och ge en bokad tid direkt i kallelsen. De utredande gynmottagningarna ska erbjuda kvinnan en tid så att de ledtider som finns för utredning uppfylls.
Med remissen till gynmottagningen bifogas en rosa blankett - Svar på remittering gynekologisk utredning som ska återsändas till Screeningverksamheten på RCC när kvinnan har blivit undersökt/handlagts. Inga journalanteckningar behöver bifogas som svar till RCC utan endast den rosa blanketten. Det finns en nationellt framtagen kallelsemall som gynmottagningar ska använda sig av när de kallar kvinnor till utredning.

Anmälan till kontrollfiler och avanmälan från screeningprogrammet

Kontrollfil HPV:

Kvinnor 30 år eller äldre som provtas inom Screeningprogrammet och där cellprovet visar HPV + med normal cytologi förs per automatik in en s k Kontrollfil HPV. Kvinnor 30–64 år som provtas hos en gynekolog på klinisk remiss och där utfallet av provtagningen är HPV + med normal cytologi måste anmälas till Screeningverksamheten för att kunna ingå i kontrollfil HPV. Anmälan görs av behandlande läkare på blankett nedan. Kvinnor 65 år eller äldre och som provtas på klinisk indikation och där testet visat HPV + med normal cytologi ska följas upp hos gynekolog och inte anmälas till kontrollfil HPV.

Kontrollfil efter behandling:

Kvinnor 23–64 år med behandlad HSIL eller AIS ska följas upp på gynmottagning i enlighet med VP:s rekommendationer för att utesluta kvarstående dysplasi. När utfallet av dessa behandlingskontroller visar negativ HPV och normal cytologi ansvarar behandlande läkare för att anmäla till Screeningverksamheten att kvinnan ska ingå i kontrollfil efter behandling. Anmälan görs på blankett nedan.  Kvinnor 65 år eller äldre vid behandling för HSIL eller AIS ska följas upp hos gynekolog och inte anmälas till kontrollfil efter behandling.

Avanmälan från screeningprogrammet:

Kvinnor som har genomgått strålbehandling istället för hysterektomi på grund av cervixcancer, kvinnor som opererats med total hysterektomi på benign indikation eller kvinnor som har opererats med total hysterektomi och har PAD-diagnosticerad höggradig dysplasi vid ingrepp eller i anamnesen och har normal 5-års kontroll (d v s har cellprov från vaginaltoppen som visat negativ HPV och normal cytologi) avanmäles från screeningprogrammet av behandlande läkare. Avanmälan görs på blanketten nedan.

Vem betalar de olika provtagningarna?

Cellprov som tas inom det organiserade screeningprogrammet i de intervall och åldersgrupper som rekommenderas av Socialstyrelsen är kostnadsfritt för kvinnan. Om det är en provtagning på grund av symtom eller som uppföljning av behandling betalar patienten patientavgift och högkostnadsskyddet gäller.

Vid provtagning i hälsokontrollsyfte, utanför det organiserade screeningprogrammet, får kvinnan betala hela kostnaden själv. Läkaren betalar laboratoriet för analysen och debiterar patienten kostnaden för detta, samt för den egna tid som eventuellt krävs för undersökning och provtagning. Läkaren sätter priset, eftersom landstinget inte fastställer någon taxa för verksamhet som är helt privat finansierad. Högkostnadsskydd gäller inte.

Gynekologmottagningar som utöver landstingsfinansierad vård vill erbjuda privat betald cellprovtagning ska fortfarande i första hand kunna ta emot patienter med landstingsfinansiering utan fördröjning. Privat betald sidoverksamhet är bara tillåtet för sådant som landstinget inte finansierar, till exempel hälsokontroller eller kosmetiska åtgärder.

Screeningundersökning av utomlänspersoner

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) kan en person få göra sin screeningundersökning i ett annat landsting än hemlandstinget. Om en person från ett annat landsting vill göra screening i Stockholms län ska personen kunna visa en kallelse från hemlandstinget. Inom Stockholms län måste kvinnan själv beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog då screening för utomlänspatienter endast sker på gynekologiska mottagningar. Vid besöket överförs uppgifterna på screeningkallelsen till en allmän remiss, en så kallad klinisk remiss. Det är gynekologen som ansvarar för att ett cellprov blir taget och för att kvinnan informeras om resultatet. Gynekologen ansvarar också för att utreda kvinnor med patologiska fynd - eller om kvinnan så önskar, remittera henne för utredning i hemlandstinget. Gynekologen har dessutom ansvar för att informera hemlandstinget om undersökningsresultatet. Skriftlig information ska gå till den enhet i hemlandstinget som kvinnan ursprungligen blev kallad till. Besöket när cellprovprovtagningen görs är kostnadsfritt för kvinnan. Inom Stockholms län sker registrering av besöken i enlighet med rapporteringsanvisningarna för Vårdval specialiserad gynekologisk vård. Fakturering sker på samma sätt som för övrig utomlänsvård inom vårdvalet.

Screeningundersökning av svenska medborgare boende i utlandet

Utlandssvensk definieras som en svensk medborgare som är bosatt utomlands och avregistrerad från folkbokföringen i Sverige. Screening betraktas som planeradvård. De kvinnor som vill göra en screeningundersökning och som har rätt till vård i Sverige ska alltidkunna uppvisa ett giltigt intyg vid vårdtillfället. Inom Stockholms län måste de kvinnor som ej är folkbokförda i Sverige och som önskar få taget ett screeningprov själva beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog för att få undersökning gjord (se regionala tillämpningsanvisningar kap 9.12). För fullständig information se:

Kontakt för vårdgivare

För frågor om screeningprogrammet kontakta:

Kontakt för patienter

Vid frågor om screeningprogrammet kan patienten kontakta screeningverksamheten:

  • via telefon: 08-123 138 20, telefontid måndag-fredag klockan 10–11 och 13–14
  • via mejl: cellprov.hsf@sll.se
  • via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Patientinformation

Realterad information

Specialiserad gynekologi, utredande enheter

Vårdvalet gäller utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar och besvär. Ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.