Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Stockholms läns landsting och region Gotland erbjuder screening för tidig upptäckt av kolorektalcancer till personer mellan 60 och 69 år. Det finns vetenskapligt stöd för att organiserad screening kan minska dödligheten i kolorektalcancer med 16-20 procent. Genom att testa symtomfria personer går det att diagnostisera cancer i ett tidigt stadium.

Screeningprogrammet för tidig upptäckt av kolorektalcancer i Stockholms och på Gotland är politiskt beslutat och följer Socialstyrelsens och EU:s rekommendationer.

Verksamheten startade i Stockholm 2008 och Gotland kom till 2009. Programmet har efter hand byggts ut och från 2015 omfattas alla årskullar i den aktuella målgruppen. I Sverige finns screening av kolorektalcancer ännu enbart i Stockholm och Gotlands region.

RCC ansvarar för screeningen

Regionalt cancercentrum Stockholm–Gotland administrerar screeningprogrammet. Ett särskilt råd kvalitetsgranskar programmet som utvärderas regelbundet.

Så tas provet

Tidigare har provtagningen genomförts med ett guajaktest, Hemoccult®. Testet har under hösten 2015 bytts till ett immunologiskt test, Fecal Immunological Test, FIT. Båda metoderna mäter dolt blod i avföringen, FIT anger mängden i ett numeriskt värde.

De som ingår i målgruppen får ett erbjudande om provtagning per post. Provtagning erbjuds vartannat år. För en jämn arbetsbelastning på laboratorier och endoskopienheter sker utskicken fördelat över året. Erbjudandet om provtagning är personligt och screeningen avgiftsfri.

I varje brev finns en instruktion för provtagning, en provtagningstub, en hygienpåse innehållande en absorbent, ett frankerat svarskuvert och svar på de vanligaste frågorna om provtagningen.

Efter provtagning ska avföringsprovet skickas in omedelbart.

Har provtagning inte skett inom två månader får personen en påminnelse.

Alla får svar inom fyra veckor efter att de har postat sitt prov. Det finns tre typer av svar:

  1. Normalt prov betyder att inget blod hittats i avföringen. Personen får ett svarsbrev som talar om att provet var normalt.
  2. Avvikande/positivt prov betyder att det finns blod i avföringen. Patienten remitteras då till sjukvården för fortsatt utredning av tjock- och ändtarmen, en koloskopiundersökning. Om det blir aktuellt med koloskopi gäller den vanliga patientavgiften. Det är endoskopienheten som ansvarar för att kontakta och informera patienten om provsvar och om ytterligare undersökning behöver göras.
  3. Omprov görs när provet inte går att analysera. Ett nytt brev med material för omprov skickas hem till patienten.

Koloskopi

Screeningverksamheten har via hälso- och sjukvårdsförvaltningen på SLL ett avtalat samarbete med flera endoskopienheter i sjukvården.

Personer med positivt F-Hb remitteras till den enhet de hör till geografiskt. Om det efter koloskopiundersökningen behövs ytterligare utredning eller behandling remitteras patienten vidare av endoskopienheten.

Risk för oro i väntan på provsvar

Personer som har lämnat prov kan känna oro i väntan på provsvaret.

Koloskopiunderökningen kan för en del patienter upplevas som obehaglig.

Patienter med symtom hänvisas till vårdcentral

Personer med symtom från tarmen ska inte ta prov inom ramen för screeningverksamheten, de ska kontakta sin vårdcentral för en medicinsk bedömning.

Symtom kan vara:

  • Blod i avföringen
  • Förändrade avföringsvanor utan ändrade kostvanor
  • Nytillkommet obehag i magen
  • Trötthet som inte kan förklaras
  • Viktnedgång som inte kan förklaras
  • Slem i avföringen.

Personer utanför målgruppen som vill kontrollera F-Hb

Personer yngre än 60 år eller äldre än 69 år som vill undersöka sig ska vända sig till sin vårdcentral för en medicinsk bedömning. Inga prover bör tas i hälsokontrollsyfte men medicinska symtom ska alltid bedömas av läkare.

Sjukvårdens åtkomst av screeningverksamhetens provsvar

Resultatet av screeningprovtagningen databehandlas. Alla personuppgifter är sekretessbelagda och skyddade enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen. Individen måste själv förmedla sitt screeningprovsvar till den läkare som ber om detta.

Screeningverksamhetens åtkomst till journaluppgifter

I ett organiserat populationsbaserat screeningprogram ska alla som ingår i populationen erbjudas provtagning. Eftersom erbjudandet riktar sig till friska individer så hämtar vi på screeningverksamheten inte individdata från patientjournaler eller andra patientregister och har inte tillgång till sådan information.

Personuppgifter är sekretessbelagda

Provtagningen är frivillig. Resultatet av provtagningen databehandlas. Alla personuppgifter är sekretessbelagda och skyddade enligt sekretesslagen och personuppgiftslagen.

Hjälp med provtagning av distriktssköterska

Vårdpersonal kan ibland behöva hjälpa till med provtagningen. Funktionsnedsatta, som kan ha svårt att själva ta provet, vill kanske undvika att besvära sina anhöriga. De behöver då sjukvårdens stöd.

Personer som gör regelbundna koloskopikontroller

Om en patientansvarig läkare i sjukvården bedömer att en patient inte behöver lämna prov inom screeningprogrammet kan patienten kontakta screeningverksamheten för att avregistrera sig. Om bedömningen därefter ändras går det att återuppta utskicken efter att patienten meddelat screeningverksamheten.

Olämpligt skicka personuppgifter via e-post

Vid kontakt med screeningverksamheten via mejl bör enbart fullständigt namn och folkbokföringsadress anges. Detta är tillräckligt för en säker identifiering av personen vid handläggning av samordningssjuksköterskan.

Kontakt för vårdgivare

Patientinformation

Kontakt för invånare

Vid frågor om provtagningen

Skicka e-post eller ring till Screeningverksamheten:
halsound@sll.se,  08 - 123 138 10.
Telefontid: måndag, onsdag och fredag klockan: 10-11.
Tisdag och torsdag klockan: 13-14.

Vid oro eller frågor om symtom från tarmen

Kontakta 1177 Vårdguidens sjukvårdsrådgivning. Telefon: 1177 dygnet runt.
För råd på finska, knappval 8 klockan: 8-12.

För råd med tolk på arabiska, ring 0771-1177 90, klockan: 8-12.

För råd med tolk på somaliska, ring 0771-1177 91, klockan: 8-12.

För stödsamtal och information om cancer

Skicka e-post eller ring Cancerrådsgivningen:
cancerradgivningen@sll.se, 08-123 138 00.
Telefontid: måndag - fredag klockan: 8.30-12 och klockan: 13- 16.

Invånarinformation om provtagningen