Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Enhetliga arbetssätt och rutiner har tagits fram för att skapa förutsättningar för en mer sammanhållen vård och tryggare vårdövergångar. Arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner pågår kontinuerligt och innehållet i den här sidan uppdateras därför löpande.

Information om arbetssätten

Standardiserade rutiner för utskrivning och mottagande mellan vård- och omsorgsgivare med ett särskilt fokus på patient- och närståendemedverkan har tagits fram och finns klara för dig som vårdgivare att använda. Arbetssätten har utvecklats i nära samarbete med ett hundratal representanter från olika vårdgivare och används idag på ett flertal verksamheter i länet.

På den här sidan finns samlad information om arbetssätten och stöd för hur de kan användas:

 • Processbeskrivningar – för dig som önskar utförlig information om arbetssätten med länkar till användbara riktlinjer och verktyg.
 • Snabbguider – för dig som önskar en kortversion av arbetssätten med sammanfattade beskrivningar av varje steg
 • Implementeringsstöd – för dig som önskar förslag på process för hur arbetssätten kan börja användas i din verksamhet
 • Övriga stöd – för dig som önskar lathundar och mallar för att underlätta användandet av arbetssätten
 • E-utbildningar – för dig som vill lära dig arbetssätten på ett interaktivt sätt

I processbeskrivningarna och e-utbildningarna finns bilder från IT-stödet WebCare. Dessa bilder skall endast vara ett stöd vid beskrivning av genomförandet av vissa moment i arbetssätten. De utgör inte en heltäckande beskrivning av samtliga funktioner i WebCare.

För dig som arbetar inom slutenvården

Förstärkt utskrivning

Förstärkt utskrivning är en standardiserad utskrivningsprocess för att tidigt upptäcka och möta behov hos patienter med risk för oplanerad återinskrivning. Genom länkarna nedan finner du information om vilka moment som ingår i Förstärkt utskrivning och stöd för hur arbetssättet kan användas i din verksamhet.

Förstärkt utskrivning – e-utbildning

E-utbildningen för Förstärkt utskrivning ligger under kursen SVEA i kurskatalogen.

Beroende på om din arbetsplats är ansluten till Lärtorget finns det olika sätt att komma åt utbildningarna.

 • Om din arbetsplats är ansluten till Lärtorget loggar du in på Lärtorget med ditt e-tjänstekort. E-utbildningarna ligger i kurskatalogen under namnet SVEA.
 • Om din arbetsplats inte är ansluten till Lärtorget finns utbildningen tillgänglig som en öppen utbildning i kurskatalogen som du kommer åt via startsidan. Det är viktigt att endast vårdgivare som inte är anslutna till Lärtorget använder utbildningen som ligger på den öppna delen.

Har du några frågor kring utbildningen på Lärtorget vänd dig till din lokala Lärtorgetförvaltning eller till Lärtorgets funktionsbrevlåda: lartorget@sll.se

Förstärkt utskrivning – Bedömningsmall via journalsystemen TakeCare eller Cosmic

För att identifiera vilka patienter som har behov av Förstärkt utskrivning finns en bedömningsmall. Mallen är tillgänglig direkt i journalsystemet för alla vårdgivare inom slutenvården som har TakeCare eller Cosmic:

 • Om du har TakeCare: kontakta din avdelnings lokala TakeCare-förvaltare och be om att möjliggöra åtkomst för tilläggsmall, översikt, mätvärdesmall och mätvärdesöversikt benämnda Förstärkt utskrivning SVEA.
 • Om du har Cosmic: kontakta Cosmic-förvaltare på sjukhuset.
 • Bedömningsmallen finns även i dokumentlistan ovan, där ser du mallens innehåll i en utskriftsvänlig version.

För dig som arbetar inom primärvården

För att få en översikt över arbetssätten för primärvården, läs gärna det sammanfattande informationsbladet nedan:

Förstärkt mottagande

Förstärkt mottagande är ett standardiserat arbetssätt för att säkerställa informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle. Genom länkarna nedan finner du information om vilka moment som ingår i Förstärkt mottagande och stöd för hur arbetssättet kan användas på din vårdcentral.

Förstärkt mottagande – e-utbildning

E-utbildningen för Förstärkt mottagande ligger under kursen SVEA i kurskatalogen.

Beroende på om din arbetsplats är ansluten till Lärtorget finns det olika sätt att komma åt utbildningarna.

 • Om din arbetsplats är ansluten till Lärtorget loggar du in på Lärtorget med ditt e-tjänstekort. E-utbildningarna ligger i kurskatalogen under namnet SVEA.
 • Om din arbetsplats inte är ansluten till Lärtorget finns utbildningen tillgänglig som en öppen utbildning i kurskatalogen som du kommer åt via startsidan. Det är viktigt att endast vårdgivare som inte är anslutna till Lärtorget använder utbildningen som ligger på den öppna delen.

Har du några frågor kring utbildningen på Lärtorget vänd dig till din lokala Lärtorgetförvaltning eller till Lärtorgets funktionsbrevlåda lartorget@sll.se

Uppsökande vårdinsats 

Uppsökande vårdinsats är ett arbetssätt för att tidigt upptäcka och bemöta patienter med utökat behov av vårdkontakt. Genom länkarna nedan finner du information om vilka moment som ingår i Uppsökande vårdinsats och stöd för hur arbetssättet kan användas på din vårdcentral.

Presentationsmaterial om SVEA

På länken nedan finner du ett material som är framtaget för att kunna användas vid till exempel APT:er eller andra verksamhetsmöten. Materialet syftar till att ge en övergripande introduktion till SVEA:s arbetssätt och hänvisning till var mer omfattande information finns tillgänglig. Presentationen kan användas av både primär- och slutenvård och är fri att sprida.

Kontakt

Om du har frågor kontakta Hanna Vidsten, avdelningen stöd för evidensbaserad medicin, hälso- och sjukvårdsförvaltningen: hanna.s.vidsten@sll.se