Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Rätten till språktolk

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska vårdgivare tillhandahålla vård på lika villkor till hela befolkningen. Detta innebär bland annat att vid behov ska en tolk anlitas inom hälso- och sjukvården och tandvården när någon har svårt att tillgodogöra sig information om vården på svenska. Det gäller även när någon är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Boka tolk på telefonnummer 08-123 140 00

Nu gäller ett och samma nummer för bokning av språktolk och teckenspråkstolk inom hälso-och sjukvården. Genom att ringa 08-123 140 00 kan du enkelt boka alla olika typer av tolk till ditt besök. Du kopplas automatiskt till rätt tolkförmedling och slipper hålla ordning på flera olika telefonnummer eller rangordningen i landstigets avtal. Med hjälp av tonval väljer du den tolktjänst som du och din patient behöver. Ditt gamla kundnummer gäller.

Fyra olika sorters tolktjänster

Det finns fyra olika tjänster inom språktolk:

 1. Expresstolk (telefontolk utan tidbokning) innebär tolkning direkt i de sex största språken: arabiska, persiska, ryska, somaliska, spanska och turkiska.
 2. Bokad distanstolk innebär att man bokar tid med en tolk och under besöket ringer upp via telefon.
 3. Kontakttolk innebär att tolken är med i rummet.
 4. Teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolk eller TSS.
  Mer information under länken här nedan

Använd alltid i första hand tjänsten expresstolk när det är möjligt.

Första gången du anlitar en tolkförmedling

Vid den allra första kontakten med en tolkförmedling ska du som vårdgivare uppge ert ADA-nummer, vårdgivarens avtalsnummer hos Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Prata med din verksamhetschef eller den på din enhet som hanterar din verksamhets avtal för att få ert ADA-nummer.

I de fall då inget ADA-nummer finns uppgivet kommer fakturan för tolktjänsterna att gå direkt till vårdgivaren. Vårdgivaren kan sedan vidarefakturera kostnaden för tolktjänsterna till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. För att fakturan i fortsättningen ska gå direkt till HSF ska du kontakta den tolkförmedling som skickat fakturan och uppge ert ADA-nummer.

Expresstolk

I vissa vårdsituationer behöver tolken vara med i rummet men inte alltid. Överväg före varje tolkbokning om det är möjligt att använda distanstolk. Nu erbjuder landstinget tjänsten expresstolk, där du når tolken direkt alla dagar klockan 8-22.

Med expresstolk slipper du som vårdgivare boka tolk i förväg, tolken uteblir aldrig och risken för att tolken indirekt påverkar patientmötet minskar. För att använda telefontolk behövs en telefon med högtalarfunktion.

Expresstolk finns på följande språk:

 • arabiska
 • persiska
 • ryska
 • somaliska
 • spanska
 • turkiska

Innan du använder tjänsten expresstolk

För tjänsten expresstolk behöver du ett kundnummer och en personlig pinkod. Detta får du från Språkservice Sverige som tillhandahåller tjänsten. Fyll gärna i tolkförmedlingens formulär i förväg, så går det snabbare första gången du använder tjänsten.

Du kan även få hjälp med att registrera dina uppgifter första gången du ringer för att använda tjänsten. Ring 08- 123 140 00 – välj Expresstolk.

Så här fungerar expresstolk

 1. Du som vårdpersonal och patienten sitter tillsammans vid en telefon med högtalarfunktion.
 2. Du ringer upp 08-123 140 00, väljer alternativ 1 för expresstolk, du kopplas till en tolk direkt inom valt språk hos Språkservice AB.
 3. Du knappar in mottagningens kundnummer och din personliga pinkod och väljer därefter språk.
 4. Tolken svarar och samtalet kan börja.

Avboka tolkbesök

För att avboka ett tolkbesök behöver du veta beställningsnumret samt vilken tolkförmedling som förmedlade tolken. Ring 08-123 140 00 och välj alternativet Boka distanstolk eller Boka kontakttolk beroende på vilken typ av tolk du bokat och be förmedlingen avboka uppdraget.
Om uppdraget avbokas senast klockan 15 dagen innan besöket, kommer bokningen inte att debiteras.

Landstingets avtal med tolkförmedlingar

Enbart tolkförmedlingar som är upphandlade av Stockholms läns landsting ska användas vid tolkning i hälso- och sjukvården. Enligt avtalet är tolkförmedlingarna rangordnade och den tolkförmedling som har nummer 1, ska alltid anlitas i första hand.

När du bokar språktolk via telefonnumret 08- 123 140 00 behöver du inte tänka på tolkförmedlingarnas rangordning i avtalet utan kopplas automatiskt rätt.

Undantag från rangordningen

Det går att göra undantag från rangordningen i landstingets avtal för språktolk om:

 • patienten efterfrågar ett visst kön, eller en namngiven språktolk och tolken inte kan anlitas via den rangordnade tolkförmedling.
 • tolkförmedlingen inte kan tillhandahålla språktolk med efterfrågad kompetens.
 • tolkförmedlingen, senast den tillfrågades, inte uppfyllde sina åtaganden enligt avtalet med landstinget.

När du bokar tolk via telefonnumret 08-123 140 00 kan du göra undantag från rangordningen via tonval.

Om något går fel

När en tolkförmedling har tackat ja till en bokning är förmedlingen skyldig att leverera den bokade tjänsten. Om något går fel under besöket ska en avvikelserapport skrivas. Avvikelse- och felrapportering är viktigt för att landstinget ska få veta hur tolkverksamheten fungerar och hur väl tolkförmedlingarna följer avtalen.

Avvikelserapportering

Rapportering av avvikelser görs via ett webbformulär. Se länk här nedan. Webbformuläret ska förenkla för vårdgivare att rapportera när det inte fungerar. Rapporterade avvikelser går direkt till berörd tolkförmedling och centralt till SLL för uppföljning. En avvikelserapport ska skrivas även om händelsen rapporterats i Händelsevis.

Rätt till vite

För vissa avvikelser har vårdgivaren rätt till vite.
Vårdgivaren har rätt att få vite om tolken:

 • har fel kompetens
 • är av annat kön än som beställts (förutsatt att man har kryssat för endast på beställningen)
 • inte är den namngivna tolk som beställts (förutsatt att man har kryssat för endast på beställningen)
 • är mer än fem minuter sen till avtalad tid
 • inte svarar när vårdgivaren ringer (gäller endast telefontolk)
 • lämnar återbud utan att någon överenskommelse om ersättare har träffats.

Om något blivit fel ska du som vårdgivare i första hand kontakta den tolkförmedling som tillhandahåller tolken. Kontaktuppgifter hittar du här:

Vitesprocessen

När vårdgivaren har skickat en avvikelse har tolkförmedlingen tio dagar på sig att besvara avvikelsen. Om tolkförmedlingen inte besvarar avvikelsen i tid är avvikelsen automatiskt godkänd.

Om tolkförmedlingen inte godkänner avvikelsen kan vårdgivaren överklaga ärendet hos SLL/HSF. Vårdgivaren behöver då skriva en överklagan och beskriva vad som har hänt, och skicka denna till sin handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar ett beslut i frågan och återkommer med utfallet till vårdgivaren och tolkförmedlingen.

När tolkförmedlingen har godkänt en avvikelse och om avvikelsen är vitesgrundande har vårdgivaren rätt att skicka en faktura till tolkförmedlingen på 1 500 kronor i vite. Kontakta din ekonomiavdelning och informera dem om vart de ska skicka fakturan samt vilka/vilket uppdrag den avser.

Vem betalar fakturan?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF betalar tolkkostnaderna för de vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting. Tolkförmedlingen skickar fakturan för språktolk direkt till HSF när vårdgivaren har avtal med Stockholms läns landsting gällande:

 • fotvård
 • fysioterapi
 • lagreglerade läkare och fysioterapeuter (LOL och LOF)
 • medicinsk service
 • närsjukvård som husläkarmottagning, BVC och MVC
 • psykiatrisk öppen- eller slutenvård
 • specialiserad rehabilitering utanför akutsjukhus
 • tandvård
 • öppen specialistvård

Vårdgivare ska endast anlita tolkförmedlingar som har avtal med SLL. Vårdgivare som väljer att anlita en annan tolkförmedling betalar tolkkostnaden själv.

Tolkkostnaden för viss sluten vård och vid akutsjukhusen är inkluderad i DRG-ersättningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska därför inte faktureras för tolk i sluten vård och akutsjukhusvård.
Om du är osäker på vem som ska betala fakturan hittar du mer specifik information i respektive avtal/förfrågningsunderlag. Du kan även vända dig till din handläggare.

Översättning av text

En språktolk arbetar endast med muntlig översättning. Översättning av text ingår inte i uppdraget. Om det finns behov av att översätta en skriven text ska man kontakta de översättningsbyråer som landstinget har avtal med. Översättning av text bekostas av vårdgivaren själv.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med hälso- och sjukvårdsförvaltningen angående språktolkfrågor kan du mejla till:

spraktolk.hsf@sll.se

Mer information

Tolkpolicy

Vid behov ska en tolk anlitas inom hälso- och sjukvården och tandvården när någon inte behärskar svenska språket. Det gäller också när någon är allvarligt hörsel- eller talskadad.

Språkkartan

Informationsblad med 30 olika språk om rättigheten till tolk för patienten att peka på.