Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Barnhälsovården erbjuder BCG-vaccination till barn med ökad risk för tuberkulos.

Tuberkulos orsakas av bakterien Mycobacterium tuberculosis. Vaccinet mot tuberkulos har fått sitt namn efter upphovsmännen Calmette och Guérin (Bacillus Calmette Guérin) och förkortas till BCG.

Vaccinet består av levande försvagade stammar av Mycobakterium Bovis som främst drabbar boskap.  I studier har vaccinet visat störst skyddseffekt hos nyfödda mot de svåraste formerna av tuberkulos såsom meningit och miliär spridd form av tuberkulos. Vaccinet har också visat ett gott skydd mot lungtuberkulos hos barn som vaccineras i skolåldern (1).

Sedan vintern 2015 har det varit brist på den i Sverige registrerade formen av danskt BCG-vaccin. Det har därför skett en gradvis övergång till användning av en japansk och bulgarisk stam av vaccinet som tillhandahålls efter godkänd licensmotivering till Läkemedelsverket. Se länk nedan för tillvägagångssätt för licensansökan. Befintliga studier har inte kunnat påvisa säker skillnad i vaccineffekt mellan de olika stammarna (2).

Inför BCG vaccination är det viktigt att:

 1. bedöma indikation för BCG-vaccin
 2. bedöma om barnet behöver tuberkulintestas innan BCG-vaccin
 3. utesluta kontraindikationer för BCG-vaccin.

Följande avsnitt är till hjälp för dessa bedömningar.

Finns indikation för BCG-vaccination?

Indikation för BCG- vaccin bygger på en individuell riskbedömning av barnet enligt nedanstående kriterier. Barn som uppfyller kriterierna bedöms tillhöra grupp med ökad risk för tuberkulos och ska erbjudas vaccin på BVC. Riskbedömning kan också göras med hjälp av sidan 1 i föräldraformuläret Behöver ditt barn vaccineras mot tuberkulos? (Sidan 2 är till för bedömning av kontraindikationer inför vaccination.) Formuläret finns på flera språk och du hittar det under denna länk:

Indikation för vaccination vid 6 månaders-5års ålder:

1)      Barn med föräldrar vars ursprung är från ett land där BCG-vaccin erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet. Se länken Länder med allmän BCG-vaccination. Tänk på att barn från familjer som lever gömda eller snart kan komma att utvisas kan behöva tidigarelagd vaccination.

2)      Barn med nära kontakt (delar hushåll eller upprepat nära umgänge) med anhörig som har latent tuberkulos eller som tidigare haft aktiv tuberkulos.

3)      Barn som inom snar framtid kommer vistas i ett land med hög eller särskilt hög tuberkulosförekomst (incidens >100/100 000 enligt Folkhälsomyndigheten (FoHM)), och där barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen. Detta ställningstagande görs oberoende av barnets ursprung.

Indikation för vaccination före 6 månaders ålder:

 1. Barn som bedöms ha ökad risk för tuberkulos enligt punkt 1 ovan och som lever gömda eller snart kan komma att utvisas.
 2. Barn som inom snar framtid kommer vistas i ett land med hög eller särskilt hög tuberkulosförekomst (enligt FoHM) definition, och där barnet kommer i nära kontakt med lokalbefolkningen. Detta ställningstagande görs oberoende av barnets ursprung.
 3. Barn där man befarar ökad risk för exponering av tuberkulos, t.ex. mor med känd eller misstänkt smittsam tuberkulos. Vaccination av dessa barn sker endast i samråd med barntuberkulosläkare.

Särskilda beaktanden

Barn som nyligen haft influensa, vattkoppor eller körtelfeber

Vaccination mot tuberkulos bör ske tidigast 4 veckor efter tillfrisknandet från virussjukdomar som kan påverka immunsvaret såsom körtelfeber, influensa och vattkoppor.

Barn vars förälder under graviditet testats positiv i mödrahälsovårdens tuberkulosscreening

Barn med positiv tuberkulinreaktion (PPD-test)

BCG ger inget ökat skydd mot tuberkulos hos barn som har en positiv tuberkulinreaktion (PPD-test) (1). En positiv tuberkulinreaktion kan vara tecken på att barnet redan är vaccinerat. Det kan också vara ett tecken på att barnet kan ha träffat på eller smittats av tuberkulosbakterien tidigare. Ett barn med positiv tuberkulinreaktion ska därför inte vaccineras med BCG utan istället remitteras till barntuberkulosmottagningen.

Barn som tidigare vaccinerats med BCG

Barn som har dokumentation på tidigare BCG-vaccination, ärr efter BCG-vaccination (oftast vänster överarm), eller en trovärdig anamnes i kombination med att det stämmer med landets vaccinationsschema, ska inte vaccineras på nytt. Det finns inget stöd för att revaccination ger något betydande skydd(3).

Barn som adopterats

Många barn som adopterats har redan fått BCG-vaccin. För övriga barn baseras beslut om vaccination på den nya familjens ursprung och riskprofil, dvs. ej baserat på biologiska föräldrars ursprung.

Barn med barnpassning/nanny från tuberkulos-högriskländer

Person som ska arbeta i nära kontakt med små barn och som har ursprung i ett tuberkulos högriskland (enligt FoHM), rekommenderas adekvat hälsoscreening. BCG-vaccination av barnet ska inte ersätta en generell hälsoscreening av den vuxna personen där test för tuberkulossmitta ingår. Är screening för tuberkulos utan anmärkning, finns ingen risk för överföring av smitta till barnet.

Barn som nyligen exponerats för smittsam tuberkulos

Barn som nyligen kan ha exponerats för smittsam tuberkulos kan behöva profylaktisk behandling och kontakt ska därför tas med barntuberkulosmottagningen för handläggning och ställningstagande till vaccin.

Barn till mödrar med hiv-infektion

Barn till mödrar med hiv infektion kan vaccineras vid 6 månaders ålder då provtagning för eventuellt överförd hiv-infektion är avslutad.

Tidsintervall att beakta

Barn som inom kort ska resa till högriskland för tbc (enligt FoHM)

Det tar minst 6 veckor innan BCG-vaccinet ger fullgott skydd. Det är därför viktigt att föräldrar informeras om att i god tid inför resa till högriskland kontakta BVC för tidig vaccination. Ibland kommer barnen ändå i sista sekund innan avresa och i dessa fall görs en individuell bedömning av nyttan av vaccination beroende på resans längd och karaktär. Generellt gäller att barn som ska resa till högriskland och ha nära kontakt med lokalbefolkningen ska vaccineras, även om detta sker i kort anslutning till resa.

 • Avdödade vaccin (Infanrix Hexa, Tetravac, Prevenar 13, ActHib, Engerix)
  BCG kan kombineras fritt med avdödade vaccin.
 • Levande vaccin med undantag för Rotavirusvaccin
  Vaccin mot mässling-påssjuka-rödahund (MPR) och BCG ges samma dag eller med minst 4 veckors mellanrum.
 • Rotavirusvaccin
  BCG kan kombineras fritt med vaccin mot rotavirus.
 • Övriga vaccin
  Intervall att beakta mellan BCG och övriga vaccin utanför det Nationella vaccinationsprogrammet finns i tabell på Janusinfo under denna länk:

Finns indikation för tuberkulintest (PPD) före vaccination?

Använd flödesschemat som hjälp för att bedöma om barnet behöver tuberkulintestas inför vaccination. Vid gränsfall/osäkerhet trots genomgång av schemat, rekommenderas att tuberkulintestet ändå genomförs.

Läs mer om tuberkulintest i särskilt avsnitt under följande länk

Kontraindikationer för BCG-vaccination

Kontraindikationer kan bedömas med hjälp av sid 2 av föräldraformuläret Frågor till föräldrar inför vaccination mot tuberkulos som finns på flera språk under följande länk (sid 1 är till för att bedöma indikationer för vaccination).

 • Feber eller annan allmänpåverkan på grund av en tillfällig infektionssjukdom.
 • Pågående infektionssjukdom av annat slag än lindrig övre luftvägsinfektion.
 • Hereditet för immundefekt eller där anamnesen innehåller uppgift om att syskon eller kusiner avlidit i späd ålder.
 • Barn med symtom som kan tala för en immunbristsjukdom som t.ex. genomgången neonatal sepsis, dålig tillväxt (failure to thrive), månadslånga svampinfektioner i mun- och blöjregionen (torsk), oklara eksemliknande hudutslag eller återkommande svåra luftvägsinfektioner.
 • Sjukdomar som sänker immunförsvaret såsom vissa tumörsjukdomar, t.ex. leukemi, lymfom och generaliserad malign sjukdom.
 • Barn med hiv-infektion.
 • Immunsupprimerande behandling hos mamma under graviditet eftersom detta kan överföras och påverka barnets immunförsvar under flera månader.
 • Barn med långvariga eller kroniska sjukdomar. I dessa fall kan barnet endast vaccineras i samråd med behandlande läkare.
 • Immunsupprimerande behandling av barnet eller nära anhörig, såsom strålbehandling, kortikosteroider eller annat.
 •  Generaliserat eksem eller hudinfektion i närheten av vaccinationsområdet.

Praktiskt på BVC

Ordination

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrift (HSLF-FS 2016:88) kan behörig BHV-sjuksköterska själv ordinera BCG-vaccination redan från när barnet skrivs in på BVC. Rekommendationen är dock att riskbedömning inför tidig BCG-vaccination (innan 6 månaders ålder) i första hand sker av eller i nära samråd med läkare. Om BHV- sjuksköterskan ska ordinera BCG-vaccin är det viktigt att den senaste läkarbedömning varit anmärkningsfri och att barnet anses helt friskt. Vid tveksamheter kring indikation och riskbedömning eller om föräldrar önskar veta mer hänvisas till BVC-läkaren.

Förvaring och hållbarhet

Färdigställt vaccin förvaras svalt i skydd av ljus och används inom angiven tidsperiod. Oöppnad förpackning förvaras vid 2–8 °C, skyddad mot dagsljus.

Administrering av vaccinet

Emla
För barn som är mycket rädda kan EMLA kräm vara till hjälp. Det är viktigt att instruera föräldern så att plåstret sätts på rätt ställe och en timme före injektionen.

Dosering

Barn under 1 år

0,05 ml intrakutant

Barn 1 år eller äldre

0,1 ml intrakutant

Injektionsställe
Intrakutan injektion, vänster överarm.

Reaktion och komplikation efter BCG-vaccination

Injektionen formar en kvaddel i huden som ett kvitto på att vaccinet hamnat intrakutant. Efter 2-3 veckor bildas en papel, som kan övergå till ett vätskande sår som oftast läker inom 2-5 månader med ett kvarstående litet ärr. Regional lymfkörtelförstoring kan förekomma, främst i axillen, men även supraklavikulärt.

Barn som redan är bärare av tuberkulosbakterier kan vid vaccination med BCG reagera med en kraftig rodnad, svullnad, blåsbildning och ibland nekros som uppträder de försa dygnen efter vaccination, en så kallad Kochs reaktion (4). En kraftig reaktion ska därför remitteras till barntuberkulosmottagningen. Ibland uppträder inom de första dygnen en mild reaktion med enbart rodnad och svullnad. Det är då viktigt med en noggrann anamnes kring möjlig exponering för tuberkulos. Om ingen anamnes på exponering framkommer och barnet i övrigt är opåverkat, går det bra att avvakta i en vecka. Reaktionen brukar näst intill försvinna inom en vecka. Barnet remitteras då endast om reaktionen försämras eller inte försvinner.

Ett rinnande sår kan täckas med en torr kompress. Barnet ska undvika att bada i pool/simhall så länge såret vätskar eller varar. Varet är ofarligt för immunologiskt friska personer.

I sällsynta fall kan det uppstå svårare komplikationer som t.ex. ett stort svårläkt sår eller smältning av lymfkörtlar med fistelbildning som bör bedömas på barntuberkulosmottagningen. Dessa komplikationer ska även rapporteras till Läkemedelsverkets biverkningsregister.

Indikation för remiss till barntuberkulos mottagningen kan vara:

 • Vätskande/varande BCG-abscess i mer än 6 månader utan tydliga tecken på förbättring.
 • Stora sår >1cm (exklusive rodnad) på platsen för vaccination.
 • Stora eller ömma/rodnade lymfkörtlar (>1.5cm), med eller utan fistelbildning.
 • Lymfkörtelförstoring på flera stationer.
 • Oro hos föräldrar.

Har BCG-vaccinationen tagit?

Vid avsaknad av reaktion på injektionsplatsen och samtidig osäkerhet om huruvida vaccinet givits korrekt kan barnet kontrolleras med tuberkulintest efter tidigast 8-12 veckor. Observera att endast avsaknad av reaktion inte är indikation för tuberkulintest eftersom vissa barn inte får reaktioner efter BCG-vaccination. Vid utebliven tuberkulinreaktion upprepas BCG-vaccinet.