Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Aktuellt - Införande fortsätter nu i förvaltningen

GRATTIS-projektet avslutades 20 februari. Resterande anslutningar och andra restleveranser tas om hand av förvaltningsorganisationen inom Bild- och funktionsdiagnostik där också BFT ingår. Karolinska röntgens verksamhetssystem för text- och bildinformation planeras att anslutas till BFT lagringstjänst under kvartal fyra 2017.

Hittills har följande verksamheter anslutits:

 • Södersjukhuset
 • Södertälje sjukhus
 • Ersta sjukhus
 • Capio S:t Görans sjukhus
 • Praktikertjänst Röntgen
 • Bröstcentrum Södersjukhuset, Karolinska och Capio S:t Göran, bild
 • Unilabs 
 • Aleris
 • Tiohundra Norrtälje sjukhus
 • Danderyds sjukhus

Ovanstående verksamheter är nu anslutna i produktion vilket gör att dessa vårdgivare kan ta del av varandras information, text och bild, från BFT.

OBS! Andra verksamheter kan ta del av information från Aleris men Aleris forsätter att hämta information som tidigare via fax (utlåtanden) och länkning av bilder tills vidare.

Fortsatt införande för resterande verksamheter:

 • Aleris röntgen (ta del av andra radiologiska verksamheter text- och bildinformation).
 • Karolinska röntgen under kvartal fyra 2017. Här finns det några beroenden som behöver slutföras innan själva BFT-anslutningen kan göras. Anslutningen mot BFT är dock en prioriterad aktivitet.
 • Karolinska (Bild- och demogrupp) kommer att få tillgång till BFT-informationsvisare så snart alla säkerhetsaspekter är utklarade. De kan då "självrekvirera" undersökningar direkt från BFT och behovet att ringa till respektive utförande sjukhus/verksamhet kan upphöra.

 

Varje verksamhet har en lokal kommunikationsplan och införandeplan för hur och när övriga verksamheter, förutom röntgen, ska få ta del av informationen från BFT.

14 februari aktiverade Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO) BFTs informationsvisare från TakeCare för alla sina remittenter, som möjliggör åtkomst till text (remisser och utlåtanden) och bildinformation från BFT.

Sedan tidigare har Södersjukhuset, ett flertal specialistkliniker och ett antal privata vårdcentraler aktiverat BFTs informationsvisare. Flera kommer att följa under våren 2017.

Bakgrund

Grattis

På den här sidan finns samlad information om projektet GRATTIS som står för Gemensam RAdiologiTjänst Tillgänglighet Stockholm. GRATTIS-projektets uppdrag var att upphandla och införa tjänsten Bild- och funktionstjänst, BFT. BFT gör det möjligt att snabbt och enkelt dela radiologisk information, röntgenbilder och tillhörande text, mellan vårdgivare i Stockholms läns landsting, SLL.

Den här sidan vänder sig till dig som är producent av röntgenbilder och till dig som är remittent till röntgen. Den vänder sig också till dig som arbetar inom vården och på sikt kan ha nytta av att ta del av radiologisk information i BFT.

BFT

Det fanns inget system där vårdgivare på ett smidigt sätt kunde ta del av röntgeninformation producerad på andra enheter än den egna. Personal ägnar mycket tid åt att leta efter röntgenbilder och tillhörande text hos andra vårdgivare. I dag länkas röntgenbilder mellan olika PACS, system som hanterar röntgenbilder,  och de skriftliga svaren skickas via fax efter att de hämtats från RIS, ett system som hanterar skriftlig röntgeninformation.

Förenkla nuvarande arbetssätt

För att förenkla nuvarande arbetssätt så har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlat en gemensam lösning för lagring och utbyte av röntgeninformation. Tjänsten kallas Bild- och funktionstjänst, BFT.

Inledningsvis ska BFT användas för att samla, lagra och visa röntgeninformation från samtliga radiologiverksamheter som arbetar på uppdrag av SLL.  På sikt kommer andra specialiteter inom bild- och funktionsmedicin att få tillgång till tjänsten.

Upphandling och införande av BFT bedrevs i projektform. Projektet hette Gemensam RAdiologiTjänst Tillgänglighet Stockholm, förkortat GRATTIS.

Så kommer BFT att fungera

BFT integreras med vårdgivares befintliga verksamhetssystem, både röntgensystem, RIS- och PACS samt journalsystemen TakeCare och Cosmic. Via sina nuvarande verksamhetssystem kommer vårdgivare att få upp patientens hela röntgeninformation i SLL, även utanför kontorstid, genom en enda sökning.

De vårdgivare som inte har tillgång till dessa verksamhetssystem kommer istället att erbjudas en webblösning via SLLnet och på sikt också via en gemensam vårdplattform.

Fördelar med att samla röntgeninformation i en tjänst

Det finns många fördelar med att samla röntgeninformation i en tjänst som är gemensam för hela landstinget.

 • Tidskrävande arbete med att dela röntgeninformation mellan olika vårdinstanser minskar
 • En patients röntgenhistorik tas fram genom en sökning oavsett vem som producerat denna
 • Informationen är åtkomlig dygnet runt, året om
 • Risken för att genomföra onödiga röntgenundersökningar minimeras
 • En gemensam tjänst för lagring och utbyte av information ger minskade kostnader
 • Patientsäkerheten ökar

Ökad patientsäkerhet

Att patientsäkerheten ökar är en viktig del av BFT. När sammanhållen historik om patienter finns på en plats så undviks informationsluckor. En följd blir att färre undersökningar måste göras på nytt, vilket innebär lägre stråldoser för patienterna. Möjligheten att erbjuda behandling på lika villkor ökar när all relevant information går att ta fram. Ökad integritet och informationssäkerhet är andra positiva effekter när BFT startar.

Varje anslutning är ett separat projekt

Alla anslutningar hanteras som separata införandeprojekt då alla verksamheter har olika förutsättningar utifrån olika leverantörer av RIS- och PACSsystem, arbetssituation och andra externa faktorer. Projekten är inplanerade och bemannade med befintlig personal från förvaltningsorganisationen, respektive röntgenverksamhet och leverantören av tjänsten, Sectra AB.

I praktiken innebär en anslutning att all överenskommen röntgeninformation från befintligt röntgensystem lagras online i tjänsten BFT. Överföring av det historiska bildmaterialet från PACS till BFT kommer att fortsätta när BFT har startat. Användaren kommer inte märka någon skillnad från vilken källa bilden hämtas.

Vilka berörs av BFT och hur gör man?

Radiologiska verksamheter som ansluts till tjänsten

 • Användarna av befintliga PACS kommer att fortsätta arbeta i sina arbetsstationer. Beroende på systemleverantör av PACS kommer de lokala lösningarna se olika ut.

Vårdgivare med tillgång till journalsystemen TakeCare och Cosmic

 • Dessa vårdgivare kommer att ha tillgång till röntgeninformation i BFT direkt från sina journalsystem.

 • Ingen ny programvara behöver installeras, allt sker från journalsystemet där säker inloggning och loggning sker.

Vårdgivare utan tillgång till journalsystemen TakeCare och Cosmic

 • Dessa vårdgivare kan använda BFT från en extern informationsvisare via webben.
 • För att kunna använda BFT:s informationsvisare behöver ens verksamhet vara ansluten till SLLnet. Inloggning till BFT:s informationsvisare kräver stark autensiering och då behöver man ha ett e-tjänstekort (SITHS-kort).

Om tillgång till SLLnet saknas eller om användaren saknar eTjänstekort kan den beställas genom några praktiska steg:

1. Först behöver du som användare kontrollera om du finns i SLL elektroniska katalog, EK. Beställningen av e-tjänstekort och SAM-uppkoppling på SLLnet kräver att du har ett så kallat HSA-id, som skapas när du får en personpost i EK. Leta reda på HSA-id: De fyra sista tecknen efter organisationsnumret. Exempelvis: SE2321000016-xxxx.

Här kan du kontrollera om du finns i EK:

2. Beställ en personpost med HSA-id i SLL:s EK, om du inte fanns där:

3. Beställ e-tjänstekort för att kunna logga in med stark autentisering:

4. Beställ/ansök om ett SAM-konto för att koppla upp dig på landstingsnätet:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

 • För beställaren HSF leder BFT till besparingar i form av en lägre sammantagen lagringskostnad och förutsättningar för en säkrare vård.
 • En större tydlighet skapas vid kommande vårdupphandlingar.
 • Uppföljning av utförda undersökningar möjliggörs.
 • Om aktörer inom radiologi inte får förnyat uppdrag kommer all patientrelaterad röntgeninformation finnas kvar åtkomlig inom SLL.

Patienter i SLL

 • Röntgeninformation finns samlad på en plats, vilket innebär att vårdpersonal snabbt kan ta fram tidigare röntgenbilder.
 • Patienten lämnar sitt samtycke till att läkare får ta del av tidigare röntgeninformation – vilket är en förutsättning för att sökning kan ske.
 • På sikt kan det också bli möjligt för patienter att ta del av röntgeninformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Forskning

 • BFT kan användas i forskningssammanhang, självklart för kliniska studier men det är också möjligt att skapa en särskild lagringsyta med avidentifierad patientinformation.
 • Forskare kan erbjudas erbjuds åtkomst till en tjänst där all information finns som dessutom är strukturerad.

Förvaltningsobjekt Bild- och funktionsdiagnostik, BoFd

Förvaltningsorganisationen är etablerad enligt pm3, SLLs förvaltningsstyrningsmodell.
BFT ingår som den första IT-komponenten i SLL FOA BoFd för e-hälsa och kommer fortsättningsvis styras av dess objektstyrgrupp under ledning av utsedda objektägare, Anders Wennerberg och objektägare IT, Gustav Alvfeldt.

Rollen förvaltningsledare IT är i nuläget vakant men rekrytering pågår. Ann-Kristin, Anki, Knutas håller ihop den operativa helheten som förvaltningsledare.

Kommande intressenter

Övriga specialiteter inom bild- och funktionsmedicin har behov av att dela text- och bildinformation.

Under 2017 är en pilot-anslutning av klinisk fysiologi inplanerat på Capio för hjärtultraljud. Arbetsnamnet på projektet är BIFF,  Bildtjänst Inkluderande Fysiologisk funktion, och bedrivs då som ett separat utvecklingsprojekt inom FO Bild- och funktionsdiagnostik. En aktiv dialog förs med Patologi och även med andra aktörer, som kan ha nytta av BFT i framtiden.

Kontakt för vårdgivare

Om du har frågor som gäller förvaltning av BFT kontakta:

Gustav Alvfeldt | Objektägare IT

Ann-Kristin (Anki) Knutas | Förvaltningsledare

Anders Wennerberg | Objektägare