Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Aktuellt - Införande

GRATTIS-projektet införandefas fortsätter, nästa radiologiska verksamhet som kommer att anslutas är TioHundra- Norrtälje sjukhus röntgen under slutet av februari månad. Aleris röntgen och Danderyd sjukhus röntgen ansluts under mars.

Projektet ansluter röntgens verksamhetssystem för text- och bildinformation till BFT lagringstjänst.

Hittills har följande verksamheter anslutits:

 • Södersjukhuset, röntgen, via PACS och kliniker/remittenter på sjukhuset
 • Södertälje sjukhus, röntgen
 • Ersta sjukhus, röntgen
 • Capio S:t Görans sjukhus, röntgen
 • Praktikertjänst Röntgen
 • Bröstcentrum Södersjukhuset, Karolinska och Capio S:t Göran, bild
 • Unilabs röntgen

Ovanstående verksamheter är nu anslutna i produktion vilket gör att dessa vårdgivare kan ta del av varandras information, text och bild, från BFT.

Fortsatt införande för resterande verksamheter:

 • TioHundra-Norrtälje sjukhus röntgen i slutet av februari
 • Aleris röntgen och Danderyd sjukhus röntgen under mars.
 • Karolinska röntgen under 2017, Q4. Här finns det några beroenden som behöver slutföras innan själva BFT-anslutningen kan göras. Anslutningen mot BFT är dock en prioriterad aktivitet.

Varje verksamhet har en lokal kommunikationsplan och införandeplan för hur och när övriga verksamheter, förutom röntgen, ska få ta del av informationen från BFT.

14 februari aktiverade Stockholm läns sjukvårdsområde (SLSO) BFTs informationsvisare från TakeCare för alla sina remittenter, som möjliggör åtkomst till text (remisser och utlåtanden) och bildinformation från BFT.

Sedan tidigare har Södersjukhuset, ett flertal specialistkliniker och ett antal privata vårdcentraler aktiverat BFTs informationsvisare. Flera kommer att följa under våren 2017.

Projektet Grattis är planerat att avslutas 20 februari. Överlämning sker då till en väntande förvaltningsorganisationen inom förvaltningsobjektet Bild- och funktionsdiagnostik, som omhändertar de kvarvarande restleveranserna.

 

Bakgrund

Grattis

På den här sidan finns samlad information om projektet GRATTIS som står för Gemensam RAdiologiTjänst Tillgänglighet Stockholm. GRATTIS-projektets uppdrag är att upphandla och införa tjänsten Bild- och funktionstjänst, BFT. BFT gör det möjligt att snabbt och enkelt dela radiologisk information, röntgenbilder och tillhörande text, mellan vårdgivare i Stockholms läns landsting, SLL.

Den här sidan vänder sig till dig som är producent av röntgenbilder och till dig som är remittent till röntgen. Den vänder sig också till dig som arbetar inom vården och på sikt kan ha nytta av att ta del av radiologisk information i BFT.

Innehållet på sidan uppdateras regelbundet och ska fungera som en plattform för information om GRATTIS-projektets status och BFT:s införande.

BFT

I nuläget finns inget system där vårdgivare på ett smidigt sätt kan ta del av röntgeninformation producerad på andra enheter än den egna. Personal ägnar mycket tid åt att leta efter röntgenbilder och tillhörande text hos andra vårdgivare. I dag länkas röntgenbilder mellan olika PACS, system som hanterar röntgenbilder,  och de skriftliga svaren skickas via fax efter att de hämtats från RIS, ett system som hanterar skriftlig röntgeninformation.

Förenkla nuvarande arbetssätt

För att förenkla nuvarande arbetssätt så har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upphandlat en gemensam lösning för lagring och utbyte av röntgeninformation. Tjänsten kallas Bild- och funktionstjänst, BFT.

Inledningsvis ska BFT användas för att samla, lagra och visa röntgeninformation från samtliga radiologiverksamheter som arbetar på uppdrag av SLL.  På sikt kommer andra specialiteter inom bild- och funktionsmedicin att få tillgång till tjänsten.

Upphandling och införande av BFT bedrivs i projektform. Projektet heter Gemensam RAdiologiTjänst Tillgänglighet Stockholm, förkortat GRATTIS.

Så kommer BFT att fungera

BFT integreras med vårdgivares befintliga verksamhetssystem, både röntgensystem, RIS- och PACS samt journalsystemen TakeCare och Cosmic. Via sina nuvarande verksamhetssystem kommer vårdgivare att få upp patientens hela röntgeninformation i SLL, även utanför kontorstid, genom en enda sökning.

De vårdgivare som inte har tillgång till dessa verksamhetssystem kommer istället att erbjudas en webblösning via SLLnet och på sikt också via en gemensam vårdplattform.

Fördelar med att samla röntgeninformation i en tjänst

Det finns många fördelar med att samla röntgeninformation i en tjänst som är gemensam för hela landstinget.

 • Tidskrävande arbete med att dela röntgeninformation mellan olika vårdinstanser minskar
 • En patients röntgenhistorik tas fram genom en sökning oavsett vem som producerat denna
 • Informationen är åtkomlig dygnet runt, året om
 • Risken för att genomföra onödiga röntgenundersökningar minimeras
 • En gemensam tjänst för lagring och utbyte av information ger minskade kostnader
 • Patientsäkerheten ökar

Ökad patientsäkerhet

Att patientsäkerheten ökar är en viktig del av BFT. När sammanhållen historik om patienter finns på en plats så undviks informationsluckor. En följd blir att färre undersökningar måste göras på nytt, vilket innebär lägre stråldoser för patienterna. Möjligheten att erbjuda behandling på lika villkor ökar när all relevant information går att ta fram. Ökad integritet och informationssäkerhet är andra positiva effekter när BFT startar.

Anslutning till tjänsten pågår

Projektet GRATTIS är nu inne i sin sista fas, anslutningsfasen av BFT. Arbetet med att ansluta de tio radiologiska verksamheterna påbörjades 24 april 2015. Södersjukhuset var först ut och anslutningen har testats med gott resultat. Under hösten ansluts Ersta sjukhus, Södertälje sjukhus, Unilabs, Aleris, Capio St:Göran sjukhus, Praktikertjänst Röntgen, Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus och TioHundra.

Varje anslutning är ett separat projekt

Alla anslutningar hanteras som separata införandeprojekt då alla verksamheter har olika förutsättningar utifrån olika leverantörer av RIS- och PACSsystem, arbetssituation och andra externa faktorer. Projekten är inplanerade och bemannade med befintlig personal från GRATTIS-projektet, respektive röntgenverksamhet och leverantören av tjänsten, Sectra AB.

I praktiken innebär en anslutning att all överenskommen röntgeninformation från befintligt röntgensystem lagras online i tjänsten BFT. Överföring av det historiska bildmaterialet från PACS till BFT kommer att fortsätta när BFT har startat. Användaren kommer inte märka någon skillnad från vilken källa bilden hämtas.

Vilka berörs av BFT och hur gör man?

Radiologiska verksamheter som ansluts till tjänsten

 • Användarna av befintliga PACS kommer att fortsätta arbeta i sina arbetsstationer. Beroende på systemleverantör av PACS kommer de lokala lösningarna se olika ut.

Vårdgivare med tillgång till journalsystemen TakeCare och Cosmic

 • Dessa vårdgivare kommer att ha tillgång till röntgeninformation i BFT direkt från sina journalsystem.

 • Ingen ny programvara behöver installeras, allt sker från journalsystemet där säker inloggning och loggning sker.

Vårdgivare utan tillgång till journalsystemen TakeCare och Cosmic

 • Dessa vårdgivare kan använda BFT från en extern informationsvisare via webben.
 • För att kunna använda BFT:s informationsvisare behöver ens verksamhet vara ansluten till SLLnet. Inloggning till BFT:s informationsvisare kräver stark autensiering och då behöver man ha ett e-tjänstekort (SITHS-kort).

Om tillgång till SLLnet saknas eller om användaren saknar eTjänstekort kan den beställas genom några praktiska steg:

1. Först behöver du som användare kontrollera om du finns i SLL elektroniska katalog, EK. Beställningen av e-tjänstekort och SAM-uppkoppling på SLLnet kräver att du har ett så kallat HSA-id, som skapas när du får en personpost i EK. Leta reda på HSA-id: De fyra sista tecknen efter organisationsnumret. Exempelvis: SE2321000016-xxxx.

Här kan du kontrollera om du finns i EK:

2. Beställ en personpost med HSA-id i SLL:s EK, om du inte fanns där:

3. Beställ e-tjänstekort för att kunna logga in med stark autentisering:

4. Beställ/ansök om ett SAM-konto för att koppla upp dig på landstingsnätet:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF)

 • För beställaren HSF leder BFT till besparingar i form av en lägre sammantagen lagringskostnad och förutsättningar för en säkrare vård.
 • En större tydlighet skapas vid kommande vårdupphandlingar.
 • Uppföljning av utförda undersökningar möjliggörs.
 • Om aktörer inom radiologi inte får förnyat uppdrag kommer all patientrelaterad röntgeninformation finnas kvar åtkomlig inom SLL.

Patienter i SLL

 • Röntgeninformation finns samlad på en plats, vilket innebär att vårdpersonal snabbt kan ta fram tidigare röntgenbilder.
 • Patienten lämnar sitt samtycke till att läkare får ta del av tidigare röntgeninformation – vilket är en förutsättning för att sökning kan ske.
 • På sikt kan det också bli möjligt för patienter att ta del av röntgeninformation via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Forskning

 • BFT kan användas i forskningssammanhang, självklart för kliniska studier men det är också möjligt att skapa en särskild lagringsyta med avidentifierad patientinformation.
 • Forskare kan erbjudas erbjuds åtkomst till en tjänst där all information finns som dessutom är strukturerad.

Start av BFT

När samtliga röntgenverksamheter är anslutna och anslutningarna är godkända uppstår startläge för BFT, nu planerat till 14 april med ett successivt införande efter det. All patientrelaterad röntgeninformation, bild- och text kommer då att finnas tillgänglig på en gemensam plats dygnet runt året om, inom Stockholms län.

När BFT startar avslutas GRATTIS-projektet och projektet lämnas över till förvaltning.

Etablering av förvaltning

Arbetet med att etablera kommande förvaltning för BFT enligt SLL:s förvaltningsstyrningsmodell, PÅ maintenance management model, pm3, inleddes aktivt under våren 2015. Arbetet har bedrivits tillsammans med representanter från de radiologiska verksamheterna som idag förvaltar och ansvarar för lokala RIS- och PACSsystem.

Arbetet har resulterat i en godkänd förvaltningsplan för BFT under 2016 med följande innehåll:

 • Identifierad förvaltningsorganisation, roller, och bemanning.
 • Etablerade samverkansforum inom förvaltningsorganisationen och med leverantör, där uppföljning av leverans, tjänsteuppfyllelse och avtal sker..        
 • Framtagna tjänsteöverenskommelser/avtal inom förvaltningsorganisationen som reglerar ansvar, mandat, ersättning, PUL och resursåtgång.
 • Framtagna tjänsteöverenskommelser för drift och förvaltning av BFT inom SLL.
 • Etablerade förvaltningsprocesser och rutiner för BFT och ärendehantering i IT-systemet ”Navet” där incidenter, tjänsterförfrågan och ändringar hanteras.
 • Identifierade löpande förvaltningsarbete och prioriterade utvecklingsaktiviteter formulerade som krav/behov, vilka ligger till grund för mål och budget i förvaltningsplanen för 2016.

Förvaltningsobjekt Bild- och funktionsdiagnostik, BoFd

BFT kommer att ingå som den första IT-komponenten i SLL FOA BoFd och fortsättningsvis styras av dess objektstyrgrupp under ledning av utsedda objektägare, Anders Wennerberg och objektägare IT, Gustav Alvfeldt.

Niklas Anbratt har ansvaret för den operativa IT-driften i rollen som förvaltningsledare IT och Ann-Kristin, Anki, Knutas håller ihop den operativa helheten som förvaltningsledare.

Förvaltningsstyrning Bild- och funktionsdiagnostik pm3

Kommande intressenter

Övriga specialiteter inom bild- och funktionsmedicin har behov av att dela text- och bildinformation.

Under 2016 är anslutning av klinisk fysiologi inplanerat, där hjärtultraljud är prioriterat i dialog med 4D-projektet och verksamhetsföreträdare. Arbetsnamnet på projektet är BIFF,  Bildtjänst Inkluderande Fysiologisk funktion, och bedrivs då som ett separat utvecklingsprojekt inom FO Bild- och funktionsdiagnostik. En aktiv dialog förs med Patologi och även med andra aktörer, som kan ha nytta av BFT i framtiden.

Kontakt för vårdgivare

Om du har frågor som gäller projektet Grattis eller kommande förvaltning av BFT kontakta:

Gustav Alvfeldt | Projektledare

Niklas Anbratt | Projektledare

Ann-Kristin (Anki) Knutas | Förvaltningsansvarig