Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

4D Diabetes

4D Diabetes typ 2 var ett projekt inom Program 4D. Projektet skulle bidra till att minska riskfaktorer samt erbjuda personer med diabetes typ 2 ett eget verktyg för att hantera och följa upp sin personliga vårdplan.

Om diabetes typ 2

Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes i Sverige. Mörkertalet beräknas vara stort, men uppskattningsvis lever mellan 350 000 och 400 000 personer med sjukdomen. Sjukdomen kan vara svår att upptäcka eftersom den ibland kommer smygande och inte uppvisar några symtom. Tidig upptäckt är viktigt för möjligheterna till ett friskare liv.

Projekt

Förkortad tid till diagnos

Projekt Diabetes typ 2 drev ett pilotprojekt som syftade till att stärka vård för personer med diabetes i primärvård. På akademiska vårdcentralerna i Jakobsberg och Flemingsberg har flera olika metoder för att upptäcka prediabetes och diabetes i högriskgrupper testats. Preliminära data visar en relativt hög andel glukosstörning bland de undersökta patienterna. Parallellt har en modell för provtagning till biobank från primärvård prövats. Screening av diabetes och prediabetes med riskenkät och blodprov planeras nu på flera vårdcentraler. Lämpliga program och studier för intervention vid prediabetes att utarbetas, för att förhindra att förstadiet utvecklas till diabetes typ 2.

Vidare pågick ett screening-samarbete med enheter där hög förekomst av diabetes typ 2 förväntades, till exempel inom folktandvården och psykiatrin. Andra "vårdgrannar" som kan komma ifråga för samarbete är mödrahälsovården och apoteken.

Utveckling av vårdprocess

Arbetet syftade till att definiera en vårdprocess för diabetespatienterna under optimala förhållanden. Det innebär en vård som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården och även inkluderar de framgångsfaktorer för diabetesvård som definierats av Nationella programrådet för diabetes. En omfattande research gjordes och vårdens förutsättningar har kartlades. Försök har gjorts för att karaktärisera de faktorer som kan förknippas med framgångsrik vård av personer med typ 2-diabetes. Baserat på detta har det definierats hur en effektiv primärvårdsprocess för typ 2-diabetes kan se ut och den har testats på ett antal vårdcentraler som utvärderats. En digital lösning för patientens vårdplan och kommunikation med vården, Mitt Diacert, utvecklades och pilottestades under 2016.

Forskning inom prediabetes och typ 2-diabetes

Screeningprojektet utvärderade tre olika metoder för att screena personer med avseende på prediabetes och typ 2-diabetes och hur de metoderna synes fungera för att screena inom olika typer av befolkningsgrupper. En studie med det digitala patientstödet som verktyg för att stimulera till livsstilsförändringar vid typ 2 diabetes har genomförts.

Skapa biobank

I samarbete med Stockholms Medicinska Biobank, SMB, sparas (biobankas) serum-, plasma- och DNA-prover från välkaraktäriserade personer med prediabetes, typ 2-diabetes samt friska kontroller. Proverna kan sedan användas för att till exempel finna tidiga biomarkörer för diabetes samt möjligen även biomarkörer för andra metabola störningar såsom fetma, hypertoni och blodfettsrubbningar.

Kontakt

Ingrid Dahlman | överläkare, specialistsakkunnig endokrinologi och diabetologi

Läs mer

4D Diabetes – Primärvårdsprocessen

Kartläggning av vården vid typ-2 diabetes inom primärvården i Stockholms läns landsting och verifiering av en föreslagen standardiserad vårdprocess.