Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

4D Hjärtsvikt

4D Hjärtsvikt var ett projekt inom Program 4D. Målet med projektet var en tidigare diagnostik av hjärtsvikt samt en bättre vård, behandling och samverkan mellan olika vårdgivare med hjärtsviktsmottagningarna som nav. Att genom forskning i världsklass hitta rätt behandling för patienter med det stela hjärtats svikt.

Om hjärtsvikt

I Stockholm finns 40 000 hjärtsviktspatienter och 6 000 nyinsjuknar varje år. 2012 vårdades 8 400 patienter på akutsjukhus med hjärtsvikt.

Läkemedelsinsättningen vid hjärtsvikt är ofta inte optimal då den behöver ske gradvis under en till flera månader. Insättningen ska bedrivas med hög kompetens och ställningstagande vid behov till stegvis insättande av mer avancerad behandling, till exempel hjärtsviktspacemaker, CRT. Hjärtsvikt är allvarligt och sjukdomsmodifierande behandling gör stor skillnad. Den behöver insättas tidigt och drivas mot måldoser enligt riktlinjer.

Upptäck hjärtsvikt genast

Tidig diagnos bidrar till rätt behandling snabbare och till en bättre prognos. Inom ramen för projekt 4D Hjärtsvikt togs en checklista fram för att upptäcka hjärtsvikt i ett tidigt skede.

Med hjälp av GENAST kan arbetet med att ställa diagnos förenklas genom att följa några tydliga steg:

  • Genomför EKG
  • Natriuretisk peptid vid
  • Andfåddhet
  • Svullnad och
  • Trötthet

Pågående projekt och resultat

Gemensamma grundstrukturer

Projektet har bedrivits med syfte att uppnå en bred förankring hos alla aktörer i hjärtsviktsvården. Därför har nyckelpersoner, från såväl landstingsdrivna som privata enheter, inom kardiologi, klinisk fysiologi, och allmänmedicin samt forskare varit involverade i arbetet med att utveckla gemensamma grundstrukturer för diagnos, utredning och behandling.

Utökade sviktmottagningar

Fem sjukhus i Stockholms län har genom 4D kunnat utöka sina sviktmottagningar, där sviktläkare och sviktsjuksköterskor, i samarbete med öppenvårdsläkare, bidrar till att ge patienten effektiv behandling och en vårdplan.

Tillsammans med sviktläkarna och sjuksköterskorna vid mottagningarna har projektet utformat nya och enhetliga arbetssätt vilket kommer att inkludera en gemensam hjärtsviktsskola för patienterna och sviktgymnastik för flertalet patienter.

Enhetlig datainsamling och utlåtande vid ultraljudsmätning

Med målet att skapa länsövergripande tillgång till undersökningsresultat från hjärtultraljud och EKG har gemensamma basprotokoll definierats. De innehåller de parametrar som projektet har bedömt är av betydelse och som alltid ska mätas och dokumenteras, i syfte att förbättra diagnostiken, vården och forskningen för hjärtsviktspatienter.

Vidare utvecklades en lösning för gemensam lagring av undersökningsbilder (cinelooper) vilket kommer att möjliggöra sekundärgranskning på andra enheter, utan behov av nya undersökningar.

Patientens delaktighet

Med målet att öka följsamhet till behandling och förbättra egenvårdbeteendet har ett försök med patientens egenregistrering i hemmet, via en läsplatta och våg initierats. På så sätt kan patienten själv följa sin sjukdomsutveckling och samtidigt få korta råd kring medicinering och livsstil vilket förbättrar allmäntillståndet och minskar behovet av mottagningsbesök.

Samverkan med industrin

Samarbetet mellan forskningen och vården har ökat då hela projektet byggde på att förbättrad vårdstruktur ger bättre forskningsstruktur.

Parallellt med 4D-projektet har ett forskningsanslag från AstraZeneca drivit på förändringar av vårdstrukturen. Utan de förändringar i vården som införts (bland annat de strukturerade journalerna) hade det med stor sannolikhet varit svårare att få medel för projektet. 4D Hjärtsvikt har identifierat en stor kunskapslucka nämligen att mekanismer och bättre behandling behöver forskas fram för hjärtsviktspatienter med stelt hjärta (bevarad ejektionsfraktion - HFPEF). Kvinnor med högt blodtryck och förmaksflimmer drabbas oftare av detta tillstånd.

Biobanking

Huvudstudien i 4D Hjärtsvikt (PREFERS) förutsätter biobanksprovtagning på nya fall av hjärtsvikt vid samtliga stockholmssjukhus. Stockholms Medicinska Biobank, SMB, har möjliggjort att studien kunde starta senhösten 2014, med en breddning under kommande år. Avancerade analyser av kända och okända biomarkörer görs i samarbete med Science for Life Laboratory och Karolinska institutet.

Beslutsstöd

Via arbetet med en gemensam, strukturerad journalmall för hjärt-kärlvården inom Stockholms läns landsting skapades förutsättningar för direktöverföring av data till kvalitetsregister. Det minskar det betydande "dubbelarbete" som idag är associerat med registreringen. Lika viktigt är att en strukturerad journal även skapar nya möjligheter för forskning.

Genom den tillgång till strukturerad, digital information i vårdkedjorna som 4D har genererat finns förutsättningar för faktabaserade beslutsstöd. Det kan handla om såväl proaktiva kliniska beslutstöd eller underlag för verksamhetsutveckling eller verksamhetsstyrning.

Uppföljning av hjärtsvikt i vården

Kontakt

Cecilia Linde | överläkare, professor i kardiologi

Hans Persson | överläkare, specialistsakkunnig i kardiologi

Läs mer