Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Program 4D (D som i diagnos) är ett unikt samverkansprogram mellan Stockholms läns landsting, SLL, och Karolinska institutet, KI.

De fyra diagnoser som ingår i programmet är några av våra vanligaste folksjukdomar:

 • artriter
 • bröstcancer
 • diabetes typ 2
 • hjärtsvikt.

Utöver de fyra diagnoserna finns ett eget projekt för informationssystem. Informatiken möjliggör att information från journaler, e-hälsokonton, kvalitetsregister och biobanker kan länkas samman.

För närvarande ingår drygt 20 delprojekt i 4D-programmet. Det sträcker sig över perioden 2012 - 2017 och avsikten är att införa resultatet inom vården och forskningen.

Syfte och mål

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. Målet är att skapa generaliserbara modeller - beslutsstöd för patienten, vården och forskningen - som passar flera diagnoser.

Fyra diagnoser - fyra folksjukdomar

Diagnoserna inom programmet har olika medicinska behov och utmaningar. De nya arbetsmetoder och modeller för kunskapsbyggande som tas fram inom Program 4D är tänkta att appliceras på fler folksjukdomar och införas för en större grupp individer och patienter, även i den förebyggande vården.

Läs mer om de olika projekten inom programmet.

För att kunna hantera och analysera all information finns ett femte projekt för bättre informationssystem inom hälso- och sjukvården.

Bakgrund

Vården står inför stora utmaningar. Sveriges invånarantal ökar och vi blir dessutom allt äldre vilket innebär en utmaning för vård och omsorg. Eftersom människor lever längre ökar antalet patienter med folksjukdomar. Patienter är idag mer kunniga och välinformerade än tidigare, vilket gör att fler tar större ansvar för den egna hälsan.

Det är viktigt att individen får tillgång till kunskap baserad på forskning. En central uppgift är därför att skapa evidensbaserade modeller för prevention, diagnostik, behandling och för uppföljning av resultat och behandlingsutfall.

Resultat

Program 4D är nu i den fas då nya tjänster, modeller eller arbetssätt som hittills utvecklats inom programmet håller på att implementeras eller gå över i förvaltning. Dessa ska skapa bättre förutsättningar för vård och forskning och bidra till att ny kunskap snabbare kan omsättas i bättre behandlingsmetoder, tidigare diagnos och ökad delaktighet för patienterna samt främja förebyggande hälsovård.

Programmet har så här långt resulterat i tolv generaliserbara lösningar enligt nedan. Dessa finns illustrerade och mer detaljerat beskrivna i den rapport som finns länkad längre ner på sidan.

 1. Checktjänst (screening utifrån symtom)
 2. Mitt e-samtycke (digitalt samtycke till forskningsmedverkan)
 3. Min digitala vårdplan (e-tjänst för kontakt och informationsflöde mellan patient och vård)
 4. PEP, Patientens Egen Provhantering (e-tjänst för egen kontroll över provtagningar)
 5. Lärandecentrum (för patientens ökade kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling)
 6. Standardiserad patientprocess (beskriver vårdprocesser utifrån patientens perspektiv)
 7. Strukturerad journalmall (gemensam mall för slutenvård såväl som primärvård)
 8. Bildbankning, EKO/EKG (lagring av bilder och data från hjärtultraljudundersökningar)
 9. Forskningskoordinatorer (ansvar att hålla ihop processen för vård och forskning runt patienten)
 10. Biobankning (modell för standardiserad insamling, förvaring och uttag av prover)
 11. Data – en ingång (en kontaktväg till vårddata samt samverkan med forskning och näringsliv)
 12. Näringslivssamverkan (modell för att stärka samverkan mellan vård, forskning och näringsliv)

Ytterligare resultat i form av nya arbetssätt eller metoder går att läsa mer om under respektive projektavsnitt. Ett flertal delprojekt inom bland annat e-hälsa har också redan börjat breddinföras och några av de generaliserbara lösningarna har börjat användas i arbetet med andra diagnoser.

Avsikten är att resultaten från Program 4Ds arbete ska kunna användas för fler folksjukdomar och införas för en större grupp individer och patienter, även i den förebyggande vården.

För mer information om Stockholms medicinska biobank besök:

Stockholms medicinska biobank - biobankstockholm.se

Stockholms medicinska biobank, SMB bildades i juni 2014 i ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Det finns delprojekt inom alla 4D-projekt som utgör försöksprojekt inom SMB.

Flera forskningsprojekt inom diagnoserna artriter, bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt är kopplade till Program 4D.

Nyhetsbrev

Här kan du ta del av senaste nyhetsbrevet från Program 4D

Informationsmaterial

Utvärdering 4D

Nedladdningsbar rapport som innehåller en extern utvärdering av Program 4D:s arbete.

Programledning

Program 4D leds av en gemensam ledningsgrupp för det övergripande samarbetet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet.

Styrgrupp

Johan Bratt chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
Stockholms läns landsting
Roger Henriksson avdelningschef, Regionalt Cancercentrum
Anders Ekbom seniorprofessor, Karolinska institutet
Lena Furmark avdelningschef E-hälsa och strategisk IT
SLL (adj.)
Tomas Movin vd Södersjukhuset (adj.)

Programledare

Christina Holmström Stockholms läns landsting
Ebba Carbonnier Karolinska institutet

Projektledare

Artriter    
Lars Klareskog professor i reumatologi, Karolinska institutet  
Sofia Ernestam

verksamhetschef, Centrum för reumatologi

 
Bröstcancer    
Kjell Bergfeldt överläkare, Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland  
Per Hall professor i epidemiologi, Karolinska institutet  
Diabetes typ 2    
Claes-Göran Östensson professor i endokrinologi, Karolinska institutet  
Ingrid Dahlman överläkare, specialistsakkunnig endokrinologi och diabetologi  
Hjärtsvikt    
Cecilia Linde professor i kardiologi, Karolinska institutet  
Hans Persson överläkare, specialistsakkunnig i kardiologi,
Danderyds sjukhus
 
Informatik    
Staffan Lindblad QRC Stockholm  

Kontakt

För övergripande frågor om Program 4D.

Läs mer

Stockholms medicinska biobank - biobankstockholm.se

Stockholms medicinska biobank, SMB bildades i juni 2014 i ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. Det finns delprojekt inom alla 4D-projekt som utgör försöksprojekt inom SMB.