Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Nya metoder är inte alltid bättre, säkrare och billigare än de gamla. Därför är det extra viktigt att göra en saklig bedömning innan man inför något nytt.

En hel del av det vi gör inom vården saknar säker evidens. Då får vi använda vårt kliniska omdöme och beprövad erfarenhet. Det är viktigt att vi alltid har klart för oss vilken evidens som finns så att vi inte missar viktig kunskap. Områden med bristfällig evidens kan väcka intressanta frågeställningar att forska på.

Alla som funderar på att införa en ny metod eller vill utvärdera en befintlig men ifrågasatt metod i sjukvården kan vända sig till Metodrådet för att få hjälp med att ta reda på om det finns vetenskaplig evidens för att metoden är bra.

Metodrådet kan hjälpa till att ta fram dokument som kan användas som beslutsunderlag.

Ställ en fråga

Frågan om behovet av en HTA-utvärdering uppstår vanligtvis i verksamheten. Alla som har bra förslag på förbättringar av metoder eller vårdprocesser kan lämna in förslag. Bäst är om man diskuterar med sin verksamhetschef först men man kan också ta kontakt direkt med oss i Metodrådet. Även politiker, sjukvårdsledningar, beställare och andra administratörer inom hälso- och sjukvård kan väcka en fråga.

En förutsättning för HTA-analysen är att det finns vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet. Innan man går vidare tar vi inom Metodrådet reda på om frågan är utredd av annan HTA-verksamhet. I så fall kan deras resultat användas.

Samråd med specialitetstråd

Specialitetsråden inom Stockholms medicinska råd, SMR, har en central funktion i HTA-processen. Metodrådet tar tillsammans med aktuellt specialitetsråd ställning till frågans relevans och analyserbarhet, med andra ord om en HTA-utvärdering behövs och är möjlig. Om så är fallet engageras specialitetsrådet för fortsatta aktiviteter.

Vissa frågor som kommer till specialitetsråden kan sannolikt besvaras genom en process inom rådet och behöver inte genomgå den systematiska, protokollstyrda bearbetning som en systematisk utvärdering innebär.

HTA-grupp utses

Om det finns skäl att starta en HTA-utvärdering får det berörda specialitetsrådet i uppgift att tillsätta en HTA-grupp, som sedan får stöd av medarbetarna inom Metodrådet i genomförandet av utvärderingen. 

HTA-gruppen bör bestå av tre till fem personer och bör om möjligt vara tvärprofessionellt sammansatt. Det är viktigt att de som utsetts av sina chefer ges praktiska förutsättningar för att genomföra arbetet.

Specificerad frågeställning

HTA-gruppen börjar med att göra en specificerad frågeställning. En bra sådan indelas i fyra delar, ett så kallat PICO

  • Patient
  • Intervention
  • Control
  • Outcome

Detta är viktigt eftersom frågeställningen ger förutsättningarna för det fortsatta arbetet.

Exempel:
Minskar antalet postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar efter tillägg av cyanoacrylat till sedvanlig preoperativ hudförberedelse?

PICO (Patients, Intervention, Comparison, Outcome)

P: Elektivt opererade patienter
I:  Cyanoacrylat som tillägg till sedvanlig preoperativ hudförberedelse
C: Sedvanlig preoperativ hudförberedelse
O: Förekomst av postoperativa sårinfektioner inom 30 dagar

Erfarna bibliotekarier med kompetens inom HTA utför litteratursökningen. Det är bara ett fåtal av alla publikationer som uppfyller de kriterier för bevisvärde som krävs för att ingå i den granskning som ska göras. Det innebär att många publikationer sorteras bort.

De utvalda artiklarna studeras och granskas enligt ett strukturerat protokoll och med stöd av oss från Metodrådet. Vi kan också ta hjälp av andra experter när det behövs. I det strukturerade protokollet redovisas de sammantagna resultaten. 

HTA-gruppens arbete bör vara färdigt inom sex till åtta veckor. Tack vare process- och expertstöd från Metodrådet samt ett väl strukturerat protokoll bör detta vara möjligt. Medlemmarna i HTA-gruppen bedöms behöva i snitt 20–40 timmar var på arbetet under denna del av processen.

Stöd från Metodrådet

Metodrådet ger stöd till den HTA-grupp som utsetts. Det inleds med en kort utbildning om PICO, litteraturgranskning och evidensbedömning samt HTA-protokoll. Under arbetets gång stödjer Metodrådet processen och kan vid behov tillhandahålla expertis inom statistik, epidemiologi, etik, ekonomi och hälsoekonomi.

Kvalitetssäkring

Medan arbetet i HTA-gruppen pågår utser Metodrådet två externa granskare med kompetens inom evidensbaserad medicin. De läser dels den litteratur som gruppen tagit ställning till och dels gruppens utvärdering enligt HTA-protokollet. De ger gruppen feedback på arbetet.

Förslaget till sammanfattning av utvärderingen diskuteras sedan i Kvalitesrådet-HTA för slutgiltig kvalitetssäkring. Där ska finnas en beskrivning av:

  • Patientförhållanden 
  • Metodik 
  • Etiska aspekter
  • Behov av organisationsförändringar
  • Ekonomi

En färdig rapport ska vara kortfattad. Den granskade HTA-rapporten utgör underlaget i den fortsatta beslutsprocessen.

Beslutsprocessen

Det kvalitetssäkrade dokumentet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsdirektören
som i samråd med KUST-direktörsgruppen beslutar om hur metoden ska anvädas i hälso- och sjukvården.

Rekommendationerna kan röra frågor av betydelse för folkhälsan, frågor med behov av organisatoriska förändringar eller omfördelning och prioritering av resurser.

I de fall då ett eventuellt införande skulle innebära större investeringar eller organisatoriska förändringar, måste det definitiva beslutet uppskjutas till sedvanlig, årlig budgetprocess och då kan endast ett inriktningsbeslut avges inom önskad tidsram.

FoUU

Om utvärderingen och beslutsunderlaget pekar på att evidensläget är svagt men teknologin verkar lovande ur patient/nyttoperspektivet är det önskvärt att KUST-direktörsgruppen kan föra frågan till en KI/SLL-gemensam nivå för FoUU.

Inom SLL finns resurser så att medlem i en HTA-grupp efter genomförd arbete kan söka ersättning för en månadsledighet i syfte att starta ett projekt inom området för att stärka den vetenskapliga evidensen.

I det här sammanhanget är det viktigt att betona universitetssjukhusens roll och ansvar beträffande forskning och utvärdering av ny teknologi.

Det förväntas att hälso- och sjukvårdspersonal, verksamhetschefer och beslutsfattare på vårdgivarnivå respekterar pågående HTA-process och inte tar beslut om införande under pågående utvärdering.

Slutligen ska det anges hur införandet och dess effekter följs upp och redovisas.

En viktig faktor i HTA-processens alla steg är att beakta eventuella jävssituationer. Samma jävspolicy och jävsdeklaration som gäller för övrigt sakkunnigarbete inom regionen bör tillämpas.