Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten inom cancervården utgår från ett gemensamt nationellt definierat system med standardiserade vårdförlopp. Det betyder att patienten får ett fastställt vårdförlopp från välgrundad misstanke av cancer till start av behandling. Standardiserat vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos och vilka maximala tidsgränser som gäller för olika utredningsåtgärder. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och varierar mellan olika diagnoser och behandlingar.

I Stockholms läns landsting har vårdförlopp för fem cancerdiagnoser införts - akut myeloisk leukemi (AML), cancer i urinblåsa och urinvägar, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer samt prostatacancer. Under 2016 ska vårdförlopp för ytterligare tio till tretton diagnoser införas.

Samverkan för att identifiera flaskhalsar

Läkare och sjuksköterskor inom respektive diagnos i Stockholms läns landsting har identifierat flaskhalsar och tillsammans med verksamheterna föreslagit åtgärder för att komma tillrätta med väntetiderna.

Åtgärderna är bland annat förändrade arbetssätt och införande av koordinatorer. Dessa ska underlätta för läkare och sjuksköterskor i cancervården med att boka tider och se till att vårdförloppen följs.

Stöd till dig som läkare

1. Beskrivning av vårdförlopp.

2. Primärvårdsversioner av vårdförlopp på viss.nu.

Viss

Information om utredning, behandling, remittering, omvårdnad och uppföljning.

3. Vägledning för alarmsymtom för primärvården på viss.nu.

Viss

Information om utredning, behandling, remittering, omvårdnad och uppföljning.

4. Patientinformation att dela ut vid välgrundad misstanke.

Nya KVÅ-koder

För att följa upp de standardiserade vårdförloppen har Socialstyrelsen tagit fram nya KVÅ-koder. Koderna finns i Take Care och Cosmic och de vanligaste journalsystemen för primärvården. Vården ska koda relevanta KVÅ-koder men i ett första skede gäller koder för:
1. KVÅ-kod för välgrundad misstanke
2. KVÅ-kod för start av behandling
Mer information och kodvägledningar:

Bakgrund

  • Regeringen satsade vintern 2015 två miljarder kronor under fyra år för att bland annat införa standardiserade vårdförlopp.
  • Pengarna har fördelats mellan alla regioner och landsting i Sverige.
  • Under 2015 införs vårdförlopp för fem pilotdiagnoser och under 2016 för ytterligare tio till tretton.
  • Vårdförloppen tas fram av de nationella vårdprogramgrupperna.
  • Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland samordnar och leder arbetet.

Läs mer om satsningen på kortare väntetider och standardiserade vårdförlopp på cancercentrum.se

Kontakt