Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Ny struktur för akut vård

Under 2017 och 2018 kommer vårdstrukturen för den akuta vården att implementeras. Det innebär bland annat att de 10 nya närakuterna med enhetligt uppdrag öppnar, dagens akutmottagning för vuxna på Karolinska Universitetssjukhuset Solna stänger och den nya intensivakuten öppnar i samma lokaler. Intensivakuten planeras starta den 1 maj 2018. Akutbesöken till den nuvarande akutmottagningen kommer successivt att vägledas till de olika vårdnivåerna. Genomförandet leds av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och sker i samverkan med länets akutmottagningar, SLSO, SOS Alarm, vårdvalen inom närsjukvården och specialistsjukvården, ambulansleverantörer och sjukvårdsrådgivningen. Information om genomförandeprocessen kommer att uppdateras på den här sidan löpande.

Det kommer att bli fem vårdnivåer för akut vård:

 1. 1177 Vårdguiden
 2. Husläkarmottagningar, husläkarjourer, jourläkarbilar, barn- och ungdomsmottagningar (BUMM), öppenvårdspsykiatri, akutbesök i den öppna specialistvården
 3. Närakuter
 4. Akutmottagningar samt specialistakutmottagningar
 5. Intensivakut på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden på webb och telefon ska fortsatt ge egenvårdsråd och hjälp att hitta rätt i vården. Regelverket kring vägledning ska utvecklas, vårdutbudsinformationen bli mer tillförlitlig och möjligheten att direktboka tider hos vårdgivare ska öka.

Husläkarmottagningar och husläkarjourer

De 206 husläkarmottagningarna ska även fortsättningsvis vara det första alternativet för personer som insjuknar akut under dagtid men som inte är i behov av akutsjukhusens resurser.

Under kvällar och helger ska länets husläkarmottagningar erbjuda cirka elva jourmottagningar för personer med akuta sjukdomstillstånd. I dag går dessa under namnet närakut men benämningen ändras hösten 2017 till husläkarjourer.

Jourläkarbilar

Stockholms läns landstings jourläkarbilar bemannas av läkare som är specialister i allmänmedicin, i vissa fall med specialister i geriatrik eller pediatrik. Jourläkaren gör medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem för de patienter som har svårt att ta sig till husläkarmottagningen, närakuten eller sjukhuset.

Sjukvårdsrådgivningens sjuksköterskor på 1177 Vårdguiden avgör om patienten är i behov av jourläkare. SOS Alarm, hemsjukvård och polis kan också avropa en jourläkarbil. De är i drift i hela länet kvällar, nätter och helger samt alla röda helgdagar. Under 2018 kommer bemanningen att stärkas med en undersköterska.

Jourläkarbilar

Information om hur jourläkarbilarna bemannas och vilka uppgifter jourläkaren har.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM

Barn 0–1 år kan fortsatt få akuta tider vardagar på länets 35 barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

BUMM

Planerad och oplanerad vård på specialistnivå, som inte kräver akutsjukhusets resurser för barn och unga.

Akutbesök i öppen specialistvård

Framöver kommer fler vårdområden inom den specialiserade öppenvården än gynekologi bli aktuella för bokningsbara akuttider via 1177 Vårdguiden och andra vårdgivare.

Öppenvårdspsykiatri

Akutbesök kan ske i den psykiatriska öppenvården för vuxna och barn. Det finns åtta vuxenmottagningar som kan ta emot akuta besök mellan klockan 8–22 alla dagar. På de 18 barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna, BUP, finns möjlighet till akuttider på vardagar.

Nya närakuter

De nya närakuterna är ett viktigt komplement till husläkarmottagningarnas och husläkarjourernas akuta omhändertagande. Under 2017 och 2018 ska tio nya närakuter etableras. De har resurser att i större utsträckning omhänderta och färdigbehandla mer resurskrävande akuta sjukdomstillstånd som inte kräver akutsjukhusets resurser. De nya närakuterna kommer att kunna ta emot cirka 300 000 besök när de är i full drift.

 • Öppet alla dagar kl. 08.00-22.00
 • Tillgång till röntgen och laboratorium under öppethållandetiden
 • Bemanning med specialister i allmänmedicin och/eller akutläkare samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i och erfarenhet av akutsjukvård
 • Möjlighet till konsultationsinsatser från andra specialister
 • Tillgång till ambulansintag
 • Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre
 • Samverkan med akutsjukhus och geriatrisk klinik
 • Utredning och behandling ska kunna utföras av till exempel misstänka frakturer, hjärnskakning, sårskador, misstänkt lunginflammation, misstänkt propp i ben och akuta allergiska problem.

Placering och ungefärlig tidplan för start

 • Kvartal 3, 2017: Närakut Haga öppnar (i väntan på Närakut Rosenlund tas de kommande närakutpatienterna omhand vid ett tillfälligt snabbspår på Södersjukhusets akutmottagning)
 • Kvartal 1, 2018: Närakut Södertälje, Nacka, Löwenströmska, Huddinge, Handen, Danderyd och Järva öppnar
 • Kvartal 2, 2018: Närakut Rosenlund öppnar
 • Kvartal 4, 2018: Närakut Sankt Göran öppnar

Akutmottagningar

Akutsjukhusens akutmottagningar ska ta hand om de patienter som kräver akutsjukhusets kompetens och resurser. De ska kunna vägleda patienter som kan få vård på annan vårdnivå.

Upprustningar och ombyggnationer sker på akutmottagningarna på Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och Södersjukhuset. S:t Görans sjukhus öppnade en ny akutmottagning under 2016 med möjlighet att ta emot fler patienter. Både S:t Görans Sjukhus och Danderyds sjukhus kommer öppna fler vårdplatser för att ta emot akutpatienter. 

Specialistakutmottagningar

Det finns en psykiatrisk akutmottagning för vuxna som är öppet dygnet runt och en för barn som är öppen kvällar, nätter och helger. För beroendepatienter finns två akutmottagningar för vuxna och en för barn och ungdomar. De är öppna dygnet runt.

Övriga specialistakutmottagningar är ögonakuten, gynekologiakuten och tandakuten. De har olika öppettider. Öron-, näs- och halsakuten tar emot patienter på remiss.

Intensivakut

Intensivakuten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna planerar att starta sin verksamhet 1 maj 2018. De påbörjar verksamheten i akutmottagningens gamla lokaler för att sedan flytta till nya lokaler i den nya sjukhusbyggnaden under hösten 2018. . Intensivakuten ska i första hand bara ta emot patienter som kommer dit med helikopter, ambulans eller via remiss. Kapaciteten kommer att vara cirka 15 000 besök per år. Patientgrupperna är:

 • Patienter för prehospital bedömning som traumafall, strokesymptom för eventuell trombektomi, patienter som kräver sjukhusets högspecialiserade kompetens som till exempel stora brännskador, tryckfallssjuka, kolmonoxidförgiftning samt behov av hjärt-lungmaskin och ECMO
 • Patienter som är under pågående behandling på Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Akuta remisspatienter från annan vårdaktör efter kontakt med Karolinska Universitetssjukhuset Solna
 • Patienter med akut hjärtinfarkt i Solna och Sundbyberg.

Namnet intensivakut

Namnet har tillkommit i en undersökning bland länets invånare för att hitta ett namn som beskriver att det är något annat än en vanlig akutmottagning. Intensivakuten var det tydliga alternativet som invånarna tyckte bäst beskriver akutmottagningens uppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Prehospital styrning

En tydligare vårdstruktur underlättar för den prehospitala styrningen. Med hjälp av ett nytt IT-system i ambulanserna, FRAPP, kan överlämningen till akutsjukhusen ske snabbare och mer patientsäkert. Förstärkt prehospital vård med tydligare prioritering och dirigering för ambulanser, läkarresurser och sjuktransporter. Ambulanserna ska kunna köra till de nya närakuterna och direktintagen kommer att öka till de geriatriska klinikerna.

Sjuktransporter

En sjuktransportenhet eller en ej akut ambulanstransport kan behövas när patientens tillstånd kräver medicinsk övervakning, medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.

Den psykiatriska akutbilen, PAM, har varit igång i projektform sedan 2015 och är från och med 2017 permanentad. Bilen är bemannad med två psykiatrisjuksköterskor och en ambulanssjukvårdare. Uppdraget är att rycka ut på suicidlarm och andra psykiatriska ärenden som behöver akut bedömning och som inkommer via larmsamtal 112. Bilen är i drift kl. 15-01 alla dagar.

Så här går genomförandet till

För att verksamheten på intensivakuten ska fungera behöver befintlig akutmottagning trappa ner från nuvarande antal patienter till de volymer och patientgrupper som intensivakuten ska ta emot. Akutmottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset Solna anpassar sig till sitt nya uppdrag successivt. Akuta patienter börjar styras och hänvisas till andra vårdnivåer och mottagningar under hösten 2017 och ska vara genomförd till maj då intensivakutens planerade verksamhet startar. Anpassningen och genomförandet sker i samverkan inom hela den nya vårdstrukturen. Information om genomförandeprocessen kommer att uppdateras löpande.

Första steget i anpassningen

Det första steget i anpassningen startar i oktober 2017. Då tydliggörs ambulansstyrning och hänvisning från 1177 Vårdguiden på telefon utifrån geografiska områden.

 • Ambulanserna dirigeras tydligare utifrån geografiskt område. Fokus i första steget är delar av norrort som dirigeras till Danderyds sjukhus samt innerstan (utom Södermalm) som dirigeras till S:t Görans Sjukhus. Huvuddelen av ambulanserna i dessa områden går redan idag till de akutsjukhusen och detta blir en naturligt ökad andel.
 • Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kommer tydligare hänvisa utifrån geografiskt område enligt ovan.

Många patienter kommer till akutmottagningarna efter hänvisningar från andra vårdmottagningar. Dessa ska få kunskap om den nya strukturen och hur de kan vägleda patienter på ett bra sätt. En del patienter går direkt till akutmottagningen utan att ha tidigare kontakt med vården. Flera kommunikationsinsatser planeras för att stötta vägledningen. Dessa startar under hösten och intensifieras från årsskiftet när husläkarjourerna finns på plats och närakuterna öppnar.

Uppföljning kommer att ske löpande och beslut om kommande steg i anpassningen fattas framöver.

Gemensamt triagestöd och bokningsmöjligheter

Stockholms medicinska råd håller tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen på att ta fram nivåstrukturering för den akuta vården. Vårdgivare och förvaltning tar fram ett gemensamt yttre triageverktyg för enklare vägledning till olika vårdnivåer och vårdmottagningar. Arbete pågår även med att ta fram ett system för att akutmottagningar ska kunna boka akuta tider på andra vårdnivåer.

Relaterad information