Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

2014 startade Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne ett gemensamt program för att utforma hälso- och sjukvårdens framtida informationsmiljö, 3R Framtidens vårdinformationsmiljö. Efter att Region Skåne och Västra Götalandsregionen beslutat att stå utanför en gemensam upphandling av kärnsystem för framtidens vårdinformationsmiljö planerar Stockholms läns landsting nu att gå vidare med egen upphandling.

Grundidén med samarbetet 3R Framtidens vårdinformationsmiljö, 3RFvm, är att utveckla en sammanhållen, modern och hållbar informationsmiljö som skapar förutsättningar för samarbete och kommunikation inom och mellan vårdverksamheter samt mellan vården och patienten. En viktig del i en framtida informationsmiljö är ett nytt kärnsystem. Kärnsystemet är själva grunden i informationsmiljön och ska stödja majoriteten av vårdens verksamhetsprocesser samt fungera som kliniskt och administrativt stöd för generiska och specialiserade vårdprocesser. Lösningen ska även omfatta forsknings-, process- och kunskapsstöd samt verktyg för styrning och ledning.

Inom 3RFvm planerades en gemensam upphandling av ett kärnsystem. Detta arbete är nu avslutat och SLL planerar att genomföra en egen upphandling. Det förberedande arbetet som gjorts i samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Skåne är mycket värdefullt och kommer att ligga till grund för SLLs kommande upphandling. Nu pågår ett intensivt arbete med att anpassa planer och underlag till att upphandlingen ska genomföras i egen regi och andra ändrade förutsättningar.

Utgår från patientens väg i vården

Under 2016 genomfördes ett arbete kring behovet av utbyte av information inom hälso- och sjukvården för att fånga behov som vårdens medarbetare, patienter, invånare och närstående har av information, kommunikation och dokumentation i vårdens processer.

Vårdrepresentanter från olika yrkeskategorier arbetade med att ta fram ett nuläge, ett förbättrat nuläge och ett visionärt börläge för olika typer av patienters resor i vården. Detta för att skapa en gemensam bild av vad det finns för problem och flaskhalsar i dagens informationsmiljö och formulera behoven på framtidens informationsmiljö. Patientresorna har stämts av med patientgrupper och invånare och ett antal nyckelprocesser i vården har även identifierats.

Totalt har över 200 vårdrepresentanter från SLL, Västra Götalandsregionen och 108K (kommunerna i de tre regionerna) tillsammans med patient- och invånarrepresentanter arbetat med behovsinventeringen.

Stora behov och långsiktigt arbete

Bakgrunden till Framtidens vårdinformationsmiljö är att hälso- och sjukvårdens verksamheter i SLL till stor del saknar moderna och effektiva verktyg för att dela information, samarbeta och kommunicera. Många IT-system är tekniskt föråldrade och stödjer inte behov från medarbetare eller invånare. Det registreras mängder av information om patienter, men när den behövs är den ofta svår att hitta eller inlåst i system där den inte går att nå. Detta kan leda till osäkerhet för patienten, stress och dubbelarbete för medarbetarna samt onödiga kostnader för support, licenser, drift och förvaltning.

Arbetet med framtidens vårdinformationsmiljö kommer att pågå under många år och innebära förändring i informatik och teknik som möjliggör verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Informatik innebär förenklat att vården behöver ett gemensamt språk för att information ska kunna utbytas inom och mellan olika system och organisationer och behålla samma innebörd. Det kommer även att genomföras förändringar i teknik och IT-landskap. Viktigast är dock att en välfungerande digital arbetsmiljö för vårdpersonalen möjliggör moderna samarbetssätt och underlättar för patienten att vara delaktig sin vård. Detta är en nyckelfaktor i förändringsarbetet kring Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm.

IT-system slås ihop eller avvecklas

Idag har SLL många IT-system som är tekniskt föråldrade eller fyller samma funktion som andra system. Därför pågår ett arbete för att avveckla äldre IT-system och slå ihop system som överlappar varandra. Inom ramen för projektet Applikationskonsolidering och avveckling analyseras och kartläggs IT-system i framför allt den landstingsdrivna vården och underlag tas fram för vad som kan slås ihop eller tas bort. Detta är mycket viktigt för att SLL ska kunna skapa den nya vårdinformationsmiljön.

Läs mer