Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Dagens vårdinformationsmiljö i SLL har stora behov av att utvecklas, förbättras och göras mer tidsenlig. Vårdens medarbetare använder en mängd olika IT-system i sitt dagliga arbete och tvingas ofta till onödigt dubbelarbete då information måste dokumenteras på flera ställen. Ur patientens perspektiv finns en rad hinder för att vara delaktig i sin hälsa och vård. Det är exempelvis ofta svårt att ta del av sin egen patientinformation.

Programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL, FVM SLL, bygger vidare på det tidigare samarbetet med Region Skåne och Västra Götalandsregionen 3R Framtidens vårdinformationsmiljö.
Målet med FVM SLL är att etablera tekniska lösningar som gör det möjligt att öka patienternas delaktighet, digitalisera hälso- och sjukvården samt skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling. Alla är viktiga pusselbitar i framtidens hälso- och sjukvård.

Fokus på verksamhetsutveckling

FVM SLL är inte främst ett IT-projekt. Införandet av nya tekniska lösningar skapar förutsättningar för nya arbetssätt och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. Framtidens vårdinformationsmiljö ska göra det möjligt att arbeta på nya sätt, till exempel ska information kunna delas mellan olika vårdgivare samt med patienter och anhöriga.

Vårdinformationsmiljön ska också ge helt nya möjligheter att lagra, analysera och dra nytta av den stora mängd data som vården tar fram. Dessa underlag kan användas i forskning, utvecklingsarbete samt för att kunna styra vården mer effektivt.

Behov identifierade av vårdpersonal och patienter

Under 2016 genomfördes ett arbete för att fånga behov som vårdens medarbetare, patienter, invånare och närstående har av information, kommunikation och dokumentation i vårdens processer.

Vårdrepresentanter från olika yrkeskategorier arbetade med att ta fram ett nuläge, ett förbättrat nuläge och ett visionärt börläge för olika typer av patienters resor i vården. Detta för att skapa en gemensam bild av vad det finns för problem och flaskhalsar i dagens vårdinformationsmiljö och formulera behoven på framtidens informationsmiljö. Patientresorna har stämts av med patientgrupper och invånare och ett antal nyckelprocesser i vården har även identifierats.

Totalt deltog över 200 vårdrepresentanter från SLL, Västra Götalandsregionen och 108K (kommunerna i de tre regionerna) tillsammans med patient- och invånarrepresentanter i arbetet.

Olika typer av IT-lösningar behövs

FVM SLL har identifierat att den framtida vårdinformationsmiljön kräver nya IT-lösningar bestående av:

  • ett vårdinformationssystem (i 3R-arbetet kallat "kärnsystem"), som bland annat kommer att ersätta nuvarande journalsystem. Exempel på huvudfunktioner är patientadministration, journalföring och stöd för läkemedelsprocessen.
  • plattformar för integration, information samt applikation

Upphandling

Enligt plan ska en upphandling inledas under 2017 och slutföras under 2018. Upphandlingsstrategin för SLL är under utformning.

Arbetet i 3R utgör grunden

Det gemensamma arbete som Stockholms läns landsting bedrev tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen kring exempelvis kravställande, målarkitektur samt patientscenarier utgör grunden för arbete med FVM SLL.

Under 2016 stod det klart att 3R-samarbetet inte kunde fullföljas på grund av skilda regionala förutsättningar. 

Läs mer