Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Med vårdkontakter menas kontakt mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal då hälso- och sjukvård utförs. Exempel på vårdkontakter är vårdtillfälle, öppenvårdsbesök, hemsjukvårdsbesök och telefonkontakt.

Beskrivningssystemet bygger på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter där den enskilda patientens kontakt med hälso- och sjukvården rapporteras med ett antal olika variabler. Läs mer under Relaterat.

Ersättning och uppföljning

För de flesta vårdavtal finns särskilt framtagna anvisningar för hur vårdkontakter ska rapporteras. Vårdkontakter som inte nämns i rapporteringsanvisningarna, eller i motsvarande information, ger vanligtvis inte någon ersättning från landstinget.

Alla vårdkontakter ska rapporteras eftersom landstinget använder informationen för uppföljning/utveckling och i samband med rapportering till Socialstyrelsen (PAR).  Läs mer under Relaterat.

System i vårdersättningskedjan (gäller ej ARV)

Bild på vilka system som används för att skapa en vårdfaktura.

Vårdgivare med avtal enligt LOV och övriga avtal rapporterar till gemensamt vårdregister, GVR.

Vårdgivare som har avtal enligt Lagen om läkarvårdsersättning, LOL och Lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, rapporterar till ARV-portalen.

För att kunna rapportera till GVR krävs att vårdgivarens lokala kassasystem uppfyller de krav som GVR ställer på dataöverföring. Vårdgivaren ansvarar för att ha adekvat funktionalitet i sitt lokala Patient Administrativa Systemet, PAS/kassasystemet.

När man registerar en vårdkontakt i sitt kassasystem förs informationen vidare till landstingets system GVR, Ersmo och HEJ samt för merparten av vårdgivarna Vårdfaktura.

Alla vårdavtal innehåller en ersättningsmodell som beskriver hur vårdgivaren ska kompenseras för utfört uppdrag i avtalet. Systemet Ersmo avgör vad vårdgivaren får ersättning för. Ersmo använder Kodservern för att verifiera att berörda kodverk är giltiga.

Landstinget ansvarar för GVR, Ersmo, HEJ och Vårdfaktura.

Gemensamt vårdregister, GVR

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

RAPP

RAPP är en e-tjänst som används av bland annat barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem, för att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

Rapp

E-tjänst som används av privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem, för att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

ARV-portalen

Lagreglerade läkare och fysioterapeuter rapporterar vårdkontakter till:

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Vaccinera

Vaccinera är ett internetbaserat rapporterings- och journalsystem för vaccinationer. E-tjänsten används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Fakturering och patientavgifter

Patientavgifter

Här finns samlad information om patientavgifter inom Stockholms läns landsting.

Förändring gällande taxekoder

Förändring gällande taxekoder

Ett antal taxekoder utgår och är endast giltiga fram till 31 december 2018. Förändringen gäller alla vårdgivare som rapporterar vårdhändelser till GVR.

Relaterat

Avstämningsfunktionen

E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Stockholm läns landstings övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

Kodserver

Sökbar tjänst som listar de koder och klassifikationer som används vid registrering av besök, läkemedel och diagnos.

Reservnummer

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

HEJ

E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Stockholms läns landstings övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

Vårdfaktura

E-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Stockholm läns landsting för utförd vård, personlistning och medicinsk service.