Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De flesta vårdgivare som har avtal med landstinget rapporterar till landstingets gemensamma vårdregister, GVR. Rapporteringsanvisningen beskriver vad som ska rapporteras från vårdenhetens patientadministrativa system, PAS, till GVR.

Det som händer vid en vårdkontakt ska rapporteras till landstinget med ett antal variabler som bland annat:

  • besökstyp
  • patientavgift (taxa)
  • in- och utskrivningskoder
  • diagnos och åtgärd.

För att kunna rapportera till GVR krävs att vårdenhetens lokala PAS-system uppfyller de krav som GVR ställer på dataöverföring. Vårdgivaren ansvarar för att PAS-systemet har den funktionalitet som krävs.

Ansluta till GVR

Du måste själv ta kontakt med din vårdenhets leverantör av PAS för att säkerställa överföringen mellan PAS och GVR.

Gemensamt vårdregister, GVR

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

Kodserver

Kodservern är en databas som innehåller alla koder och klassificeringar som används i hälso- och sjukvårdens system. I respektive rapporteringsanvisning hittar du de koder som din vårdenhet behöver känna till när ni ska rapportera vårdkontakter.

Kodserver

Sökbar tjänst som listar de koder och klassifikationer som används vid registrering av besök, läkemedel och diagnos.

Koder och variabler

De koder och variabler som används vid rapportering till Stockholms läns landsting.

Systemen i vårdersättningskedjan

Alla vårdavtal med Stockholms läns landsting, SLL, innehåller en ersättningsmodell som beskriver hur vårdgivaren ska ersättas för utfört uppdrag i avtalet. Systemet Ersmo avgör vad vårdgivaren får ersättning för. Ersmo använder Kodservern för att säkerställa att berörda kodverk är giltiga.

När ett avtal skrivs förbereder SLL informationssystemen. Information som rapporteras från vårdgivarens PAS till GVR hämtas till informationssystemen så att vårdgivaren får ersättning enligt avtalet med SLL.

Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och rapporteringen till GVR. SLL ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet.

Bild på vilka system som används för att skapa en vårdfaktura.

När vårdgivaren registerar en vårdkontakt i sitt kassasystem förs informationen vidare till landstingets system GVR, Ersmo och HEJ samt för merparten av vårdgivarna Vårdfaktura.

ARV-portalen

Vårdgivare med avtal enligt Lagen om om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) rapporterar till ARV-portalen.

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

RAPP

Barnmorskemottagningar och privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem, använder Rapp för att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

Rapp

E-tjänst som används av privata mindre vårdgivare, som inte är anslutna till ett journalsystem, för att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

Vaccinera

Vårdgivare med upprag att utföra vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker rapporterar i e-tjänsten Vaccinera.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.