Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att vara normerande i användningen av termer och begrepp inom sjukvården i Sverige. Region Stockholm använder sig i första hand av Socialstyrelsens rekommendationer.

Har du en fråga som inte kan besvaras med hjälp av Socialstyrelsens termbank är du välkommen att skicka in frågan till funktionsbrevlådan nedan så hjälper vi till med att besvara den.

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom områdena vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst. De gemensamma termerna ska användas i vård- och omsorgsarbetet.

Lathund för namnstandard

Lathunden för namnstandard gäller namn på organisationsenheter, verksamheter samt adressuppgifter som förekommer i register och används som masterdata*. Genom ett lättläst och enhetligt språk ska invånarna förstå vilken verksamhet som bedrivs var.

Lathunden ska användas inom Förvaltningsobjekt Person, organisation, funktion och sortiment FO POFS (till exempel i EK och PU-tjänsten). Den rekommenderas även att användas i andra processer och objekt som hanterar denna typ av uppgifter i register. Lathunden innehåller tre nya rekommendationer, beskrivning av svenska skrivregler samt tidigare fattade beslut (ändrad ordning).

* Masterdata är data som används för olika syften i olika system.

Målbild för standardbaserad verksamhets- och informationsarkitektur

För att verksamhets- och informationsarkitekter inom hälso- och sjukvård i Region Stockholm ska kunna planera och arbeta långsiktigt med verksamhets- och informationsarkitektur behövs en gemensam förståelse för vad en sådan består av. Syftet med detta dokument är att beskriva en standardbaserad verksamhets- och informationsarkitektur för hälso- och sjukvården. Dokumentet riktas i första hand till strateger och arkitekter inom verksamhets- och informationsarkitekturområdet.

En arkitektur tas fram för att underlätta att lösa, på ett strukturerat sätt, ett visst behov eller ett visst problem. Arkitekturella beskrivningar bör vara lösningsrelaterade och syftet med en arkitektur är att på ett metodiskt sätt analysera, beskriva och visualisera verksamheten.

En viktig utgångspunkt för hälso- och sjukvårdens bedrivande är ett processorienterat arbetssätt. Därför utgår den följande arkitektur som beskrivs i detta dokument från verksamhetens behov och ett processorienterat arbetssätt.

En gemensam syn och överenskommelse om standardbaserad verksamhets- och informationsarkitektur underlättar även en nationell samverkan och skapar förutsättningar för bland annat vårdkontinuitet.

Metoden för verksamhets- och informationsbehovsanalys (VIA-metoden)

En verksamhets vision är en drivande faktor som anger riktning för verksamhetsutveckling och därmed verksamhetens effektivisering. För att nå visionen behöver man vara överens om och förstå vad som behöver effektiviseras.

En helhetsbild av verksamheten som beskriver dess nuläge, börläge samt strategi för förflyttning från nuläge till börläge är en förutsättning för att kunna ta fram en handlingsplan för vidareutveckling. 

Att använda en godtagen och gemensam metod i verksamhetsanalysarbeten garanterar att resultatet är användbart för sitt syfte, håller en hög kvalitet och kan användas på nytt.

Metoden för verksamhets- och informationsbehovsanalys (VIA-metoden) används för analys och beskrivningar av en verksamhet. De framtagna beskrivningarna är underlagför olika syften.Beskrivningarna används bland annat för att:

  • Ta fram en helhetsbild av verksamheten som grund för verksamhetsutveckling
  • Utveckling av verksamhetens informationsförsörjning
  • Ta fram IT-strategier
  • Kravställning av IT-stöd

VIA-metoden består av ett antal metodsteg som också kan användas självständigt. För att skapa goda förutsättningar för effektivisering och optimering av en verksamhet bör alla steg i metoden genomföras. Detta ger en djup förståelse av verksamheten.
Metodstegen som ingår i VIA-metoden är till exempel:

  • Mål- och intressentanalys
  • Processanalys
  • Begreppsanalys
  • Informationsanalys

Profiler för modellering enligt VIA-metoden

För alla analystyper enligt VIA-metoden har vi tagit fram så kallade profiler som kan användas för att skapa modeller i Enterprise Architect verktyget (Sparx).Profilerna skapar förutsättningar att modeller som tas fram är enhetligt definierade, kan jämföras och sammanställas. I dokumentet Sparx EA-profiler VIA-metoden finns en beskrivning för hur man använder dessa profiler.

Profiler för att skapa modeller i Enterprise Architect verktyget

Mejla en förfrågan till funktionsbrevlådan för Gemis så kan vi skicka över profilerna.

Seminarier och möten

Kontakt