Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Kod Förklaring Användning
Ersättningskod Den ersättning som beräknas och utbetalas för den specifika vårdkontakten.  Ersättningskoden är den produktkod som genererar ersättning för den specifika vårdkontakten. Ofta visas även ersättningsbeloppet i samband med ersättningskoden. 
Vårdkontakt Vårdkontakt inkluderar alla typer av kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient där vård utförts.  Vårdkontakter inkluderar både öppenvård eller slutenvård och det kan vara både fysiska besök eller olika typer av digitala kontakter. 
Besökstyp Beskriver på vilket sätt patientens kontakt med hälso- och sjukvården sker, t.ex. enskilt mottagningsbesök, hembesök, teambesök. Här visas de koder för besökstyp som kan vara aktuella att använda gällande den beskrivna vårdtjänsten. Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket.
Yrkeskategori  Beskriver vilken profession den som träffar patienten har, t.ex. läkare, sjuksköterska, dietist.  Minst en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket, och då som yrkeskategori 1. Här kan även finnas information om hur koderna för yrkeskategori ska kombineras, framför allt vid olika teambesök.
Taxa  Används i samband med rapportering av patientavgifter i öppen vård.  Endast en av de listade koderna anges vid rapportering av besöket. Särskilda koder gäller för patienter som inte är folkbokförda i Sverige. Observera att inte alla taxor kan kombineras med alla yrkeskategorier eller besökstyper (t.ex. kan endast läkare (01-69) kombineras med taxa 22).
Kombika  En kod som används för att identifiera vårdgivaren.  Koden är en kombination av inrättning (5 siffror), klinik (3 siffror) och avdelning (olika antal siffror och/eller bokstäver), ex. 11002 841 L01.
Remittent Remittent anges med kombikakod och beskriver var patienten remitterats ifrån. Obligatoriskt vid nybesök. Remittent ska anges när besöket rapporteras och ska vara legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. 
Akut Beskriver om vårdkontakten har planerats i förhand eller inte. Kan benämnas på olika sätt beroende på journalsystem, t.ex. obokat/bokat besök, akut/ej akut, oplanerad/planerad. Om vårdkontakten är akut eller ej har ofta registrerats i samband med att besöket bokats. 
Diagnos  En statistisk kod för klassificering av sjukdomar och relaterade hälsoproblem.  
Åtgärd En statistisk kod för klassificering av åtgärder som utförs inom hälso- och sjukvården. I Sverige används klassifikationen KVÅ.   
DRG DRG (diagnosrelaterade grupper) används för att dela in patienter i medicinskt och resursmässigt likartade grupper, för att på ett mer överskådligt sätt kunna beskriva verksamheten.  
Produkt/T-kod Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt. En produktkod av typen Stockholmsprodukt återspeglar vad som finns beskrivet i avtalets ersättningsbilaga. Där kan den kallas besöksersättning, tilläggsersättning eller åtgärdsersättning. I rapporteringsanvisningen anges produktkoden ibland som obligatorisk att rapportera (och i många fall är den då identisk med ersättningskoden).
Åtagande  Beskriver vilka åtaganden en vårdgivare kan verka inom i ett vårdval/avtal, t.ex. basåtagande, tilläggsåtagande.  
ATC En kod för att klassificera läkemedel och substanser enligt Anatomical Therapeutic Chemical Classification.  
Inskrivningskod Beskriver var patienten kommer från vid inskrivning i slutenvården, t.ex. från hemmet eller från annan inrättning.  
Utskrivningskod Beskriver var patienten skrivs ut till vid utskrivning i slutenvården, t.ex. till hemmet eller till annan inrättning.   
Åtgärdsgrupp Används för att gruppera KVÅ, produkt, kombination och/eller yrkeskategorier.   
FUMS Fakturaunderlag för medicinsk service. FUMS är en e-tjänst som används inom öppenvården för att granska och kontrollera kostnader för medicinsk service.
Tilläggsersättning En ersättning som ges utöver grundersättningen för bland annat specifika åtgärder. Tilläggsersättning rapporteras i kombination med en vårdkontakt med grundersättning. Grundkontakten behöver bara rapporteras EN gång.