Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

De flesta vårdgivare som har avtal med landstinget rapporterar till landstingets gemensamma vårdregister, GVR. Denna sida avgränsas till att beskriva rapportering till systemet GVR.

Rapporteringsanvisningen

Till vårdavtal/förfrågningsunderlag finns oftast en tillhörande rapporteringsanvisning. Den beskriver i detalj vilka variabler i rapporteringen som är ersättningsgrundande och som ska rapporteras för att vårdgivaren ska få ersättning. Rapporteringsanvisningen är juridisk knuten till vårdavtalet/förfrågningsunderlaget.

Rapporteringsanvisningar a-ö

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

System i vårdersättningskedjan

Produktionsrelaterad ersättning

För den produktionsrelaterad ersättningen används ett antal IT-system för att hantera hela flödet, från rapportering till fakturering. Respektive system beskrivs nedan.

Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och rapporteringen till GVR. Region Stockholm ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet.

Bild på vilka system som används för att skapa en vårdfaktura.

Vad förkortningarna står för och därefter en övergripande förklaring av vad som händer i de olika systemen.

PAS Patientadministrativt system
GVR Gemensamt vårdregister
ERSMO Ersättningsmodeller
HEJ Systemet sätter pris (ingen förkortning)
VF Vårdfaktura
AF Avstämningsfunktionen

PAS levererar till GVR

Första steget i ersättningsflödet är att vårdgivaren rapporterar vårdkontakten i enlighet med rapporteringsanvisningen till GVR. GVR har funktioner för att återrapportera fel till vårdgivarens PAS (om PAS har funktioner för detta). Information om fel i överföringen finns även i avstämningsfunktionen, vilket beskrivs i sista punkten. Vårdgivaren ansvarar för sitt lokala PAS och att rapporteringen till GVR fungerar enligt Region Stockholms krav och specifikationer. Region Stockholm ansvarar för de informationssystem som används i ersättningsflödet.

GVR levererar information till ERSMO

ERSMO innehåller olika ersättningsmodeller som används för att bearbeta den rapporterade informationen. Huvudsyftet för Ersmo bearbetning är att produktkoder för ersättning - av de i avtalet beskrivna vårdtjänsterna - ska skapas för den rapporterade vårdkontakten. Ersättningsmodellerna konfigureras i systemet ERSMO och är oftast olika för mellan avtalsområden.

ERSMO levererar till HEJ

HEJ har som uppgift att sätta avtalat pris på den produktkod som Ersmo har levererat. Några verksamheter använder HEJ som fakturaunderlag för att få ersättning från beställaren.

HEJ levererar information till VF

Detta gäller vårdgivare som har avtal om att få sin ersättning via Vårdfaktura. Här skapas en elektronisk faktura åt vårdgivaren som godkänner/skickar den så att ersättningen utbetalas. I Vårdfaktura finns även funktioner för manuell tilläggsfakturering, bokföring och kontering.

AF tar emot information från GVR, ERSMO, HEJ och VF

I Avstämningsfunktionen visas informationen som rapporterats från vårdgivarens lokala PAS-system tillsammans med resultatet av bearbetningen. Avstämningsfunktionen har till exempel information om respektive systems status gällande vårdkontakten, visning av Ersmo bearbetning och HEJs eventuella pris på produktkoden. Åtkomst till Avstämningsfunktionen AF sker via Vårdfaktura.

Relaterad information

Gemensamt vårdregister, GVR

System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning. Användarmanualer samt kontaktuppgifter.

Lär dig rapportera

Fördjupande information och korta instruerande filmer för dig som vill få en bättre förståelse för rapportering inom hälso- och sjukvård.