Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

God men ojämlik hälsa

Den senaste folkhälsorapporten som presenterades i november 2015 redovisar att folkhälsan förbättras. Det visar sig bland annat i en ökad medellivslängd, framför allt tack vare minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Medellivslängden är nu 85 år för kvinnor och 81 år för män i Stockholms län.

Trots positiva trender på flera områden finns också oroande tendenser. Utmaningar för de kommande åren är framförallt att förbättra de ungas psykiska hälsa, att förebygga övervikt och fetma, att minska andelen rökare särskilt bland de yngre samt att minska ojämlikheten i hälsa.

Folkhälsorapport vart fjärde år

Olika faktorer som exempelvis miljö, levnadsvanor och relationer har stor betydelse för vår hälsa. Vart fjärde år kartlägger därför landstinget dessa faktorer genom den så kallade folkhälsoenkäten, som går ut till en stor del av befolkningen. Enkätresultaten presenteras i en folkhälsorapport.

Folkhälsorapporten 2015 är den åttonde i en serie av folkhälsorapporter från Stockholms läns landsting som publicerats sedan 1987. Rapporterna ger en nulägesbild av hur befolkningen i Stockholm mår. De är viktiga för att följa utvecklingen av befolkningens hälsa och för att lägga en grund för det hälsofrämjande arbetet.

Folkhälsopolicy för Region Stockholm

Region Stockholm ska verka för en god hälsa i hela befolkningen. För att alla regionens verksamheter ska ha en gemensam utgångspunkt för detta arbete har folkhälsopolicyn tagits fram. Policyn, som antogs av landstingsfullmäktige 2005, uppdaterades senast 2012. Folkhälsopolicyn utgår från de nationella folkhälsomålen och trender som rör hälsa och ohälsa i Stockholms län.

Det övergripande målet är "en god och jämlik hälsa för alla i länet" och sedan finns fem delmål.

Att arbeta med hälsofrämjande hälso- och sjukvård är en prioriterad strategi i regionen. Ett hälsofrämjande förhållningssätt innebär att vårdpersonal i mötet med patienten utgår från individens aktuella livssituation, att individens egna resurser tillvaratas och stärks, vilket i sin tur har en positiv effekt på hälsan. En annan viktig del i det hälsofrämjande arbetet med individens hälsa och livssituation i fokus är att arbeta för hälsosamma levnadsvanor. Det behöver göras brett för alla invånare men även specifikt för prioriterade målgrupper.

Region Stockholm stödjer och utvecklar folkhälsoarbetet

Region Stockholm bedriver utvecklingsarbete inom folkhälsoområdet. Tre centrum med olika inriktning arbetar forskningsinriktat med att ta fram underlag, metoder och material som kan stödja vårdgivare och andra i implementering av hälsofrämjande arbete. Folkhälsoguiden är en webbplats som vänder sig till alla dem som är intresserade av folkhälsofrågor i Stockholms län

Även enheter inom andra verksamhetsområden bidrar med kunskap och fortbildning i folkhälsoarbetet:

Ytterligare information finns bland annat på nedanstående sidor:

Strategiskt arbete för folkhälsa

Vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns enheten för hälsoutveckling. Enheten för hälsoutveckling har ett övergripande strategiskt ansvar och arbetar bland annat med att kartlägga, analysera och följa upp regionens folkhälsoarbete. Enheten arbetar också med övergripande frågor rörande miljö samt med att stödja ideella organisationer som bidrar till att förstärka och komplettera hälso- och sjukvårdens egen verksamhet. Syftet är att säkerställa att hälso- och sjukvården erbjuder en god vård; hälsoinriktad, jämställd och jämlik.

Kontakt