Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landsting ska erbjuda länets invånare en god och jämlik vård och ge tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård. Inom ramen för detta arbete är Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020, HPÖ, ett prioriterat område.

HPÖ omfattar landstingsfinansierad verksamhet och den samverkan som sker mellan landstinget och det omgivande samhället. Här kan du som arbetar med och har kontakt med länets invånare, hälso- och sjukvårdens patienter och personer från de prioriterade målgrupperna göra skillnad i arbetet med att minska övervikt och fetma.

Många olika aktörer berörs

Flera mål i handlingsprogrammet berör bara hälso- och sjukvården. Andra mål bygger på samverkan och utfallet mäter då andra aktörers verksamhet. Därför riktar sig HPÖ till tjänstemän, politiker och viktiga samverkansaktörer i länet. Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem som angår oss alla. Du kan göra skillnad!

Handlingsprogrammet ska inspirera och stödja aktörer i länet som är viktiga för att förebygga övervikt och fetma, såsom hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter, elevhälsan, företagshälsovård, patientorganisationer och idrottsföreningar med flera. Det är också viktigt att befolkningen i länet ska kunna dra nytta av handlingsprogrammet samt av den information och de stödverktyg som utvecklas inom ramen för programmet.

Tillsammans vänder vi trenden

Samverkan - en framgångsfaktor

Samverkan mellan olika aktörer i det omgivande samhället är viktig för att uppnå önskade effekter. I frågor som har betydelse för hälsa och sjukdom har landstinget ett särskilt stort ansvar att leda eller medverka i sådan samverkan.

Med samhällsplanering och andra generella åtgärder i den kommunala och regionala planeringen kan möjligheter till fysisk aktivitet påverkas, och därmed en hälsosam viktutveckling i befolkningen. Samverkan mellan aktörer på olika nivåer i samhället kan också bidra till att överbrygga sociala och geografiska skillnader i länet som bidrar till övervikt och fetma. Visionen i HPÖ syftar till att inspirera olika aktörer att med kraft verka för att vända en hotande utveckling av övervikt och fetma i länet.

Mål som många kan bidra till

För att arbeta i visionens anda har tre övergripande utfallsmål definierats till slutet av år 2020:

  • Andelen vuxna med övervikt vara mindre än 25 procent och andelen med fetma vara mindre än 7 procent
  • Andelen 4-åriga barn med övervikt vara mindre än 7 procent och med fetma vara mindre än 2 procent
  • Andelen gravida förstföderskor med övervikt vara mindre än 15 procent och andelen med fetma vara mindre än 5 procent.

Målen gäller för alla länets kommuner och stadsdelar, det innebär att några redan uppnått målen och att andra har stora utmaningar framför sig.

I handlingsprogrammet finns ytterligare process-, intentions- och utfallsmål som på olika sätt bidrar till att visionen uppnås. Exempelvis ska kunskapen om levnadsvanornas betydelse för övervikt och fetma öka i befolkningen, sjukvården ska arbeta proaktivt med hälsofrämjande och bemöta personer utifrån deras önskan om och behov av stöd, och det omgivande samhället ska inspireras till att arbeta aktivt för en omgivning som stödjer fysisk aktivitet och goda matvanor.

Läs mer om mål och måluppfyllelse år 2016:

Fokus på prioriterade grupper

I Handlingsprogram övervikt och fetma 2016–2020 (HPÖ) fastställs att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska stärkas och skillnaderna i övervikt och fetma mellan olika grupper ska minska. Prioriterade grupper i handlingsprogrammet är barn och ungdomar samt grupper med övervikt och fetma och särskilt behov av stöd som gravida, personer med psykisk ohälsa och personer med funktionsnedsättning.. De prioriterade grupperna ska uppmärksammas i de tre strategierna hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandling, och vid genomförande av åtgärder. Ytterligare prioriteras tidigt insatta åtgärder och att minska skillnaderna i övervikt och fetma i länet.

Evidensöversikt

Befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma inom olika arenor/områden uppdateras kontinuerligt. Evidensöversikten omfattar olika åtgärder gällande att främja goda matvanor, främja fysisk aktivitet, minska stillasittande, förebygga övervikt/fetma och effekt på jämlikhet.

Stöd, verktyg och exempel på samverkan

Kontakt för samverkan

Vill du veta mer om möjligheter till samverkan eller har du idéer kring samverkan? Välkommen att kontakta oss:

Funktionsbrevlåda CES

Jenny Sydhoff | Programansvarig HPÖ och FaR, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen