Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Lagen ska främja en god vård för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionalt finansierade öppna vården. Syftet med den nya lagen är att hålla ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård i omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende så korta som möjligt.

Lagen innebär bland annat att regionen och kommuner tillsammans ska fastställa gemensamma riktlinjer för samverkan och komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt vilka belopp som ska betalas.

Lagen ligger i linje med inriktningen i planen för framtidens hälso- och sjukvård där primärvården ska ta emot en större andel patienter.

Introduktionsfilm

Riktlinjer och rutiner

Gemensamma riktlinjer och rutiner

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Storsthlm (före detta Kommunförbundet Stockholms Län, KSL), i samråd med kommuner och vårdgivare, har utformat gemensamma riktlinjer och rutiner som beskriver hur olika aktörer ska arbeta enligt den nya lagen. De finns att ladda ner här:

Regional överenskommelse och handlingsplan

I Stockholms län är det regionen och Storsthlm som gemensamt arbetat med införandet av en ny utskrivningsprocess enligt lagen om samverkan vid utskrivning. En regional överenskommelse har tagits fram av regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning (HSF) och Storsthlm.

Överenskommelsen gäller från 1 januari 2018 till 31 december 2019, med möjlighet till förlängning med sex månader i taget, därefter ska en mer långsiktig överenskommelse träda i kraft.

Patientavvikelser

Patientavvikelser utifrån gemensam regional riktlinje och rutiner inom ramen för lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård hanteras på flera olika sätt:

  1. Patientspecifika avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i respektive verksamhet.
  2. Återkommande avvikelser som är kopplade till samverkan eller andra systematiskaf el kan rapporteras in till en funktionsbrevlåda på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Dessa avvikelser hanteras av en länsgemensam arbetsgrupp där representanter från regionen och kommuner deltar.
  3. Storsthlm har ett särskilt elektroniskt formulär där kommunerna kan rapportera in avvikelser från de regionala riktlinjerna och rutinerna.

Funktionsbrevlåda för återkommande avvikelser:

 

Utbildningsmaterial

Utbildning och stöd

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Uppdaterad version av WebCare

WebCare är en e-tjänst som används för att samordna vårdplaneringen för en patient.

Övergången till en uppdaterad version av WebCare skedde 14 november 2018. I samband med detta börjar den nya utskrivningsprocessen att gälla.

WebCares utbildningsmiljö

Eftersom WebCare uppdateras har också WebCares utbildningsmiljö reviderats.

Informationssida om WebCare

E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

Uppföljning

Uppföljning

Uppföljning och uppföljningsresultat om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Frågor och svar

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård.

Dialogmöten

I februari och mars 2019 inleder Region Stockholm och länets kommuner en gemensam uppföljning av den nya utskrivningsprocessen. Chefer och medarbetare med ett övergripande ansvar för verksamhetens utskrivnings- eller mottagandeprocess inom vård, stöd och omsorg bjuds in till dialogmöten.

Mer information och anmälan finns under länkarna:

Inbjudan - Dialogmöte Somatik

Anmäl dig via länken i dokumentet till dialogmöten om den nya utskrivningsprocessen från somatisk vård, februari 2019.

Kontakt

För frågor kring den nya lagen om samverkan vid utskrivning: