Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du ha kontakt med dina patienter över internet på ett säkert och tidseffektivt sätt. Om e-tjänsterna samt support.

 • E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 • E-tjänst för remittenter till avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Remittenten ser ASiH-vårdgivare i de geografiska områdena i länet samt aktuell platstillgång.

 • E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Stockholm läns landstings övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

 • I basutbudet ingår ett antal e-tjänster som gör att invånare och vårdgivare kan kommunicera med varandra via 1177.se. Både obligatoriska och självvalda.

 • Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

 • IT-stöd för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

 • Tester i digitala frågeformulär där invånare med oro för specifika symptom svarar på frågor som utifrån evidensbaserad forskning leder till riskbedömning om att ha en viss sjukdom.

 • Här hittar du tillämpningsanvisningar, frågor och svar samt hur din mottagning gör för att komma igång med digitala vårdmöten.

 • Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Region Stockholm. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

 • I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Stockholms läns landsting.

 • Elektroniska katalogen, EK innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm.

 • Ett standardiserat frågeformulär som används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet.

 • En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

 • E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser. I dagsläget kan e-remisser bara skickas mellan vårdgivare inom samma journalsystem.

 • Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

 • E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

 • Formulärtjänsten på 1177.se gör att vården kan inhämta information från invånare via digitala formulär skapade av vårdgivaren, t.ex. hälsodeklaration inför/efter vårdbesök.

 • E-tjänst på 1177 för invånarna i Region Stockholm. Istället för att ringa till 1177 kan invånaren skriva och ställa en fråga och få svar inom en timme.

 • Fråga om beroende är en e-tjänst på 1177.se där invånarna i Region Stockholm kan ställa frågor och få rådgivning om beroenden som alkohol, narkotika, spel och läkemedel.

 • I e-tjänsten Fråga psykiatrin kan alla invånare i Region Stockholm ställa frågor om psykisk ohälsa och få information om vart man kan vända sig för att få hjälp.

 • System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning.

 • E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Stockholms läns landstings övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

 • Hitta och jämför vård visar och gör en vårdenhet sökbar i landet; vårdutbud, vårdkvalitet, information om vilken vård som bedrivs samt info som vårdenheten vill delge.

 • I webbtjänsten rapporterar medarbetare vård- arbetsmiljö- labb- och miljöavvikelser. Vården kan analysera och följa upp avvikelser. Här hanteras också patienters klagomål

 • Symtombaserat kunskapsstöd för att hänvisa patienter i regionens vårdutbud vid första vårdkontakt. Ca 2 000 symtom med texter och brådskegrader kopplade mot vårduppdrag.

 • Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

 • En e-tjänst från Psykiatri Sydväst i Stockholm där invånaren själv kan anmäla sig till internetbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT).

 • Olika intyg kan överföras digitalt via Intygstjänsten. Förskrivare når tjänsten via journalsystem, invånarna via 1177.se Arbetet har kommit olika långt i olika landsting.

 • Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

 • Region Stockholms kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

 • Ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern genomgår läkemedelsbehandling.

 • Ett beslutsstöd i journalsystemet som signalerar varningar om patientens ordinerade läkemedel, baserat på ålder och kön.

 • Ger information om interaktioner mellan läkemedel. Du får också förslag på hur interaktioner som finns kan hanteras för att undvika oönskade effekter.

 • Janusmed kön & genus är ett beslutsstöd som ger förskrivare strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

 • Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år.

 • Kontrollerar om risk finns för vissa biverkningar pga förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel. Kompletterar kunskapsstödet Janusmed interaktioner.

 • Kunskapsstöd för patienter som är 75 år eller äldre. Visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

 • E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • E-tjänst på 1177.se som ingår i e-tjänsten Patientens Egen Provtagning PEP. Testet visar om patienten har klamydia i slidan.

 • Sökbar tjänst som listar de koder och klassifikationer som används vid registrering av besök, läkemedel och diagnos.

 • Innehåller information om patienters diagnoser, behandlingar och hälsoresultat för att förbättra och utveckla vårdens kvalitet.

 • IT-stöd för vårdgivare som utför landstingsfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning och behörighet samt användarstöd och support.

 • E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

 • Information om alla receptförskrivna läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste 15 månaderna. För att ta del av uppgifterna krävs patientens samtycke.

 • NPÖ ger behörig vårdpersonal åtkomst till patientens samlade journalinformation. För att se infon krävs aktiv patientrelation, samtycke, inloggning med e-tjänstekort samt angivet medarbetaruppdrag.

 • Används för praktisk uppföljning och smittspårningen av resistenta bakterier inom vården.

 • Journalsystem som används av barnmorskemottagningar och förlossningsenheter. Användarstöd och information om lokal användarsupport.

 • En webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel. Här ges information om inloggning, riktlinjer, användning och support.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årliga mätning av hur patienterna upplever vården. Underlaget används för att utveckla och förbättra vården ur ett patientperspektiv.

 • En nationell e-tjänst som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina provtagningar; när och var provtagningen ska ske och sedan få laboratoriesvaret i sin inkorg på 1177.se.

 • Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

 • Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

 • E-tjänsten RAPP används av privata mindre vårdgivare som inte är anslutna till ett journalsystem. RAPP används till att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

 • Teknisk plattform som säkrar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Beställning, installation, anslutning och support.

 • Om Svenska informationstjänster för läkemedel som kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från flera olika källor.

 • System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

 • System för elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Information om hur du gör en elektronisk anmälan, ansöker om lösenord samt kontaktuppgifter vid frågor.

 • E-tjänst och teknisk plattform som ger vårdgivare möjlighet att erbjuda invånare utbildningar, självskattningar, stödprogram, aktivitetsplaner m.m. Nås via 1177.se

 • Används vid vuxentandvård som finansieras av Stockholms läns landsting. Med systemet kan vårdgivare skicka tandvårdsbedömningar och följa upp de patienter som ska munhälsobedömas.

 • Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

 • E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

 • Elektronisk uppföljningsblankett som normalt ska besvaras av vårdgivare en gång per år. Syftet är att följa upp verksamheten och se att den drivs enligt gällande avtal.

 • Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

 • E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

 • Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholms läns landsting.

 • E-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Stockholm läns landsting för utförd vård, personlistning och medicinsk service.