Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)


Nedan följer några tumregler för val av olika alternativ.

Vårdrelaterad infektion

 1. Varje infektion som bedöms ha samband med ett tidigare ingrepp eller en behandling, oberoende av i vilken vårdform ingreppet/behandlingen utförts eller ordinerats. Tre huvudtyper kan särskiljas:

  a) Postoperativ infektion: ytlig eller djup infektion i operationsområdet som debuterar <30 dagar efter kirurgi utan implantat eller <1 år efter kirurgi med implantat.
  b) Övrig ingreppsrelaterad infektion: infektion som kan relateras till tidigare eller pågående användning av kateter, kärlinfart, dränage, intubation, punktion, injektion m.fl. åtgärder som bryter eller försvagar kroppens naturliga infektionsbarriärer.
  c) Läkemedelsrelaterad infektion: infektion som uppkommer till följd av direkt läkemedelsverkan; t.ex. Clostridium difficile-enterit i samband med antibiotikaanvändning, eller som en följd av läkemedels effekt på infektionsförsvaret; t.ex. vid behandling med cytostatika, immunhämmare eller kortison.

 2. Varje infektion som debuterar två dygn eller mer (≥48 timmar) efter inskrivning inom slutenvården oberoende av tidigare vård eller behandling.
 3. Varje infektion som debuterar inom två dygn efter utskrivning från slutenvård.

För Vårdrelaterad infektion – välj en av dessa ordinationsorsaker:

 • lunginflammation – infektion i lungparenkymet, pleura inklusive ventilatorassocierad pneumoni (VAP)
 • urinvägsinfektion utan feber – cystit, inklusive KAD-associerad symptomatisk nedre urinvägsinfektion
 • urinvägsinfektion med feber – pyelonefrit, urosepsis inklusive KAD-associerad
 • ytlig postoperativ infektion – postoperativ infektion i huden
 • djup postoperativ infektion – postoperativ infektion i underliggande mjukdelar/skelett eller organ
 • vårdrelaterad sepsis med okänt fokus – oklar svår infektion/sepsis där misstanke om specifikt fokus saknas
 • infektion med Clostridium difficile – alla Clostridium difficile-infektioner anses vara vårdrelaterade
 • annat – övrig vårdrelaterad infektion som inte stämmer med någon valbar infektionsorsak

Obs! Bärarskap av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL, ESBL-karba) utan infektionstecken ska inte betraktas som vårdrelaterad infektion.

Samhällsförvärvad infektion

Varje infektion som uppstår utan samband med vård eller behandling.

För Samhällsförvärvad infektion – välj en av dessa ordinationsorsaker:

 • otit/tonsillit/sinuit – när dessa tillstånd behöver antibiotikabehandlas
 • exacerbation av KOL – ökat sputumvolym/purulens/dyspne, med eller utan feber
 • lunginflammation – infektion i lungparenkymet, pleura, sepsis med pneumoni (ej ventilatorassocierad pneumoni)
 • urinvägsinfektion utan feber – cystit, symptomatisk nedre urinvägsinfektion (om KAD insatt före det aktuella vårdtillfället, välj vårdrelaterad infektion)
 • urinvägsinfektion med feber – pyelonefrit, urosepsis (om KAD insatt före det aktuella vårdtillfället, välj vårdrelaterad infektion)
 • akut bukinfektion/peritonit – peritonit, bukabscess, kolangit m.fl. Ej gastroenterit eller gynekologisk infektion
 • erysipelas - rosfeber, streptokockinfektion i huden
 • hud-/mjukdels-/skelettinfektion – sårinfektion, subcutan abscess, septisk artrit, osteit utan inopererat främmande material senaste 12 månader. Ej erysipelas
 • sepsis med okänt fokus – oklar svår infektion/sepsis med misstanke om bakteriell genes men där specifikt fokus saknas
 • annat – övrig samhällsförvärvad infektion som inte stämmer med någon annan valbar infektionsorsak