Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vårdgarantin utgår ifrån patientens perspektiv och syftar till att patienten ska få den vård hen behöver inom en viss tid. Garantin gäller för planerad vård då patienten söker vård och om någon av följande kriterier är uppfyllda:

 • ett nytt hälsoproblem
 • en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt problem
 • en utebliven behandlingseffekt.

Vårdgarantin är lagstadgad enligt följande:

Utöver den lagstadgade vårdgarantin har Region Stockholm snävare tidsgräns för besöksgaranti inom den specialiserade vården.

Vårdgarantin gäller enbart i hemregionen.

Vårdgarantins tidsgränser inom Region Stockholm

Observera att dagar i vårdgarantin avser alla dagar, inklusive helgdagar. Det innebär till exempel att en person som söker kontakt med primärvården på en fredag och bedöms behöva en medicinsk bedömning, ska få detta senast på måndagen.

0

Tillgänglighetsgaranti
Samma dag som en person söker sig till sin husläkarmottagning ska hen få kontakt med mottagningen.

3

Bedömningsgaranti i primärvården
Från det att en person sökt kontakt med en husläkarmottagning, och vårdpersonal bedömer att patienten behöver få en medicinsk bedömning av leg. hälso- och sjukvårdspersonal, ska hen få tid för bedömning inom 3 dagar. Den basala hemsjukvården omfattas inte av vårdgarantin.

30

Besöksgaranti inom den specialiserade vården.

Remiss från vårdgivare
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att remiss beslutats.

Egenanmälan/-remiss från patient
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att hen sökt kontakt med den specialiserade vården.

90 Behandlingsgaranti
Patienten ska få planerad vård (behandling eller annan åtgärd) inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få träffa den aktuella vården.

Förändringar

2019 är ett implementering år för den förändrade vårdgarantin i primärvården. Det pågår dels ett arbete i att definiera den primärvård som omfattas av förändring, dels att uppföljningen utvecklas gradvis. Informationen på den här sidan uppdateras löpande.

Vilken vård omfattas och inte av vårdgarantin?

Vård som omfattas av vårdgarantin

 • Vård- och behandlingsgarantin i Region Stockholm omfattar alla medicinskt motiverade behandlingar.
 • Vården inom ramen för garantin bekostas av Region Stockholm. Det gäller även kostnader för de patienter som via vårdgarantikansliet får vård utanför länet, till exempel för resor och övernattning på annan ort.
 • Dyslexiutredningar, minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar, till exempel för Aspergers syndrom och ADHD, ingår (trots att utredningar vanligtvis inte ingår i vårdgarantin).
 • Utprovning av hörapparat ingår i vårdgarantin (trots att hjälpmedel inte gör det).
 • När det gäller tandvård omfattar vårdgarantin bara den tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vård som inte omfattas av vårdgarantin

 • Tid för eventuella kompletterande undersökningar och utredningar räknas inte in i vårdgarantin.
 • Utredningar samt hjälpmedel ingår vanligtvis inte i vårdgarantin. För undantag, se Vård som omfattas av vårdgarantin.
 • Om patienten själv väljer att byta mottagning för samma hälsoproblem,
  går från barn- till vuxenmottagning för samma hälsoproblem eller
  väljer att avstå vårdgarantin (patientvald väntan)
 • Om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser (medicinskt orsakad väntan).
 • Vårdgarantin gäller inte då patienter söker vård i en annan region på eget initiativ eller för utomregionala patienter som söker vård i Region Stockholm.
 • Ett andra utlåtande (så kallad second opinion)
 • Återbesök

Om tidsgränserna inte kan hållas

Verksamheter inom både primär- och specialiserad vård som inte kan ta emot patienter inom vårdgarantins tidsgränser ska informera sin avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.

Vårdgivare inom den specialiserade vården som inte kan ge patienten vård inom vårdgarantins tidsgränser (30/90 dagar) är dessutom skyldig att informera patienten om detta samt att hänvisa henne eller honom till en annan vårdgivare med kortare väntetid eller till Region Stockholms Vårdgarantikansli.

För kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet och Vårdgaranti Karolinska se rubriken Kontakt. Numret gäller för både vårdgivare och patienter.

Utbudstjänst SLL - prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst SLL. De väntetider som rapporteras i Utbudstjänst SLL visas på 1177.se och på Vårdgivarguiden och hjälper den som snabbt behöver guida patienter till den vårdgivare som har kortast väntetid.

Utbudstjänst SLL

Utbudstjänst SLL är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

I utbudstjänsten kan du söka efter prognostiserade väntetider för besök, behandlingar och operationer på vårdenheter som har ett avtal med Region Stockholm.

Remittering

Remiss ska utfärdas i samråd med patienten. Vid remittering bör remittenten (exempelvis husläkaren) redan från början välja en specialist med kort väntetid.

Vårdgarantin till den specialiserade vården räknas från det datum läkaren beslutar om remiss, vilket oftast är samma dag som patienten är hos läkaren. Om remissen kommer att skrivas vid ett senare datum, till exempel efter ett väntat provsvar, ska läkaren informera patienten om detta.

Patienten kan själv kontakta specialist

Vårdgarantin gäller också patienter som själva tar kontakt med en specialistläkare (egenremiss/egen vårdbegäran). Specialistmottagningen gör den medicinska bedömningen som avgör om patienten bör komma till specialistmottagningen. Tiden det tar specialistmottagningen att bedöma egenremissen ingår inom vårdgarantins tidsgräns då garantin räknas från det datum patienten tar kontakt.

Remisskrav

Det finns inga formella krav på remiss till specialiserad vård, men de flesta specialister behöver i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering av patienten.

Se Regler för remisshantering för mer information om regelverk. Där finns information om riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser och förteckning av regionens krav på remiss i öppenvård.

Uppföljning av tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider)

För mer information om datainsamling/de system som hanterar tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider) se

Där finns mer information om:

 • Centrala väntetidsregistret, CVR
 • Gemensamt vårdregister, GVR,
 • Sveriges kommuner och landstings, SKLs väntetider
 • Utbudstjänst SLL och prognostiserade väntetider

Frågor och svar

Kontakt

Vårdgarantikansliet

Telefontid: måndag-fredag 7.30-12

08-123 134 00

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Vårdgaranti Karolinska

Vårdgaranti på Karolinska Universitetssjukhuset har i syfte att hjälpa patienter att få nybesök och behandling inom vårdgarantins ramar. Observera att detta endast gäller patienter som väntar på en tid på Karolinska sjukhuset.

Karolinska Universitetssjukhuset

Telefontiderna är helgfria vardagar 06:00-12:00.

08-517 733 00

Vid frågor om vårdgarantin

Vid frågor om uppföljning av väntetider och vårdgaranti

vantetider.hsf@sll.se