Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASiH är att, inte bara patienten, utan också de närstående i patientens hushåll accepterar vårdformen.

Målgrupp för ASiH är:

  • Patient med behov av specialiserad medicinsk vård och omvårdnad som kräver specifik reell kompetens och hög tillgänglighet för att kunna vårdas utanför akutsjukhus.
  • Patient med allvarlig kronisk sjukdom och i behov av specialiserade medicinska och omvårdnadsmässiga insatser som kräver specifik reell kompetens eller hög tillgänglighet för att kunna vistas hemma.
  • Patient med komplex sjukdoms-/symptombild som inte svarar på sjukdomsmodifierande behandling och som på grund av sjukdomen har en begränsad återstående livstid och är i behov av komplexa symptomlindrande medicinska och omvårdnadsmässiga insatser dygnet runt.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Godkända vårdgivare

Länets åtta geografiska områden utgår från kommun och stadsdelsgränser. I dokumenten nedan framgår vilka vårdgivare som är godkända i de geografiska områdena.

Godkända vårdgivare

Kontaktuppgifter till vårdgivare som är godkända att bedriva vårdval Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) i Stockholms län. Uppdaterad 1 november 2018.

Karta över områdesindelning

Vilka kommuner/stadsdelar i respektive områden som vårdgivare kan vara godkända för och vilka vårdgivare som är godkända i respektive område. Uppdaterad 2016-06-20.

Remittering till ASiH

Stockholms län är uppdelat i åtta geografiska områden för att vårdgivaren ska hinna nå patienten inom 30 minuter. ASiH-vårdgivare får endast ta emot patienter inom det/de områden som vårdgivaren är godkänd i. Patienten väljer mellan de vårdgivare som är godkända inom det område som patienten får ASiH-vård i.

Välja ASIH-vårdgivare

E-tjänst som hjälper dig som remittent att hitta godkända vårdgivare för avancerad sjukvård i hemmet, ASiH, inom det geografiska område patienten vill vårdas. Information om vårdgivarnas möjlighet att ta emot patienter uppdateras dagligen.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisningar

För Vårdval Stockholm. Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 januari 2017.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Patientinformation

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Inför driftstart

Checklista inför driftstart

Uppföljning inför driftstart utförs cirka två veckor innan driftstart i de lokaler som verksamheten ska bedrivas i.

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval Stockholm och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Vanliga frågor och svar

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående avtal och uppföljning av uppdraget kontakta:

Relaterad information