Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Listningsersättningen betalas ut varje månad utifrån hur många personer som är listade på mottagningen den sista dagen i månaden. Den består av tre olika delar:

  1. åldern hos de listade personerna
  2. diagnoser/sjuklighet, som mäts genom systemet ACG, hos de listade personerna
  3. genom ett socioekonomiskt index, CNI.

Samtliga delar redovisas under rubriken Listningsersättning.

Besöksersättningen beskrivs i ersättningsbilagan som finns i förfrågningsunderlaget (se länk nedan). För att få rätt besöksersättning är det viktigt att besöket rapporteras på korrekt sätt. Detta beskrivs i rapporteringsanvisningarna som finns under rubriken Rapportering av vårdkontakter.

Den målrelaterade ersättningen finns beskriven under rubriken Målrelaterade ersättningar.

Förfrågningsunderlag som gäller till 30 april 2019

Listningsersättning för 2019

ACG och CNI 2018

Rapportera vårdkontakter

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem.

Utbildningar

Rapporteringsanvisningar för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

För dig som vill ha en genomgång av Rapporteringsanvisningar (registreringsrutiner) för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård finns anmälningsformulär nedan. Vid utbildningstillfället demonstreras även Avstämningsfunktionen i slutet av utbildningen.

Läs mer och anmäl er här:

Avstämningsfunktionen för närsjukvården

För dig som vill ha en längre genomgång av Avstämningsfunktionen. Du får bland annat lära dig

  • hur du skapar engångsrapporter och följer inrapporterade vårdhändelser, månadsvis eller en specifik period.
  • hur du kan kontrollera din egen enhets felaktiga kassaregistreringar.
  • att upptäcka läkarbesök där ni missat att skicka diagnos.
  • kontrollera antal skickade KVÅ-koder samt de som kanske är vårdkontaktregistrerade till fel besök.

Som deltagare loggar du själv in i Avstämningsfunktionen med ditt e-tjänstekort. Du får testa i lugn och ro, tid finns för frågor och svar på plats.

Läs mer och anmäl er här:

Ersättning för utomlänspatienter

Besök av patient från annan Region än Stockholm registreras som vanligt på husläkarmottagningen med aktuella besöks- och taxekoder. Ersättningssystemet läser av personnumret och ger en annan besöksersättning för utomlänspatienterna.

För utomlänspatienter utgår inget KVÅ-tillägg och för de personer som valt att lista sig på mottagningen utgår heller ingen listningsersättning.

Fysiska besök läkare

Vårdgivare får en högre besöksersättning för utomlänspatienter. Under 2019 är ersättningen 1 800 kronor för ett fysiskt läkarbesök. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura och då sker ett schablonavdrag på 150 kronor per besök avseende medicinsk service samt avdrag för erlagd patientavgift.

Fysiska besök annan yrkeskategori än läkare

Under 2019 är ersättningen 800 kronor för fysiskt besök hos annan yrkeskategori än läkare. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura. Avdrag görs för erlagd patientavgift men inget schablonavdrag för medicinsk service.

Digitala vårdtjänster

Utöver fysiska besök finns utomlänspriser för digitala vårdtjänster (distanskontakt i primärvård) Se bilaga , detta pris kan komma att ändras under året. Ersättningen utbetalas via vårdfaktura. Inget avdrag för medicinsk service.

Landstingsdrivna vårdgivare ska fakturera patientens hemlandsting eller Försäkringskassan direkt. Vårdgivarens kostnadsansvar för medicinsk service är det samma som för övriga besök.

Målrelaterade ersättningar

Nedan hittar du information om vilka kvalitetsområden och indikatorer som kan ge målrelaterad ersättning. Här finns också mallar för ansökan om målrelaterad ersättning och exempel på redovisning av kvalitetsarbeten.

För ersättningsnivåer, se förfrågningsunderlaget kapitel 7.2.3.

Rutiner för 2019

Målrelaterad ersättning för äldremottagning

Ersättningen för godkänd äldremottagning är 11 kronor per listad i hela länet delat med antalet listade 75 åringar i hela länet. Beräkningen görs per den 31 december det år den målrelaterade ersättningen avser, och ersättningen är en engångsersättning per år.

Utbetalning sker i samband med utbetalning av den sammanlagda målrelaterade ersättningen för året.

Exempel på beräkning av ersättning för äldremottagning

I länet finns totalt 1 980 000 listade. Av dessa är 126 000 personer 75 år eller äldre. Ersättningen för godkänd äldremottagning blir då: 1 980 000 x 11 kr / 126 000 = 173 kr

I detta exempel erhåller mottagningen 173 kronor per listad/år för de listade som är 75 år eller äldre.

Ansök om målrelaterad ersättning

Observera att ansökningsmallarna nedan ska fyllas i elektroniskt och mejlas till ansvarig avtalshandläggare. Du måste spara dokumentet lokalt på din dator, öppna dokumentet, fylla i det och sedan spara. Det går inte att fylla i dokumentet direkt på Vårdgivarguiden och sedan spara, då går informationen förlorad.

För kontaktuppgifter till handläggare se under rubrik Kontakt för vårdgivare.

Mall för redovisning

Ersättning för utökade öppettider

Ersättning för samverkan

Fakturaunderlag för samverkan

Blankett för att redovisa samverkan med kommun/stadsdel eller annan myndighet som inte finansieras av landstinget. Blanketten är ett underlag för fakturan och måste bifogas för att fakturan ska godkännas.

Fakturera

Fakturera Region Stockholm

Hur du fakturerar för registrerad vård, personlistning och medicinsk service samt skickar elektronisk faktura i Vårdfaktura.

Fakturera viss rekvisitionsläkemedel

Kontakt för vårdgivare

För frågor angående ersättning:

Relaterad information

ListOn

E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.