Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad neurologisk rehabilitering i dagvård och i veckovård måndag till fredag (slutenvård) för vuxna patienter med neurologisk sjukdom/skada. Uppdraget gäller även att vid behov kunna ta emot patienter för kvalificerad bedömning av neurologiskt rehabiliteringsbehov vid teambesök hos vårdgivaren.

Rehabiliteringen bedrivs av multiprofessionella team utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Insatserna utgår från medicinska prioriteringar i enlighet med nationella riktlinjer samt lokala vårdprogram.

Rehabiliteringen ska erbjudas patienter som, trots insatser i öppenvård, bedöms ha behov av, vara motiverade och ha nytta av en intensifierad, strukturerad och sammanhållen period av multiprofessionell teamrehabilitering.

Målgruppen är patienter med:

  • tumör i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet, tumörerna kan vara elakartade eller godartade
  • verifierad skada och/eller sjukdom i hjärna och/eller andra delar av det centrala nervsystemet
  • sjukdom i nervsystemet med komplex problematik.

Samtliga sjukdomar/skador enligt ovan ska ha medfört eller kan komma att medföra påtagliga kvarstående neurologiska symptom med funktions- och aktivitetsbegränsningar.

Patienterna ska komma från eget boende. Målgruppen omfattar patienter som är folkbokförda i Sverige.

Läs mer om uppdraget i förfrågningsunderlaget nedan.

Tilläggsuppdrag

ME/CFS - behandling och rehabilitering

Tilläggsuppdrag som omfattar specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Godkända vårdgivare, ansökan, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Godkända vårdgivare

Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering är vårdval.

Godkända vårdgivare

Lista med godkända vårdgivare inom vårdval planerad specialiserad neurologisk rehabilitering. Uppdaterad 5 november 2018.

Remittera

Remiss för planerad specialiserad neurologisk rehabilitering finns i journalsystemet TakeCare och skickas digitalt till den vårdgivare patienten valt.

För vårdgivare som inte är anslutna till TakeCare finns en särskild remissblankett. Remiss skickas till den vårdgivare som patienten valt, se dokumentet med adress- och kontaktuppgifter till godkända vårdgivare.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Rapporteringsanvisningar

Rapporteringsanvisning för vårdkontakter inom vårdval Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering i Region Stockholm.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljningsplan

Uppföljningsplan för vårdvalet. Gäller från och med 1 september 2018.

Ansök om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockhlm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Ansökan om godkännande

Ansökningsblankett för godkännande enligt lag om valfrihetssystem, LOV. Gäller för vårdval planerad specialiserad neurologisk rehabilitering.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare