Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I Sverige uppskattas 20 procent av männen och 13 procent av kvinnorna ha ett riskbruk, medan 5,5 procent av männen och 3 procent av kvinnor har ett alkoholberoende.

Med riskbruk menas en alkoholkonsumtion som för en vuxen individ skulle innebära en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

Känsligheten för alkoholens effekter varierar mellan olika personer och kan även variera för samma person över tid och beroende på omständigheter. Därför är det inte möjligt att fastställa en säker konsumtionsnivå som gäller för alla. I vissa situationer bör man helt avstå från alkohol, exempelvis under graviditet, då allt bruk räknas som riskbruk.

Vi vet idag att den alkohol en gravid dricker går över till fostret via moderkakan och kan skada det växande fostret. Det är dock svårt att fastställa sambandet mellan exponering och utfall. Hur känsligt fostret är för alkohol beror på mängd alkohol, dess ålder vid exponering, dess genetiska sårbarhet och mammans metabolism. Det allmänna rådet är därför att den gravida helt avstår från alkohol under graviditeten.

Handlingsplan under graviditet

AUDIT (Alkohol Use Disorder Identification) test skall erbjudas alla gravida vid det första barnmorskebesöket. Testet speglar alkoholkonsumtionen det senaste året, innan man blev gravid. Alkoholvanorna före graviditeten är till hjälp i samtalet om alkoholbruk under graviditet. Gå igenom AUDIT-svaren med den gravida/paret och journalför AUDIT-poängen i MHV 1 och MHV3, under sökordet Livsstil. Använd gärna motiverande samtalsmetodik. Time Line Follow Back (TLFB) speglar alkoholkonsumtionen under graviditeten och visar därmed fostrets exponering. TLFB används vid höga AUDIT-poäng och när den gravida har frågor eller oro över hur mycket hen har druckit under graviditeten.

AUDIT 0–5 poäng: Troligen ej riskbruk. Erbjud information om alkoholeffekter under graviditet. Informera om att under graviditet räknas all alkoholkonsumtion som risk. Använd gärna informationsmaterial.

AUDIT 6–9 poäng: Tyder på riskbruk av alkohol före graviditeten. Använd TLFB. Samtal förs kring svaren, utförlig information ges, viktigt att även partner får samma information. Utökade insatser kan behövas. Erbjud täta kontakter i tidig graviditet. Fråga enligt rutin i vecka 29–32 samt oftare om det finns skäl.

AUDIT 10 poäng eller mer: Tyder på en mycket hög alkoholkonsumtion när kvinnan inte är gravid vilket kan innebära hälsorisker för henne och inte minst för fostret. Använd TLFB. Samtal förs kring svaren, utförlig information ges, viktigt att även partner får samma information. Läkartid skall erbjudas. Den gravida/paret skall alltid erbjudas kontakt med Rosenlunds mödravårdsteam eller Prima Maria. Om kontakt ej önskas bör barnmorskan kontakta något av teamen för eget stöd med fortsatt handläggning. Ärendet dras anonymt med teamet. Anmälan till socialtjänsten bör övervägas. Förmedla kontakt med BVC i slutet av graviditeten, se separat riktlinje för informationsöverföring mellan MHV och BHV.

Möjliga samarbetspartners/remissinstanser

Rosenslunds Mödravårdsteam

Postadress: Rosenlunds sjukhus Box 179 03 118 95 Stockholm

Besöksadress: Tideliusgatan 26 Katarinahuset 1 tr

Upptagningsområdets beroendemottagning

Kurator på listad vårdcentral

BUP

Socialtjänst

Lokal tvärprofessionell samverkansgrupp

Stödlinjer

Dessa resurser är bra att känna till men är främst ett stöd för ickegravida. För gravida som funderar över sina alkoholvanor är den kontinuerliga kontakten med MHV viktig:

 

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2010-10-16
Reviderad: 2019-04-29
Gäller tills vidare.