Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Anorexia nervosa debuterar vanligen under tonåren. I Sverige förekommer en restriktiv form med endast självsvält i 1-2 procent och en bulimisk form i 5 procent, där självsvält omväxlar med hetsätning. Forskning tyder på att ätstörning kan debutera även under en graviditet. Många med tidigare diagnosticerad ätstörning upplever symtomförbättring under graviditeten, men en viss återfallsrisk finns.

Vid ätstörning finns en förhöjd risk för kejsarsnitt, missfall och postpartumdepression. Risker för barnet är lägre födelsevikt, minskat huvudomfång och mikrocefali.

Handläggning under graviditeten

Vid inskrivningssamtalet ska alla gravida tillfrågas om de har eller har haft ätstörningar. Vaksamhet på lågt BMI, upptagenhet med oro kring vikt, tidigare menstruationsstörningar, gastrointestinala symtom, svältsymtom och tecken på upprepade kräkningar, samt psykiska problem.

Gravida med tidigare ätstörning ska betraktats som en riskgrupp under graviditeten och omhändertas på ett optimalt sätt för att motverka negativa fysiska och mentala hälsoeffekter för mor och barn.

  • Erbjud läkarbesök i tidig graviditet för vårdplanering och information om ökad risk för tillväxthämning hos barnet och postpartumdepression
  • Erbjud tätare barnmorskekontroller och eventuellt remittering till kurator, psykolog eller psykiatriker.
  • Vid behov erbjud kontakt med dietist för information om kost, och sjukgymnast för genomgång av lämplig träning under graviditeten.
  • Kontrollera vikten vid varje besök (i samråd med den gravida) eftersom det är viktigt att den gravida får i sig näringsrik kost under graviditeten.
  • Extra tillväxtkontroll graviditetsvecka 32.
  • Överrapportering till BVC (i samråd med den gravida) ska göras innan förlossningen om oro finns för postpartumdepression, problem med amning eller anknytning mellan mor och barn.
  • Planera för tidig efterkontroll för att fånga upp postpartumdepression.
  • Erbjud kontakt med stödgrupp för gravida med ätstörning och deras partner, där de kan dela erfarenhet med varandra och bli tryggare i föräldrarollen.

För mer information:


ellerUtfärdat: 2012-03-30
Reviderad: 2018-02-22
Gäller tills vidare