Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Kombinationen graviditet och substansbruk kan innebära allvarliga risker under graviditeten och ge skador på foster. Hur bruket av droger påverkar fostret och det kommande barnet beror på vilken typ av droger som används, samt mängd, frekvens och tidpunkt under graviditeten. Graviditeten och föräldraskapet är perioder i livet då man är mycket motiverad till livsstilsförändringar. Med optimalt stöd till föräldraparet finns det goda förutsättningar till förändringar. Målet är att barnet ska få en drogfri start i livet.

Handlingsplan under graviditet

Under tidig graviditet ska den gravida tillfrågas om bruk av droger. Droglistan ska visas för den gravida för att tydliggöra vad som menas med droger, se nedan. Förslag på fråga: ”Har du använt eller använder du någon drog? Med droger menas de preparat som är upptagna på denna lista”.

Följdfrågor bör ställas för att få information om:

  • när i tid hon senast tog droger
  • hur ofta hon tar/tagit droger
  • vilka olika preparat hon använt.

Samtala kring svaren: Erbjud information, viktigt att även partner får samma information.

Den gravida/paret skall alltid erbjudas kontakt med Rosenlunds mödravårdsteam eller Capio Maria för konsultation, utredning och/eller behandling om

  • den gravida har pågående bruk eller beroende av narkotika eller av läkare ej föreskrivna läkemedel
  • den gravida brukat eller haft ett beroende av narkotika eller av läkare ej föreskrivna läkemedel under året före aktuell graviditet
  • det finns misstanke om substansbruk i hemmet.

Om den gravida nekar kontakt med dessa enheter bör barnmorskan kontakta något av teamen för eget stöd med fortsatt handläggning. Kontakt med teamen kan även tas om barnmorskan känner sig osäker på handläggning. Ärendet dras anonymt med teamet.

Individuell vårdplan ska göras med erbjudande om:

  • tätare barnmorskekontakt utifrån patientens behov.
  • erbjudande om läkartid. Om patienten inte vill träffa läkare ska barnmorska konsultera läkare.
  • samverkan med andra i patientens nätverk vid behov.

Fråga enligt rutin i vecka 29–32 samt oftare om det finns skäl. Anmälan till socialtjänsten bör övervägas. Förmedla kontakt med BVC i slutet av graviditeten, se separat riktlinje för informationsöverföring mellan MHV och BHV. I sammanfattningen i MHV3 ska ingå planering för förlossning och eftervårdstiden. Alla eventuella kontaktpersoner ska anges med namn och telefonnummer.

Observera

När det gäller bruk av läkemedel, var även observant på oroande stort intag av smärtstillande eller lugnande läkemedel även om de är utskrivna av läkare.

Remissförfarande

Telefonkontakt med nämnda enheter underlättar snabb handläggning. Konsultativa insatser kan ske genom besök av personal från dessa enheter eller via telefonsamtal.

Rosenslunds Mödravårdsteam

Postadress: Rosenlunds sjukhus Box 179 03 118 95 Stockholm

Besöksadress: Tideliusgatan 26 Katarinahuset 1 tr

Lokal beroendemottagning, sök på:

Utfärdat av Mödrahälsovårdsenheten SLL
Datum: 2008-04-15
Reviderat: 2017-12-08
Gäller tills vidare