Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Socialstyrelsens allmänna råd om screening mot livmoderhalscancer rekommenderar att kvinnor kallas till cellprovtagning.

Inom Stockholms läns landsting samordnas den gynekologiska cellprovtagningen av
Regionalt cancercentrum (RCC) Stockholm-Gotland. I Stockholms län och inom Region Gotland kallas kvinnor från 23 till 64 års ålder enligt screeningsprogrammet.
I januari 2017 kom det första nationella vårdprogrammet i cervixcancerprevention.
Vårdprogrammet och regionala tillämpningsanvisningar antogs i Stockholms län i december 2017.

Provtagningen erbjuds alla kvinnor som ingår i screeningsprogrammet och besöker
barnmorskemottagning i samband med preventivmedelsrådgivning, graviditet eller
abortrådgivning.

Cirka 5 procent av alla cellprov visar cellförändringar. Kvarstående infektion med humant papillomvirus (HPV) anses vara en nödvändig faktor för utveckling av cervixcancer. Detta är anledningen till att testning för HPV och HPV-vaccination kan användas i cervixcancerpreventionen.

I Stockholms län sker provtagning med vätskebaserad cytologi vilket ger möjlighet att göra både cytologi- och HPV-analys på samma prov. Kallelser skickas ut av RCC Stockholm-Gotland, baserat på senast tagna prov och kallelsen gäller ett år. Alla screeningprover analyseras av Cytologlaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Reservkallelsen ska användas restriktivt och är avsedda för kvinnor som är folkbokförda i Stockholms län och som är aktuella för provtagning.

Handläggning

 • Provtagaren måste försäkra sig om att den som provtas, har ett personnummer och är
 • folkbokförd i Stockholms län vid användande av reservremiss.
 • Utomlänspatienter och svenskar boende utomlands hänvisas till gynekologisk mottagning för provtagning.
 • Asylsökande/papperslös ska handläggas av läkare och klinisk remiss ska alltid användas.
 • Vid genomgången total hysterektomi behövs ingen provtagning.

Handläggning vid graviditet

 • Erbjud cellprovtagning till gravida om inget cellprov är taget de senaste 2 ½ åren och kvinnan har fyllt 23 år. Om möjligt gör provtagning innan graviditetsvecka 15, cellprov kan tas under hela graviditeten. Vid rutinprov används screeningremiss och i undantagsfall reservremiss.
  Kryssa för gravid och ange graviditetsvecka.
 • Provtagning utförs tidigast 8 veckor postpartum. Uppge på remissen om kvinnan ammar.
 • Om den gravida är under utredning eller uppföljning av cervixdysplasi ska remiss till behandlande gynekolog skickas.
 • Vid misstanke om cervixpatologi vid provtagning av den gravida, ska remiss skyndsamt skickas till gynekolog.

Vid oklarheter om när senaste cellprov är taget kontakta Screeningverksamheten, RCC
Stockholm-Gotland (se kontaktuppgifter nedan) eller via inlogg i Cytburken (processregistret) kan barnmorskor få information om när senaste cellprov togs.

Läkare kan se patienthistorik gällande cellprover, PAD relaterat till cervixdysplasi samt behandlingar av dysplasi.

Tätare provtagning än vad screeningprogrammet rekommenderar ska inte utföras, då det inte ger något ytterligare skydd och leder till resurskrävande överprovtagning.

Information om gynekologisk cellprovtagning på andra språk än svenska finns på 1177.se

Kontakt

Vid frågor om screeningprogrammet kontakta:

 

Utfärdat: 2010-05-31
Reviderad: 2018-04-09
Gäller tills vidare